Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flensborg.

Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og kultur i græn­selan­det. Husets værk­ste­der bruges til kurser, vej­led­nin­ger og selv­stæn­digt arbejde. Der­u­d­over finder udstil­lin­ger, møder, arran­ge­men­ter og kul­tur­pro­jek­ter sted i huset. I 2019 har der været 22.399 bru­gere i huset og vi sørger for kre­a­tive og gode rammer for enhver bruger.

Læs nær­mere om huset på www.aktivitetshuset.de

Vi søger en leder til Træ­værk­ste­det, der kan arbejde min. 2 timer om efter­mid­da­gen per uge (f.eks. kl. 16 – 18 eller 17 – 19) og der­u­d­over vare­tage indi­vi­du­elle vej­led­nin­ger og kurser. Dit arbejde vil hoved­sa­ge­ligt bestå af ved­li­ge­hol­delse og vide­re­ud­vik­ling af husets træ­værk­ste­der, at sørge for gode arbejds­be­tin­gel­ser i værk­ste­det, kom­mu­ni­ka­tion med og ser­vi­ce­ring af husets bru­gere og kurser/vejledninger.

Arbejds­ti­den udgør mindst 2 timer pr. uge og du er ansat på mini­job-basis med en løn på 15,50 Euro i timen.

Du skal:

  • Være tospro­get dansk og tysk
  • Have et godt kend­skab til det danske mindretal
  • Have Mas­chin­ens­chein (TSM1)
  • Være kre­a­tiv i udvik­ling af ideer til kurser
  • Være enga­ge­ret og fleksibel
  • Være ser­vi­ce­o­ri­en­te­ret og imødekommende
  • Være i stand til at arbejde selvstændigt
  • Være grun­dig og pålidelig

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

For at høre nær­mere omkring stil­lin­gen er du vel­kom­men til at kon­takte Akti­vi­tets­hu­sets leder Sarah Kep­pler på tlf. +49 461 150 140.

Ansøg­nin­gen med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 8. juni 2023.

Social media og Unge­ko­or­di­na­tor til Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en Social media og Unge­ko­or­di­na­tor med 10 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præsentere…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…