Du er her: BØRNE- & UNGDOMSHUSE · Samarbejdsrådet

Regler for fritidshjemmenes samarbejdsråd

Forældrerepræsentation iht. § 17 og § 18 Beirat "KiTaG"


1. SAMARBEJDSRÅDET

Ved hvert af SdU´s fritidshjem oprettes et samarbejdsråd.

Samarbejdsrådets opgaver
§ 1

Inden for de gældende retslige rammer og inden for de mål og rammer, der er fastlagt ved overordnede bestemmelser fra SdU, varetager samarbejdsrådet følgende opgaver:

Samarbejdsrådet drøfter og fastsætter principper for fritidshjemmets virksomhed, som:
- samarbejde mellem fritidshjem og hjemmet,
- samarbejde mellem fritidshjem og skole,
- fritidshjemmets / klubbens aktiviteter, herunder fælles arrangementer, ferie- kolonier.
- synliggørelse af fritidshjemmet / klubbernes profil,
- udvikling af fritidshjemmets / klubbernes pædagogiske virksomhed.

Samarbejdsrådet medvirker i beslutninger om:
- institutionens budget efter forslag fra fritidshjemslederen.
- anvendelse af indkomne midler i form af gaver, frivillige bidrag o.l.,
- fastlæggelse af normeringsplan iht. gældende overenskomst
- fastsættelse af åbningstider,
- fastsættelse af forældrebidrag
- procedure for optagelse af børn på fritidshjemmet / klubber.

Samarbejdsrådet udtaler sig til SdU i følgende sager:
- ansættelse af fritidshjemsleder / souschef,
- planer om nedlæggelse af fritidshjemmet,
- planer om sammenlægning med andet fritidshjem,
- planer om bygningsmæssige forandringer ved fritidshjemmet,
- bygningens og anlæggenes benyttelse til andre formål end til fritidshjem- og
klubbrug.

Samarbejdsrådet kan udtale sig til SdU om andre spørgsmål, der vedrører fritidshjemmet.

Det påhviler samarbejdsrådet mindst en gang årligt at invitere institutionens forældre og ungdomsklubbens medlemmer til et møde, hvor samarbejdsrådet og fritidshjemslederen aflægger beretning om rådets og institutionens arbejde i det forløbne år.

Samarbejdsrådets sammensætning
§ 2

Samarbejdsrådet har 7 medlemmer:
- 1 forældrerepræsentant fra den kreds der har fritidshjemsbørn i institutionen,
- 1 forældrerepræsentant fra den kreds der har klubbørn / unge i institutionen,
- 1 forældrerepræsentant af ungdomsklubben medlemmer
- 1 medlemsrepræsentant fra ungdomsklubben, der vælges blandt ungdomsklubbens medlemmer, ungdomsklubrepræsentanten har ikke stemmeret.

Såfremt det ikke er muligt at vælge forældrerepræsentanterne ved denne fremgangsmåde, kan der vælges 3 forældrerepræsentanter ud af de tilstedeværende forældre.
- 1 repræsentant for pædagogerne ved fritidshjemmet
- 1 repræsentant for pædagogmedhjælperne ved fritidshjemmet
- samt fritidshjemslederen

Valg
§ 3

Forældrerepræsentanterne vælges hvert år på et møde for institutionens forældre, fritidshjemslederen indkalder til med mindst 14 dages varsel. Mødet afholdes senest 6 uger efter sommerferien.

Ved samme møde vælges en 1. og 2. suppleant, som indtræder i samarbejdsrådet, når en forældrerepræsentant udtræder.

Desuden vælges sendemænd til hovedsendemandsmødet fra forældrekredsen ifl. SdU´s vedtægter § 9. Hvert fritidshjem har forlods én stemme og derudover én stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer / børn. Ansatte kan ikke delegeres for fritidshjem.

Medlemsrepræsentanten og en suppleant vælges på et klubmøde, som afholdes før forældremødet, hertil indkaldes med mindst 1 uges varsel.

SdU´s ansatte kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.

Repræsentanterne fra pædagogerne og pædagogmedhjælperne vælges for et år ad gangen på et møde, som fritidshjemslederen indkalder til umiddelbart efter sommerferien.

Et medlem af samarbejdsrådet udtræder, når medlemmets barn udmeldes eller
medlemskabet i ungdomsklubben ophører.

Stemmeret
§ 4

Samtlige medlemmer af samarbejdsrådet har stemmeret, undtaget ungdomsklubrepræsentanten.

På samarbejdsrådets første møde vælges en af forældrerepræsentanterne som formand.

Fritidshjemlederen fungerer som samarbejdsrådets sekretær og er ansvarlig for, at de trufne beslutninger gennemføres.

Mødevirksomhed
§ 5

Samarbejdsrådets møder er åbne for institutionens forældre, ungdomsklubmedlemmer og ansatte.
Samarbejdsrådet kan beslutte, at et samarbejdsrådsmøde holdes som et lukket møde, eller at enkelte dagsordenspunkter kan behandles på et lukket møde.

I særlige tilfælde kan repræsentanter fra styrelsen, fritidshjemsudvalget og administrationen deltage i samarbejdsrådets møder.

Ved fritidshjemslederens fravær deltager souschefen.

§ 6
Samarbejdsrådet afholder møde, når det ønskes af formanden, af fritidshjemslederen, eller når mindst to af rådets medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsordenen.
Derudover afholdes møde, når det ønskes af styrelsen, fritidshjemsudvalget eller administrationen.

§ 7
Formanden fastsætter dagsordenen i samråd med fritidshjemslederen. Der indkaldes til møder med mindst 8 dages varsel.
Samarbejdsrådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres en beslutningsprotokol, som opbevares på fritidshjemmet.

Samarbejdsrådet fastsætter sin egen forretningsorden.

Skriftlige henvendelser til samarbejdsrådet. Udtalelser fra samarbejdsrådet
§ 7a

Skriftlige henvendelser til samarbejdsrådet fra SdU sendes til formanden for samarbejdsrådet og fritidshjemmets leder.

Udtalelser fra samarbejdsrådet underskrives af formanden og sendes gennem fritidshjemmets leder.

II. FORÆLDREREPRÆSENTATIONEN
§ 8

Samarbejdsrådets forældrerepræsentation er samtidig forældrerepræsentanter iht. § 18 KiTaG.


Godkendt på styrelsesmødet den 25. oktober 2011.