En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 32 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 15. juli 2021 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.

Slesvig Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret dag­sin­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og en klu­baf­de­ling. Vi er nor­me­ret til 110 børn i fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen og har 65 unge i klubben.

Insti­tu­tio­nen ligger i den nord­lige del af Slesvig og har skole og bør­ne­have i nabo­la­get. Vores hus er for­holds­vis nyt og opbyg­get med store lyse rum, der giver rig mulig­hed for kre­a­ti­vi­tet og udfol­delse. Vi har en hyg­ge­lig lege­plads med gynger og bål­plads og nytter des­u­den sko­lens sport­s­plads og loka­li­te­ter til bl.a. lek­tie­læs­ning og leg i gym­na­stiksa­lene. Vi råder over to busser og bruger dem gerne til at komme ud i natu­ren og på tur med. Vort hus er funk­tions­op­delt og bør­nene bevæ­ger sig frit i huset og kan tage imod de akti­vi­te­ter, vi tilbyder.

Vi leder efter en person, der er enga­ge­ret, flek­si­bel, udad­vendt og som ser glæde ved at arbejde med børn. Stil­lin­gens timer vil ligge inden for fri­tids­hjem­mets åbningstid.

Vi for­ven­ter, at du:

  • har et posi­tivt livssyn
  • er rum­me­lig og i stand til at skabe trygge rammer
  • kan skabe og ved­li­ge­holde en pro­fes­sio­nel rela­tion til for­æl­dre, skole og kollegaer
  • vil indgå i et kollegateam
  • kan se mulig­he­der frem for begrænsninger

Vi er en posi­tiv per­so­na­le­gruppe, der vil glæde sig til at kunne arbejde sammen med dig. Vi vægter per­son­lige kom­pe­ten­cer højt og ser frem til at høre hvad du bræn­der for.

Bliver du nys­ger­rig og vil gerne høre mere, så kon­takt os eller kom forbi!

Oplys­ning omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos lede­ren Lene Thom­sen-Bradtke på tlf. 04621–9789994.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 3. juni 2021.

Kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der (bar­sel­vi­ka­riat) til Syds­lesvigs danske Ungdomsforeninger

   SdU søger til den 1. august 2021 en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der — bar­selsvi­ka­riet med 38,5 ugent­lige timer. Vi til­by­der en spæn­dende stil­ling samt en god løn- og pen­sions­ord­ning med udgangs­punkt i den gæl­dende overenskomst med VERDI. Ved samme kvalifikation…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 32 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 15. juli 2021 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…