Pæda­gog­med­hjæl­per til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

Er du ini­ti­a­tivrig, kom­mu­ni­ka­tiv og nytæn­kende?
Vil du tjene ekstra penge ved siden af skolen eller studie?
Så er det lige dig, vi leder efter!

Arbejd med unge om eftermiddagen/aftenen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde.

Nysta­dens Børne- og Ung­doms­hus søger hur­tigst muligt en med­hjæl­per med 8 ugent­lige timer til klu­baf­de­lin­gen. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Stil­lin­gerne er tids­be­græn­set på et år med mulig­hed for forlængelse.

Nysta­dens Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret dansk insti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling. Klu­baf­de­lin­gen er et tilbud til de unge, hvor vi skaber rammer for et møde­sted, hvor de kan mødes med kam­me­ra­terne, hænge ud eller del­tage i de dag­ligt til­budte akti­vi­te­ter de selv er med til at vælge.

Det vi for­ven­ter af dig er, at du:

  • Har inter­esse i unge men­ne­sker og deres kultur
  • Er igang­sæt­tende, moti­ve­ret, udad­vendt, aktiv og kan arbejde selv­stæn­dig og i team. At du er åben og modig over­for nye udfordringer
  • Har ren straf­fe­at­test (Erwei­ter­tes Führungszeugnis)

Er du inter­es­se­ret? Så kig ind og få en snak!

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­tel­sen af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Nær­mere oplys­nin­ger omkring husets struk­tur, arbejds­for­hold, åbning­sti­der mm. kan ind­hen­tes hos leder Kim Mühl­hau­sen eller sous­chef Svea Wanger Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus på tlf. 0461–43236 eller på mail; nystadens@sdu.de.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvig danske Ung­doms­for­e­ning, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller via mail: job@sdu.de

Ansøg­nings­frist: søndag den 1. okto­ber 2023.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Rends­­borg-Bydels­­dorf Børne- og Ungdomshus

SdU søger til sna­rest muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 25,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Rends­borg-Bydels­dorf Børne- og Ung­doms­hus. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Bræn­der du for at arbejde…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Er du spon­tan, aktiv og altid fuld af ideer? Vil du tjene ekstra penge ved siden af skolen eller studie? Arbejd med unge om eftermiddagen/aftenen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. oktober…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 34 ugent­lige timer til fri­tids­hjems- og klu­baf­de­lin­gen på Nysta­dens Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­cap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være sna­rest muligt. Løn i henhold…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ungdomshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har…

En ren­gø­rings­as­si­stent til Spej­der­går­den Tydal

​Er du frisk på et sæsonjob? Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en dygtig og påli­de­lig person til ren­gø­ring til Spej­der­går­den Tydal på 520,- € basis. Stil­lin­gen ønskes besat hur­tigst muligt og for­ven­te­ligt indtil den 30. sep­tem­ber 2023. Halvvejs mellem…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…