Sous­chef til Kappel Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger til den 1. august 2022 eller sna­rest der­ef­ter, en sous­chef til Kappel Børne- og Ung­doms­hus med 37 ugent­lige arbejds­ti­mer.  

Kappel Børne- og Ung­doms­hus er en moderne, inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling. Fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen er nor­me­ret til 60 børn. 

Sous­che­fens opga­ver er: 

 • At indgå i insti­tu­tio­nens ledel­ses­team i et lige­vær­digt sam­ar­bejde 
 • Selv­stæn­digt at vare­tage ledel­ses­op­ga­ver, som er udde­le­ge­ret af insti­tu­tions­le­de­ren 
 • At vare­tage den over­ord­nede ledelse i insti­tu­tio­nen ved lede­rens fravær 
 • Aktivt og kon­struk­tivt at med­virke til insti­tu­tio­nens kva­li­tets­ud­vik­ling 
 • Være med til at udvikle en sam­ar­bejds­form, der bygger på med­be­stem­melse med en synlig infor­ma­tions­struk­tur og en demo­kra­tisk beslut­nings­struk­tur 

Vi for­ven­ter, at du: 

 • Er en uddan­net pæda­gog 
 • Er enga­ge­ret, ini­ti­a­tivrig, flek­si­bel og kan arbejde selv­stæn­digt 
 • Er inspira­tor og visio­nær i det pæda­go­gi­ske arbejde 
 • Er igang­sæt­ter og fast­hol­der for­an­drings­pro­ces­ser 
 • Er posi­tivt, aner­ken­dende og empa­tisk i for­hold til børn, unge, for­æl­dre, kol­le­gaer og andre sam­ar­bejds­part­nere 
 • Beher­sker dansk og tysk i skrift og tale 
 • Har fokus på at for­midle dansk sprog og kultur 
 • Har solidt kend­skab til min­dre­tal­lets virke, her især SdU’s arbejde 

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger kan tilbyde: 

 • En spæn­dende sous­chef­stil­ling i et godt team, samt en god løn- og pen­sions­ord­ning med udgangs­punkt i den gæl­dende overenskomst med BUPL Syds­lesvig. 

 Oplys­nin­ger omkring husets struk­tur, arbejds­for­hold, åbning­sti­der m.v. kan ind­hen­tes hos leder Lone Sch­nei­der, Kappel Børne- og Ung­doms­hus, tlf. 04643 3343. 

 Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til: 
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de. 

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 30. juni 2022. 

Sæsonjob på Spej­der­går­den Tydal (ren­gø­ring)

   Er du frisk på et sæsonjob?  Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en dygtig og påli­de­lig person til ren­gø­ring til Spej­der­går­den Tydal på 450,- € basis. Stil­lin­gen ønskes besat til hur­tigst muligt og for­ven­te­ligt indtil den 30. sep­tem­ber 2022.   Halvvejs…

En ren­gø­rings­as­si­stent til Spej­der­går­den Tydal

   Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en dygtig og påli­de­lig person til ren­gø­ring til Spej­der­går­den Tydal. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 25 timer per uge med til­træ­delse sna­rest muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har fortrinsadgang,…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    ​Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…