Leder af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en træ­værk­steds­le­der med 2 — 4 ugent­lige timer til Akti­vi­tets­hu­set i Flensborg.

Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og kultur i græn­selan­det. Husets værk­ste­der bruges til kurser, vej­led­nin­ger og selv­stæn­digt arbejde. Der­u­d­over finder udstil­lin­ger, møder, arran­ge­men­ter og kul­tur­pro­jek­ter sted i huset. Vi sørger for kre­a­tive og gode rammer for enhver bruger. Læs nær­mere om huset på www.aktivitetshuset.de

Vi søger en leder til Træ­værk­ste­det, der kan arbejde ca. 2 — 4 timer om ugen (onsdag kl. 16 – 20 plus for­be­re­delse) og der­u­d­over vare­tage indi­vi­du­elle vej­led­nin­ger og kurser. Dit arbejde vil hoved­sa­ge­ligt bestå af ved­li­ge­hol­delse og vide­re­ud­vik­ling af husets træ­værk­sted, at vej­lede bru­gere og give emne­re­la­te­rede intro­duk­tio­ner, at sørge for gode arbejds­be­tin­gel­ser i værk­ste­det og kom­mu­ni­ka­tion med og ser­vi­ce­ring af husets bru­gere og kur-ser/vej­led­nin­ger.

Arbejds­ti­den udgør ca. 2 — 4 timer pr. uge og du er ansat på mini­job-basis med en løn på 15,50 Euro i timen. Til­træ­del­sen er fra den 1. januar 2022.

Du skal:
• Være tospro­get dansk og tysk
• Have et godt kend­skab til det danske min­dre­tal
• Have ”Mas­chin­ens­chein” (TSM1)
• Være kre­a­tiv i udvik­ling af ideer til kurser
• Være enga­ge­ret og flek­si­bel
• Være ser­vi­ce­o­ri­en­te­ret og imø­de­kom­mende
• Være i stand til at arbejde selv­stæn­digt
• Være grun­dig og pålidelig

Oplys­ning omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos lede­ren Sarah Kep­pler på tlf. 0461–150140. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Ansøg­nin­gen med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 25. novem­ber 2021.

To pæda­gog­med­hjæl­per til Vester­land Børne- og Ungdomshus

   SdU søger sna­rest muligt to pæda­gog­med­hjæl­pere med 25 ugent­lige timer til Vester­land Børne- og Ung­doms­hus på øen Sild (Sylt). Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med ver.di. Vi for­ven­ter,• At…

To pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 32 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 01. januar 2022 eller sna­rest muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Slesvig Børne- og Ungdomshus…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…