Pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. januar 2023 en med­hjæl­per til fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. Stil­lin­gen er på 21,0 ugent­lige timer med mulig­hed for flere timer til sommer. Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt være mandag til fredag, mellem kl. 10.00 – 18.00. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi.

Lyks­borg­gade B&U er en inte­gre­ret dansk insti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og Klu­baf­de­ling. Fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen er nor­me­ret til 105 børn, hvoraf 90 er i huset og en gruppe på 15 figu­re­rer som ”ude­gruppe”, det vil sige, der er en gruppe på 15 børn, der dag­ligt tager på ture ud af huset. Alders­grup­pen er hoved­sa­ge­ligt børn i alde­ren 6–10 år.

Huset er funk­tions­op­delt, så alle børn færdes i hele huset og vælger frit akti­vi­te­ter og tilbud.

En stil­ling på Lyks­borg­gade bety­der for dig, at du kommer til at arbejde med en stor og dejlig flok børn, kan udfolde dine egne ideer og per­son­lige kom­pe­ten­cer, da vores syn retter sig fremad og ser mulig­he­der frem for begrænsninger.

Som med­hjæl­per til­knyt­tes man en kon­takt­pæ­da­gog og en fast gruppe børn som inde­bæ­rer for­æl­dre­kon­takt og tvær­fag­ligt sam­ar­bejde med skolen og andre insti­tu­tio­ner. Vi byder på en god og spæn­dende arbejds­plads, søde og dyg­tige kol­le­gaer med god sans for humor.

Vores for­vent­nin­ger:

  • Køre­kort (B) og villig til at køre med insti­tu­tio­nens busser.
  • Et aktu­elt 1.-hjælpsbevis
  • En ren straf­fe­at­test (Erwei­ter­tes Führingszeugnis)
  • Som kva­li­fi­ka­tions­krav for­ven­tes der en dansk eller tysk med­hjæl­per­ud­dan­nelse (PAU eller SPA). Skulle man ikke være i besid­delse af denne, for­plig­ter man sig ved ansæt­telse at del­tage i den af Dansk Sko­le­for­e­ning og SdU lan­ce­rede pædagogmedhjælper-uddannelse.

Ud over det for­melle for­ven­ter vi, at du kan arbejde selv­stæn­digt og i teams, og ellers er en reflek­te­rende, åben, udad­vendt, igang­sæt­tende, nys­ger­rig person, der bræn­der for at udvikle sin pæda­go­gi­ske prak­sis og kan lide natur og ude liv.

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Er du inter­es­se­ret? Så kig ind og få en snak!

Nær­mere oplys­nin­ger omkring husets struk­tur, arbejds­for­hold, åbning­sti­der mm. kan ind­hen­tes hos leder Lars Gref­frath eller sous­chef Sabine Pra­s­chl, Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus på tlf. 0461–26592 eller på mail; lyksborggade@sdu.de

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvig danske Ung­doms­for­e­ning, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller via mail: job@sdu.de

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 24. novem­ber 2022

Pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

   Er du spon­tan, aktiv og altid fuld af ideer? Arbejd med unge om efter­mid­da­gen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. januar 2023 en med­hjæl­per på 30 ugent­lige timer til klu­baf­de­lin­gen. Løn…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…