FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og friluftsliv? 

SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal.

Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt sær­lige ople­vel­ser i natu­ren – Spej­der­går­den Tydal. Siden Dansk Spej­der­korps Syds­lesvig købte Spej­der­går­den i 1963 har de over 74 hektar i Tre­e­neda­len leve­ret unikke rammer for lejre, grup­pe­ture, kurser, lej­rsko­ler og akti­vi­te­ter for børn og unge. Den­gang som i dag er Tydal et fyrtårn for stærke fæl­les­ska­ber, beta­gende ople­vel­ser i det fri og spæn­dende udfor­drin­ger – til lands, vands og sågar i luften.

Bræn­der du for fril­ufts­liv, ung­doms­ar­bejde og kultur, og over­ve­jer at blive FSJ kultur? Så har vi brug for dig!

Som FSJ kultur hos os vil du få mulig­hed for at gøre dine fri­tids­in­ter­es­ser til en del af dit arbejde. I din stil­ling vil du på lige fod indgå i per­so­na­le­tea­met omkring Spej­der­går­den Tydal og dens tilbud for børn, unge og voksne. Opga­verne vil være meget vari­e­ret og strække sig fra pro­jekt­o­ri­en­te­ret udvik­ling af stedet og akti­vi­tet­stil­bud­det, til opga­ver knyt­tet til den almene drift. Du vil ofte arbejde under åben himmel, få tæt kon­takt til ste­dets gæster og være afgø­rende for den gode kun­de­kon­takt og PR-ind­sats på adskil­lige platforme.

Som spej­der­gård er Tydal præget af de fri­vil­li­ges ind­sats. Du vil også få en vigtig rolle i at støtte de fri­vil­lige, og sam­ar­bejde omkring kon­krete pro­jek­ter og akti­vi­te­ter på stedet.

Som FSJ’ler på Tydal vil du få over­dra­get en god por­tion ansvar, en 74 hektar stor lege­plads for per­son­lig udvik­ling og en unik mulig­hed for at kom­bi­nere både prak­ti­ske og mere højt­fly­vende opga­ver og til­gange i en kæmpe pakke. Der er plads til at være kre­a­tiv og gen­nem­føre dit helt eget pro­jekt, samt indgå i en pro­fes­sio­nel hver­dag med både store og små opga­ver omkring udlej­ning, ved­li­ge­hol­delse og håndværk.

Har du 12 måne­der på høj­kant, lyst til at udvikle dig per­son­ligt, er dygtig med andre men­ne­sker og har en sans for akti­vi­te­ter og opga­ver i det fri?

Så søg!

Vi for­ud­sæt­ter at du:

  • kan dansk i skrift og tale
  • har køre­kort ”klasse B”
  • har et åbent sind, er en team­player og at du er ansvarsbevidst

Ansæt­tel­ses­for­hold:
Afløn­ning: 425 €/måned

Arbejds­tid: 38,25 timer/uge. Arbejds­ti­den kan vari­ere, dvs. at der også er wee­kend­vag­ter i den travle peri­ode om sommeren.

Arbejds­sted: Spej­der­går­den Tydal, Tüdal 1, 24852 Eggebek

Ansæt­tel­ses­tids­rum: 12 måne­der. Start 01.08.2023 eller senest 01.09.2023

Bolig: Der er mulig­hed for at bo på Tydal, selvom det ikke er et krav.

Har du spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­takte Neele Fahse på +49 (0) 4609 91030

Ansøg­nin­gen sendes til: neele@sdu.de eller Spej­der­går­den Tydal, Tüdal 1, 24852 Eggebek

Om SdU
SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner. SdU driver end­vi­dere 11 børne- og ung­doms­huse, Spej­der­går­den Tydal, Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, Idræts­hal­len i Flens­borg, Træ­nings­hal­len i Slesvig, en række idrætsan­læg, klub- og båd­huse, samt lej­r­fa­ci­li­te­ter for de til­slut­tede for­e­nin­ger og landsdelsorganisationer.

Pæda­gog til Vester­land Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

SdU søger sna­rest muligt en uddan­net pæda­gog med 37 ugent­lige timer til Vester­land Børne- og Ung­doms­hus på øen Sild. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Vi for­ven­ter, • at du…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Vester­land Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 30,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Vester­land Børne- og Ung­doms­hus på øen Sild (Sylt). Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med verdi. Vi forventer,…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger 1 pæda­gog­med­hjæl­per med 34 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være d.15.april eller hur­tigst muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Slesvig Børne- og Ung­doms­hus er en…

Idræts- og foreningskoordinator

Bræn­der du for idræt og for­e­nings­li­vet? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde med pro­jek­ter og arran­ge­men­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at udvikle og styrke idræts- og for­e­nings­li­vet i Syds­lesvig? Så er her en ene­stå­ende mulig­hed for at kunne…

Direk­tions­as­si­stent til Syds­lesvigs danske Ungdomsforeninger

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en direk­tions­as­si­stent på Flens­borg­hus med 30,0 ugent­lige timer. Løn iht gæl­dende overenskomst med Verd.di. SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tio­nen for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca.…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…