Sæsonjob på Spej­der­går­den Tydal (ren­gø­ring)

Er du frisk på et sæsonjob? 

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en dygtig og påli­de­lig person til ren­gø­ring til Spej­der­går­den Tydal på 450,- € basis. Stil­lin­gen ønskes besat til hur­tigst muligt og for­ven­te­ligt indtil den 30. sep­tem­ber 2022. 

 Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt sær­lige ople­vel­ser i natu­ren — Spej­der­går­den Tydal. Siden Dansk Spej­der­korps Syds­lesvig købte Spej­der­går­den i 1963 har de 75 hektar i Tre­neda­len leve­ret unikke rammer for lejre, grup­pe­ture, kurser, lej­rsko­ler og akti­vi­te­ter for børn og unge. Den­gang som i dag er Tydal et fyrtårn for stærke fæl­les­ska­ber, beta­gende ople­vel­ser i det fri og spæn­dende udfor­drin­ger — til lands, vands og sågar i luften. 

Du skal: 

  • være dansk­ta­lende 
  • være ser­vi­ce­min­ded i for­hold til både børn og voksne 
  • kunne arbejde selv­stæn­digt 
  • være flek­si­bel 
  • være indstil­let på skif­tende arbejds­ti­der, også aften/weekendarbejde. 

Oplys­nin­ger om husets struk­tur, åbning­sti­der, arbejds­for­hold m.v. kan ind­hen­tes hos leder Neele Fahse, Tydal, tlf. 04609–91030, eller via mail på: neele@sdu.de. Læs mere på: www.tydal.de.  

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til: 
Tydal, Neele Fahse, 24852 Egge­bek, eller mail: neele@sdu.de.  

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 30. juni 2022. 

 

Sous­chef til Kappel Børne- og Ungdomshus

   Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger til den 1. august 2022 eller sna­rest der­ef­ter, en sous­chef til Kappel Børne- og Ung­doms­hus med 37 ugent­lige arbejds­ti­mer.   Kappel Børne- og Ung­doms­hus er en moderne, inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og…

En ren­gø­rings­as­si­stent til Spej­der­går­den Tydal

   Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en dygtig og påli­de­lig person til ren­gø­ring til Spej­der­går­den Tydal. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 25 timer per uge med til­træ­delse sna­rest muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har fortrinsadgang,…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    ​Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…