FSJ Kultur — SdU

Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe!

Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig!

Som FSJ Kultur, vil du få mulig­he­den til at gøre dine fri­tids­in­ter­es­ser til en del af dit arbejde. Du vil skulle hjælpe os med at rea­li­sere vores store opgave over Syds­lesvigs idræts , kultur- og ung­doms­liv og komme hele vejen rundt.

I din stil­ling som FSJ, vil du komme back­s­tage, for at afvikle vores adskil­lige arran­ge­men­ter inden for idræt og kultur i tæt sam­ar­bejde med vores koor­di­na­to­rer og sam­ar­bejds­part­ner som f.eks Akti­vi­tets­hu­set eller Volx­bad. Du vil hjælpe os med at rea­li­sere vores stra­tegi for de soci­ale medier og over­tage mindre opga­ver i vores kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling. Ud over alt det, vil vi til­byde dig at kunne del­tage i vores for­skel­lige ture og kur­sustil­bud og bidrage til din per­son­lige udvik­ling, ved at give dig mulig­hed for at vokse med de opga­ver, du bræn­der mest for.

I et spæn­dende og vari­e­rende arbejds­om­råde får du prak­tisk erfa­ring med mange for­skel­lige opga­ver, som vil gavne din per­son­lige udvik­ling i en orga­ni­sa­tion, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Dine opga­ver:
• Del­ta­gelse i udvik­ling af pro­jek­ter, arran­ge­men­ter og lejre
• Del­ta­gelse i udvik­ling og distri­bu­tion af mar­ke­ting­ma­te­ri­ale
• Del­ta­gelse i de plan­lagte arran­ge­men­ter
• Diverse prak­ti­ske opga­ver
• Udvik­ling af dit eget FSJ Kultur-projekt

Vi for­ud­sæt­ter at du:
• har køre­kort ”klasse B”
• kan dansk i skrift og tale
• har et åbent sind, er en team­player og ansvarsbevidst

Arbejds­tid: 38,5 timer/uge.
Arbejds­sted: Flens­borg
Ansæt­tel­ses­start: 01. Sep­tem­ber 2022 eller hur­tigst muligt her­ef­ter
Ansøg­nin­gen sendes til: hinnerk@sdu.de eller Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flensburg

Har du spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­takte Hin­n­erk Peter­sen på 01784507406.

Om SdU
SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner. SdU driver end­vi­dere 11 børne- og ung­doms­huse, Spej­der­går­den Tydal, Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, Idræts­hal­len i Flens­borg, Træ­nings­hal­len i Slesvig, en række idrætsan­læg, klub- og båd­huse, samt lej­r­fa­ci­li­te­ter for de til­slut­tede for­e­nin­ger og landsdelsorganisationer.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 32,0 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 01. augst 2022 eller sna­rest muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Slesvig Børne- og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    ​Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…