Idræts- og foreningskoordinator

Bræn­der du for idræt og for­e­nings­li­vet? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde med pro­jek­ter og arran­ge­men­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at udvikle og styrke idræts- og for­e­nings­li­vet i Sydslesvig?

Så er her en ene­stå­ende mulig­hed for at kunne omsætte inter­esse og fag­lig­hed til et spæn­dende job med udfor­drin­ger og ansvar.

Du får en spæn­dende opgave inden­for SdU’s idræts- og for­e­nings­om­råde og bliver en del af vores 235 med­ar­bej­dere i orga­ni­sa­tio­nen. Arbej­det tager udgangs­punkt i SdU’s vision og stra­tegi. Arbej­det sker i over­ens­stem­melse med sty­rel­sens og lands­mø­dets beslut­nin­ger, SdU’s vedtæg­ter samt lovgivningen.

Dine pri­mære opga­ver
Du styr­ker og udvik­ler det idræts­lige sam­ar­bejde vores for­e­nin­ger imel­lem gennem en koor­di­ne­rende ind­sats sammen med vores idrætskonsulent.

Du del­ta­ger i rele­vante møder og hjæl­per udvalg og for­e­nin­gerne med udvik­ling af idræts­lige arran­ge­men­ter og indsatser.

Du bærer det admi­ni­stra­tive ansvar for vores idrætsak­ti­vi­te­ter og støt­ter vores for­e­nings­ko­or­di­na­tor regi­stre­rin­gen af for­e­nings­re­la­te­rede data.
Der­u­d­over uddan­nes du til at kune agere som SdUs super­bru­ger af DGIs It-Syste­mer og vil frem­over kunne vej­lede orga­ni­sa­tio­nen og dine kol­le­gaer i at bruge og navi­gere i systemerne.

Du kan skabe gode net­værk, både i Syds­lesvig og med Dan­mark, og være en spar­rings­part­ner for udvalg og for­e­nin­ger, når der er brug for det.

Dit ansvar  
På områ­det Idræt, Unge og Kultur løser vi sammen med vores pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­ner én af SdU’s ker­ne­op­ga­ver. Områ­det er dermed et cen­tralt omdrej­nings­punkt i SdU’s virke, hvor der alle­rede er gode erfa­rin­ger med skræd­der­sy­ede kon­cep­ter og pro­jek­ter. Derfor er det vig­tigt, at du ved­li­ge­hol­der det, der alle­rede kører godt, men også formår at udvikle nye og tids­sva­rende tiltag der mat­cher idræts- og for­e­nings­li­vets behov.

Din fag­lige og per­son­lige bag­grund
Du er selv et erfa­rent foreningsmenneske.

Du har lyst til og let ved at råd­give og faci­li­tere pro­ces­ser for fri­vil­lige og foreninger.

Du har erfa­ring med opsø­gende virk­som­hed og er god til at skabe og ved­li­ge­holde relationer. 

Du har gåpå­mod og evne til at arbejde med såvel udvik­lings­spørgs­mål som mere prak­ti­ske udfor­drin­ger sammen med andre. 

Du kan hur­tigt sætte dig ind i admi­ni­stra­tive syste­mer og kom­plekse problemstillinger.

Du har til­lige en læn­ge­re­va­rende uddan­nelse, vel­vi­dende at vi i sidste ende vil vægte dine erfa­rin­ger og per­son­lige kom­pe­ten­cer for at blive en vel­fun­ge­rende koordinator.

Du er visio­nær, udad­vendt og rum­me­lig. Du har en vel­ud­vik­let evne til at kom­mu­ni­kere og sam­ar­bejde på alle niveauer.

Du kan kom­mu­ni­kere såvel mundt­ligt som skrift­ligt på både dansk og tysk.

Prak­ti­ske oplys­nin­ger
SdU lægger stor vægt på at til­trække og fast­holde den rig­tige med­ar­bej­der. Ud over en pæn løn til­by­des du et fan­ta­stisk arbejds­miljø, gode per­so­na­le­for­hold med bl.a. gode efter­ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der m.v.

Du får frihed under ansvar i en spæn­dende orga­ni­sa­tion med mange udfor­drin­ger og en fri og lige­til omgangs­form blandt gode kol­le­gaer. Du refe­re­rer til områ­de­le­de­ren for Idræt, Unge og Kultur. Arbejds­ti­den er 38,25 timer ugent­ligt, og du skal være indstil­let på, at noget af arbejds­ti­den i peri­o­der kan falde om afte­nen og i wee­ken­den. Hove­d­ar­bejds­sted er afde­lin­gen Idræt, Unge og kultur, SdU, Nor­der­straße 76, 24937 Flens­borg. Der er mulig­hed for arbejde fra hjemmekontoret. 

Stil­lin­gen for­ven­tes besat fra 2. maj 2023 eller sna­rest derefter.

Ansøg­nin­gen med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til SdU‘s Områ­de­le­der for Idræt, Unge og Kultur Hin­n­erk Peter­sen, på mailadresse: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist er tirs­dag den 28. marts kl. 12.00. Vi for­ven­ter at afholde sam­ta­ler i uge 17.

Løn i hen­hold til gæl­dende overen­s­omst med Ver.di.

Yder­li­gere oplys­nin­ger om stil­lin­gen fås hos til SdU‘s Områ­de­le­der for Idræt, Unge og Kultur Hin­n­erk Peter­sen, hinnerk@sdu.de eller tlf. +49 461 14408 235.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger 1 pæda­gog­med­hjæl­per med 34 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være d.15.april eller hur­tigst muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Slesvig Børne- og Ung­doms­hus er en…

Direk­tions­as­si­stent til Syds­lesvigs danske Ungdomsforeninger

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en direk­tions­as­si­stent på Flens­borg­hus med 30,0 ugent­lige timer. Løn iht gæl­dende overenskomst med Verd.di. SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tio­nen for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca.…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…