Pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Er du spon­tan, aktiv og altid fuld af ideer?
Arbejd med unge om efter­mid­da­gen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde.

Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. januar 2023 en med­hjæl­per på 30 ugent­lige timer til klu­baf­de­lin­gen. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi.

Lyks­borg­gade B&U er en inte­gre­ret dansk insti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og Klubafdeling.

Siden 2019 har vi et klub­til­bud i Sporskifte. Til­bud­det retter sig i første omgang til unge fra 5. – 6. klasse fra Okse­ve­jens skole, men der vil også være mulig­hed for andre unge i byde­len at kigge ind og være med.

Arbejds­ti­den vil derfor hoved­sa­ge­ligt ligge i efter­mid­dag- og aften­ti­merne, tirs­dag-fredag fra kl. 14:30 til 20:00, til dels wee­ken­d­ar­bejde når der er arran­ge­men­ter eller over­nat­nin­ger. Arbejds­ste­det vil være i Sporskifte hvor man til dag­ligt arbej­der sammen med en pædagog.

Det vi for­ven­ter af dig er, at du:

  • Er fyldt 18 år
  • Har et gyl­digt 1.-hjælpsbevis og ren straf­fe­at­test (Erwei­ter­tes Führungszeugnis)
  • Inter­esse i unge men­ne­sker og deres kultur.
  • Er igang­sæt­tende, moti­ve­ret, udad­vendt, aktiv og kan arbejde selv­stæn­dig og i team. At du er åben og modig over­for nye udfordringer.
  • Har køre­kort B og er villig til at køre med insti­tu­tio­nens busser.

Er du inter­es­se­ret? Så kig ind og få en snak!

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Nær­mere oplys­nin­ger omkring husets struk­tur, arbejds­for­hold, åbning­sti­der mm. kan ind­hen­tes hos leder Lars Gref­frath eller sous­chef Sabine Pra­s­chl, Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus på tlf. 0461–26592 eller på mail; lyksborggade@sdu.de

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvig danske Ung­doms­for­e­ning, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller via mail: job@sdu.de

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 24. novem­ber 2022

Pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

   Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. januar 2023 en med­hjæl­per til fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. Stil­lin­gen er på 21,0 ugent­lige timer med mulig­hed for flere timer til sommer. Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt være mandag til fredag, mellem kl. 10.00 – 18.00. Løn…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…