Pæda­gog­med­hjæl­per til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 34 ugent­lige timer til fri­tids­hjems- og klu­baf­de­lin­gen på Nysta­dens Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­cap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med Verdi.

Fri­tids­hjem­met er en moderne inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling, som rummer helt fan­ta­sti­ske børn og unge og en enga­ge­ret og dejlig medarbejdergruppe.

Vi lægger stort vægt på et godt pro­fes­sio­nelt miljø for både børn og voksne. Der­u­d­over til­by­der vi en flok kær­lige, nys­ger­rige og til tider kræ­vende børn og unge.

Vi har et godt for­æl­dre­sam­ar­bejde og værds­æt­ter dette højt og arbej­der ud fra et system­te­o­re­tisk per­spek­tiv, for at kunne iværk­sætte mål­ret­tede hand­le­pla­ner for det enkelte individ.

Hvad er vores for­vent­nin­ger til dig?
Vi for­ven­ter at du er…

 • villig til at lære, og er ansvarlig!
 • god til at tage ini­ti­a­tiv på egen hånd og har mod på at gen­nem­føre egne pro­jek­ter med vejledning!
 • inter­es­se­ret i at udvikle et spæn­dende arbejde sammen med de øvrige med­ar­bej­dere i Børne-og Ungdomshuset!
 • aner­ken­dende og respek­te­rer både børn, unge, for­æl­dre og kollegaer!
 • nær­væ­rende og pri­o­ri­te­rer samvæ­ret med børn og unge!
 • med til at tage hver­da­gen som en udfor­dring og er villig til at løse den!
 • musisk, kre­a­tiv eller noget helt andet der kunne være rele­vant for husets pæda­go­gi­ske dag­lig­dag og kvalitet!
 • at du er i besid­delse af et kørekort.

Hvad kan du for­vente af os?

 • en enga­ge­ret og moti­ve­ret med­ar­bej­der­gruppe, der tager ind­fly­delse på dag­lig­da­gens praksis.
 • nye kol­le­gaer med for­skel­lige, fag­lige kom­pe­ten­cer og aldersfordeling.
 • at vi foku­se­ret arbej­der med at styrke det enkelte barns selv­værd, selv­til­lid, selvstændighed.
 • at vi arbej­der aner­ken­dende i for­hold til børn, for­æl­dre og kollegaer.
 • At vi værds­æt­ter vores gode kol­le­gi­ale for­hold og humor.

Er du blevet nys­ger­rig og vil gerne høre nær­mere, så kon­takt os eller kom forbi!

Stil­lin­gens timer vil ligge inden for Børne- og Ung­doms­hu­sets åbnings­tid. Du må regne med at arbejde en aften om ugen i klubafdelingen.

Som kva­li­fi­ka­tions­krav for­ven­tes der en dansk eller tysk med­hjæl­per­ud­dan­nelse (PAU eller SPA). Skulle man ikke være i besid­delse af denne, for­plig­ter man sig til at del­tage i den af Dansk Sko­le­for­e­ning og SdU lan­ce­rede pædagogmedhjælperuddannelse.

Vi vil gerne bede dig om at rede­gøre din moti­va­tion for at arbejde med børn og unge i din ansøgning.

Oplys­nin­ger omkring husets struk­tur, arbejds­for­hold, arbejds­ti­der m.v. kan ind­hen­tes hos leder Kim Mühl­hau­sen eller sous­chef Svea Wanger på tele­fon 0461–43136.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Norderstr.76, 24939 Flens­burg eller på mail: job@sdu.de

Ansøg­nings­frist: søndag den 1. okto­ber 2023

Pæda­gog­med­hjæl­per til Rends­­borg-Bydels­­dorf Børne- og Ungdomshus

SdU søger til sna­rest muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 25,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Rends­borg-Bydels­dorf Børne- og Ung­doms­hus. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Bræn­der du for at arbejde…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

Er du ini­ti­a­tivrig, kom­mu­ni­ka­tiv og nytænkende?Vil du tjene ekstra penge ved siden af skolen eller studie?Så er det lige dig, vi leder efter! Arbejd med unge om eftermiddagen/aftenen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Nysta­dens Børne- og…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Er du spon­tan, aktiv og altid fuld af ideer? Vil du tjene ekstra penge ved siden af skolen eller studie? Arbejd med unge om eftermiddagen/aftenen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. oktober…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ungdomshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har…

En ren­gø­rings­as­si­stent til Spej­der­går­den Tydal

​Er du frisk på et sæsonjob? Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en dygtig og påli­de­lig person til ren­gø­ring til Spej­der­går­den Tydal på 520,- € basis. Stil­lin­gen ønskes besat hur­tigst muligt og for­ven­te­ligt indtil den 30. sep­tem­ber 2023. Halvvejs mellem…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…