Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 32 ugent­lige timer til Klu­baf­de­lin­gen i Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.  

Husum Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret insti­tu­tion med en fri­tids­hjem­s­af­de­ling på 100 børn og en klu­baf­de­ling med ca. 30 børn. 

Huset lægger meget vægt på faglig udvik­ling og soci­ale kom­pe­ten­cer. Vi arbej­der i basis­grup­per, har dog en åben, funk­tions­op­delt struk­tur. Husets dag­lig­dag er meget præget af en sport­s­lig ind­falds­vin­kel. Vi har et tæt sam­ar­bejde med en lokal idræts­for­e­ning og til­by­der nær­mest dag­ligt en sport­sak­ti­vi­tet. Der­u­d­over arbej­der vi mål­ret­tet med alle lære­plan­sem­ner. 

Vi leder efter en person, der er enga­ge­ret, flek­si­bel, udad­vendt og som ser glæden ved at arbejde med unge. Musi­kal­ske fær­dig­he­der, lyst til ude liv og kre­a­tive værk­ste­der eller fær­dig­he­der i IT ver­de­nen kunne være en fordel.  

Stil­lin­gens timer vil pri­mært ligge inden for klu­baf­de­lin­gens åbnings­tid kan dog inde­bære wee­kend arbejde og kolo­nier og timer i fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. 

Vi er en posi­tiv per­so­na­le­gruppe, der vil glæde sig til at kunne arbejde sammen med dig. Vi vægter per­son­lige kom­pe­ten­cer højt og ser frem til, at høre hvad du bræn­der for. 

Som kva­li­fi­ka­tions­krav for­ven­tes der en dansk eller tysk med­hjæl­per­ud­dan­nelse (PAU eller SPA). Skulle man ikke være i besid­delse af denne, for­plig­ter man sig til at del­tage i den af Dansk Sko­le­for­e­ning og SdU lan­ce­rede pæda­gog­med­hjæl­per­ud­dan­nelse. 

Bliver du nys­ger­rig og vil gerne høre mere, så kon­takt os eller kom forbi! 

Oplys­ning omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos leder Kim Ole Gref­frath eller sous­chef Wencke Wie­se­g­art på tele­fon 04841–3356 eller på mail: husum@sdu.de.  

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til: 
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de 

Ansøg­nings­frist:tors­dag den 3. februar 2022. 

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    ​Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

To pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 01. marts 2022 eller sna­rest muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Slesvig Børne- og…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 32,0 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 01. marts 2022 eller sna­rest muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Slesvig Børne- og…

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger en pæda­gog med 22,5 ugent­lige arbejds­ti­mer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. marts 2022 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Slesvig Børne- og…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

   SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Husum Børne- og Ung­doms­hus er en integreret…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…