Direk­tions­as­si­stent til Syds­lesvigs danske Ungdomsforeninger

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en direk­tions­as­si­stent på Flens­borg­hus med 30,0 ugent­lige timer. Løn iht gæl­dende overenskomst med Verd.di.

SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tio­nen for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 12.000 med­lem­mer. Disse er orga­ni­se­ret i 58 for­e­nin­ger og 3 lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner. SdU står for drif­ten af 11 børne- og ung­doms­huse for­delt over hele Syds­lesvig og for Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, der­u­d­over for to haller og flere idrætsan­læg m.m.

Hoved­op­ga­verne er:

  • Virke som assi­stent for den admi­ni­stra­tive ledelse.
  • Møde­ko­or­di­ne­ring og møde­plan­læg­ning internt/ekstern, bl.a. sty­rel­ses­mø­der, her­un­der protokolskrivning.
  • Koor­di­ne­ring af data­be­skyt­telse i SdU

Vi for­ven­ter, at du:

  • Har en rele­vant admi­ni­stra­tiv uddannelse
  • Har sær­de­les gode kom­mu­ni­ka­tions- og for­mu­le­rings­ev­ner både på tysk og dansk
  • Evner tov­hol­der­funk­tio­nen
  • Er erfa­ren bruger af Office-pakken
  • Er flek­si­bel, plig­top­fyl­dende, kva­li­tets­be­vidst, hjælp­som, imø­de­kom­mende og har gode samarbejdsevner.

Da vi har en travl hver­dag er det vig­tigt for os, at du er i stand til at arbejde struk­tu­re­ret og med flere opga­ver ad gangen. Du er en hand­le­kraf­tig, opti­mi­stisk og ved­hol­dende person, der beva­rer over­blik­ket selv når det går stærkt. Din brede kon­takt­flade for­ud­sæt­ter, at du altid ople­ves imø­de­kom­mende og serviceminded.

Yder­li­gere oplys­nin­ger fås ved hen­ven­delse til direk­tør Anders Kring, tlf. 0461–14408212 eller på vores hjemmeside.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­straße 76, 24937 Flens­burg, eller mail: job@sdu.de

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger 1 pæda­gog­med­hjæl­per med 34 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være d.15.april eller hur­tigst muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Slesvig Børne- og Ung­doms­hus er en…

Idræts- og foreningskoordinator

Bræn­der du for idræt og for­e­nings­li­vet? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde med pro­jek­ter og arran­ge­men­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at udvikle og styrke idræts- og for­e­nings­li­vet i Syds­lesvig? Så er her en ene­stå­ende mulig­hed for at kunne…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…