En ren­gø­rings­as­si­stent til Spej­der­går­den Tydal

Er du frisk på et sæsonjob?

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en dygtig og påli­de­lig person til ren­gø­ring til Spej­der­går­den Tydal på 520,- € basis. Stil­lin­gen ønskes besat hur­tigst muligt og for­ven­te­ligt indtil den 30. sep­tem­ber 2023.

Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt sær­lige ople­vel­ser i natu­ren – Spej­der­går­den Tydal. Siden Dansk Spej­der­korps Syds­lesvig købte Spej­der­går­den i 1963 har de 75 hektar i Tre­neda­len leve­ret unikke rammer for lejre, grup­pe­ture, kurser, lej­rsko­ler og akti­vi­te­ter for børn og unge. Den­gang som i dag er Tydal et fyrtårn for stærke fæl­les­ska­ber, beta­gende ople­vel­ser i det fri og spæn­dende udfor­drin­ger – til lands, vands og sågar i luften.

Du skal:

  • være dansk­ta­lende
  • være ser­vi­ce­min­ded i for­hold til både børn og voksne
  • kunne arbejde selvstændigt
  • være flek­si­bel
  • være indstil­let på skif­tende arbejds­ti­der, også aften/weekendarbejde.

Oplys­nin­ger om husets struk­tur, åbning­sti­der, arbejds­for­hold m.v. kan ind­hen­tes hos leder Neele Fahse, Tydal, tlf. 04609–91030, eller via mail på: neele@sdu.de. Læs mere på: www.tydal.de.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Tydal, Neele Fahse, 24852 Egge­bek, eller mail: neele@sdu.de.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Rends­­borg-Bydels­­dorf Børne- og Ungdomshus

SdU søger til sna­rest muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 25,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Rends­borg-Bydels­dorf Børne- og Ung­doms­hus. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Bræn­der du for at arbejde…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

Er du ini­ti­a­tivrig, kom­mu­ni­ka­tiv og nytænkende?Vil du tjene ekstra penge ved siden af skolen eller studie?Så er det lige dig, vi leder efter! Arbejd med unge om eftermiddagen/aftenen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Nysta­dens Børne- og…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Er du spon­tan, aktiv og altid fuld af ideer? Vil du tjene ekstra penge ved siden af skolen eller studie? Arbejd med unge om eftermiddagen/aftenen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. oktober…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 34 ugent­lige timer til fri­tids­hjems- og klu­baf­de­lin­gen på Nysta­dens Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­cap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være sna­rest muligt. Løn i henhold…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ungdomshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…