Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 32,0 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 01. augst 2022 eller sna­rest muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.  

Slesvig Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og en klu­baf­de­ling. Vi er nor­me­ret til 125 børn i fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen og har 80 unge i klub­ben. 

Insti­tu­tio­nen ligger i den nord­lige del af Slesvig og har skole og bør­ne­have i nabo­la­get. Vores hus er for­holds­vis nyt og opbyg­get med store lyse rum, der giver rig mulig­hed for kre­a­ti­vi­tet og udfol­delse. Vi har en hyg­ge­lig lege­plads med gynger og bål­plads og nytter des­u­den sko­lens sport­s­plads og loka­li­te­ter til bl.a. lek­tie­læs­ning og leg i gym­na­stiksa­lene. Vi råder over to busser og bruger dem gerne til at komme ud i natu­ren og på tur med.  

Vort hus er funk­tions­op­delt og bør­nene bevæ­ger sig frit i huset og kan tage imod de akti­vi­te­ter, vi til­by­der.  

Vi leder efter en person, der er enga­ge­ret, flek­si­bel, udad­vendt og som ser glæden ved at arbejde med børn. Stil­lin­gens timer vil ligge inden for fri­tids­hjem­mets åbnings­tid. 

Vi kunne ønske os af dig at du: 

  • Har et posi­tivt livs­syn 
  • Er rum­me­lig og i stand til at skabe trygge rammer. 
  • Kan skabe og ved­li­ge­holde rela­tion til for­æl­dre, skole og kol­le­gaer. 
  • Kan indgå i et kol­le­ga­team. 
  • Kan se mulig­he­der frem for begræns­nin­ger. 

Vi er en posi­tiv per­so­na­le­gruppe, der vil glæde sig til at kunne arbejde sammen med dig. Vi vægter per­son­lige kom­pe­ten­cer højt og ser frem til, at høre hvad der er vig­tigt for dig.  

Bliver du nys­ger­rig og vil gerne høre mere, så kon­takt os eller kom forbi! 

Som kva­li­fi­ka­tions­krav for­ven­tes der en dansk, eller tysk med­hjæl­per­ud­dan­nelse (PAV eller SPA). Skulle man ikke være i besid­delse af denne, for­plig­ter man sig til, at del­tage i den af Dansk Sko­le­for­e­ning og SdU lan­ce­rede pæda­gog­med­hjæl­per­ud­dan­nelse. 

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til: 
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de  

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 2. juni 2022. 

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    ​Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…