Du er her: INFO · Sendemandsmødet

Sendemandsmødet

Sendemandsmødet er sammenslutningens øverste myndighed. Den består af styrelsen og de tilknyttede foreningers, lands­delsorganisationers og fritidshjems delegerede. Foreninger, landsdels­orga­nisationer og fritids­hjem har forlods hver én stemme og derudover én stemme for hver påbe­gyndt 50 medlemmer, for hvilke der er betalt kontingent. Dog kan ansatte ikke delegeres for fritidshjem.

Ethvert sendemandsmøde indkaldes af styrelsen med endelig dagsorden mindst 14 dage forud. Ethvert lovligt indkaldt sende­mandsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antal re­præsenterede foreninger, landsdelsorganisa­tioner og fritids­hjem eller antal fremmødte delegerede. Kun tilstedeværende styrelsesmedlemmer og delege­rede har stemmeret. Hver delegeret har kun én stemme.

Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Beslutninger om optagelse og eksklusion af foreninger og landsdelsorganisationer kræver 2/3-flertal, beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af sammenslutningen kræver 3/4-flertal. Valg til styrelsen skal gennemføres skriftligt. Valg af formanden og næstformændene kræver absolut flertal. Blan­ke stemmer tæller ikke med som gyldige stemmer.

Alle beslutninger, der træffes af sende­mands­mødet, protokolleres, og protokollen underskrives af den respektive protokolfører, dirigent og hid­tidige formand.

Arkiv

Midtvejsmødet den 28. november 2015:

Sendemandsmødet den 28. marts 2015:

Sendemandsmødet den 29. marts 2014:

Sendemandsmødet den 23. marts 2013:

Hovedsendemandsmødet den 24. nov. 2012:

Hovedsendemandsmødet den 19. nov. 2011:

 
Hovedsendemandsmødet den 20. nov. 2010: