Kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der (bar­sel­vi­ka­riat) til Syds­lesvigs danske Ungdomsforeninger

SdU søger til den 1. august 2021 en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der — bar­selsvi­ka­riet med 38,5 ugent­lige timer. Vi til­by­der en spæn­dende stil­ling samt en god løn- og pen­sions­ord­ning med udgangs­punkt i den gæl­dende overenskomst med VERDI. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansøgere.

Som kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der er du med­ar­svar­lig for at sikre, at SdU’s image, vær­dier og brand kom­mu­ni­ke­res med omver­de­nen på alle planer. I et tæt sam­ar­bejde med en del rele­vante aktø­rer i vores orga­ni­sa­tion sørger du for at Syds­lesvig altid holdes opda­te­ret med, hvad SdU har at byde ind med gennem sine mange Børne- og Ung­doms­huse, for­e­nin­ger, grup­per og udvalg. En høj ræk­ke­vidde i vores kom­mu­ni­ka­tion, en bred føl­ge­skare på vores soci­ale medier og gode del­ta­ger­tal til vores arran­ge­men­ter og tilbud er her et af de mest væsent­lige suc­ceskri­te­rier for dit arbejde. Derfor er det vig­tigt, at du er klar på at agere som bin­de­led mellem de for­skel­lig afde­lin­ger i vores orga­ni­sa­tion og sam­ti­dig sikrer at holde vores kom­mu­ni­ka­tions­t­råde i hånden. Det kræver gode soci­ale fær­dig­he­der og en stra­te­gisk fokus.

I for­bin­delse med større arran­ge­men­ter og lejre ønskes det, at du også under­støt­ter vores afde­ling for idræt, unge og kultur med lidt admi­ni­stra­tiv arbejde i for­hold til regi­stre­ring og koordinering.

Des­u­den bliver det din opgave at koor­di­nere pro­duk­tio­nen af SdU’s årlige beret­ning i bog­form, der udgi­ves i for­bin­delse med Sen­de­mands­mø­det, samt at for­mu­lere mindre artik­ler i ram­merne af vores sam­ar­bejde med Flens­borg Avis.

Dine opga­ver vil bl.a. være:
• Drift og udvik­ling af de soci­ale medier og SdU’s onli­ne­p­lat­forme
• Udvik­ling og koor­di­ne­ring af arran­ge­ments­mar­ke­ting
• Ind­sam­ling af års­be­ret­nin­ger
• Koor­di­ne­ring og skriv­ning af KomMit
• Sikre ind­hold til Syds­lesvig­ma­ga­si­net
• Med­ud­vik­ling og pro­duk­tion af merchandise

For at høre nær­mere omkring stil­lin­gen er du vel­kom­men til at kon­takte direk­tør Anders Kring på +49 461 14408 212. 

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg, eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 24. juni 2021.

Kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der (bar­sel­vi­ka­riat) til Syds­lesvigs danske Ungdomsforeninger

   SdU søger til den 1. august 2021 en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der — bar­selsvi­ka­riet med 38,5 ugent­lige timer. Vi til­by­der en spæn­dende stil­ling samt en god løn- og pen­sions­ord­ning med udgangs­punkt i den gæl­dende overenskomst med VERDI. Ved samme kvalifikation…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 32 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 15. juli 2021 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…