Pæda­go­gisk fag­rå­d­gi­ver til SdU’s Børne- og Ungdomshuse

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger pr. 15. maj 2021 eller sna­rest muligt en pæda­go­gisk fag­rå­d­gi­ver til orga­ni­sa­tio­nens Børne- og Ungdomshuse.

Bræn­der du for pæda­go­gisk råd­giv­ning, vej­led­ning og sup­port af fag­pro­fes­sio­nelle, høj fag­lig­hed, pæda­go­gisk udvik­ling, vægter pæda­go­gi­ske sam­ar­bejds­re­la­tio­ner og vil være med til at skabe opti­male rammer for den pæda­go­gi­ske pro­fes­sion? Så er det DIG vi venter på!

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger (SdU) er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig. SdU driver des­u­den 11 Børne- og Ung­doms­huse alle med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling,
Der­u­d­over er Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, Spej­der­går­den i Tydal, Idræts­hal­len i Flens­borg, Træ­nings­hal­len i Slesvig og en række idrætsan­læg en del af SdU. 

Fag­rå­d­gi­ve­rens opgaver

 • Sam­ar­bejde, råd­giv­ning og sup­port til insti­tu­tions­le­dere og pæda­go­gisk per­so­nale omkring det fag­lige aspekt
 • Tilsyn, spar­ring og støtte omkring insti­tu­tio­nens udvik­ling og rea­li­se­ring, eks­pli­cit med afsæt i læreplanerne
 • Syste­ma­tisk kva­li­tets­ud­vik­ling og sik­ring af kvalitetsstandarder
 • Råd­giv­ning, super­vi­sion, opfølg­ning, eva­lu­e­ring af insti­tu­tio­ner­nes pæda­go­gi­ske til­gange, arbejde og prak­tisk pæda­go­gi­ske realisering
 • Under­støt­telse og råd­giv­ning af insti­tu­tions­le­del­sen omkring per­so­nale­le­delse, sam­ar­bejds­re­la­tio­ner og konfliktløsning
 • Imple­men­te­ring, udvik­ling og løbende opfølg­ning og eva­lu­e­ring af huse­nes konceptioner
 • Råd­giv­ning og vej­led­ning
  o i for­bin­delse med pro­jek­ter og dets støt­te­mu­lig­he­der
  o omkring didak­ti­ske til­gange, meto­der og model­ler
  o i hen­hold til fami­lier, børn og unge med sær­lige behov
  o af SdU som pæda­go­gisk orga­ni­sa­tion
  o af insti­tu­tio­nerne omkring den lov­mæs­sige for­ank­ring og dens insti­tu­tio­nelle realisering
 • Opbygge net­værk og sam­ar­bejds­re­la­tio­ner til rele­vante aktører
 • Tvær­fag­lig ansvars- og pro­jekt­sty­ring, samt tovholderopgaver
 • Admi­ni­stra­tive pæda­go­gi­ske opgaver
 • Doku­men­ta­tions­op­ga­ver, rap­por­te­ring og indberetningsopgaver
 • Pro­ak­tiv del­ta­gelse i for­skel­lige fag­lige møder 

Vi søger en fag­rå­d­gi­ver, der

 • er uddan­net pæda­gog på bachelorniveau
 • har mindst 5 års pæda­go­gisk erfa­ring, deraf mindst 2 år inden for daginstitutionsområdet
 • gerne med en aka­de­misk vide­reud­dan­nelse (diplom­pæ­da­go­gik, master eller kan­di­dat) og/eller villig til at del­tage i rele­vante videre- og efteruddannelser
 • har køre­kort
 • er i stand til at skabe sam­men­hæng mellem teori og praksis
 • har de for­nødne admi­ni­stra­tive og øko­no­mi­ske kom­pe­ten­cer til jobbet
 • har rele­vant IT-erfa­ring til opgaveløsning
 • formår at skabe et sam­ar­bejds­miljø, hvor insti­tu­tio­ner, ledere og med­ar­bej­derne trives
 • er i stand til sam­ar­bejde på tværs af orga­ni­sa­tio­nen og at igang­sætte kræ­vende udviklingsprocesser
 • er en posi­tiv, rum­me­lig, aner­ken­dende, empa­tisk inspirator
 • er udad­vendt og synlig i et internt og eksternt perspektiv
 • pri­o­ri­te­rer sam­ar­bej­det med rele­vante aktører
 • har kend­skab og inter­esse for min­dre­tal­lets virke
 • har kend­skab til SdU og institutionsområdet
 • beher­sker dansk og tysk i skrift og tale
 • gerne har ledelseserfaring
 • kan iden­ti­fi­cere sig med SdU’s over­ord­nede pæda­go­gi­ske målsætning
 • agerer ud fra et huma­ni­stisk menneskesyn
 • beva­rer over­blik­ket i stres­sede situ­a­tio­ner og er i stand til at have flere bolde i luften
 • kan etab­lere og ved­li­ge­holde netværk.

Vores vær­dier:

 • aner­ken­delse og værdsættelse
 • nys­ger­rig­hed, videbegærlighed
 • posi­tivt livs­syn, ser mulig­he­der frem for begrænsninger
 • demo­krati og medbestemmelse
 • posi­tiv konfliktløsning
 • udvik­ling, forandring

Der venter dig en kom­pleks opgave som skal etab­le­res i et vel­fun­ge­rer system. Pæda­go­gisk kva­li­tet og kvan­ti­tet er nøg­le­be­gre­ber, hvor der ses mulig­he­der frem for begræns­nin­ger. Institu-tions­om­rå­det er under kon­stant for­an­dring og skal altid til­passe sig de udfor­drin­ger det bliver udfor­dret med i en sam­funds­mæs­sig kon­tekst og hvor vi vægter for­æl­dre­sam­ar­bej­det højt. Par­ti­ci­pa­tion i et børne- og unge­re­la­te­ret aspekt er udgangs­punk­tet for insti­tu­tio­ner­nes ageren, hvor vi sam­ti­dig tager udgangs­punkt i de soci­ale rela­tio­ners betyd­ning. Vi vægter derfor også åben­hed og søger en respekt­fuld, synlig fag­rå­d­gi­ver, der magter at give rum til indi­vi­duel udfol­delse inden for orga­ni­sa­tio­nens pæda­go­gi­ske rammer.

Stil­lin­gen refe­re­rer til SdU’s pæda­go­gi­ske områ­de­le­der, der har tæt kon­takt til husene og vil være spa­rings­part­ner for fag­rå­d­gi­ve­ren. Kon­ti­nu­er­lige møder med områ­de­le­del­sen, del­ta­gel­sen i leder­mø­der og fælles insti­tu­tions­be­søg, vil være med til at garan­tere en kon­stant dialog mellem områ­de­le­delse, insti­tu­tio­ner og fagrådgiveren.

Vi til­by­der en spæn­dende stil­ling samt en god løn- og pen­sions­ord­ning med udgangs­punkt i den gæl­dende overenskomst med VERDI.

150 kol­le­gaer fra Børne- og Ung­doms­hu­sene glæder sig til at møde dig.

For at høre nær­mere omkring stil­lin­gen er du vel­kom­men til at kon­takte områ­de­le­der Guido Peter­sen på +49 461 14408 216.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg, eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 22. april 2021.

 

Pæda­go­gisk fag­rå­d­gi­ver til SdU’s Børne- og Ungdomshuse

   Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger pr. 15. maj 2021 eller sna­rest muligt en pæda­go­gisk fag­rå­d­gi­ver til orga­ni­sa­tio­nens Børne- og Ung­doms­huse. Bræn­der du for pæda­go­gisk råd­giv­ning, vej­led­ning og sup­port af fag­pro­fes­sio­nelle, høj fag­lig­hed, pædagogisk…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…