Unge­ko­or­di­na­tor (bar­sel­vi­ka­riat)

Bræn­der du for ung­doms­ar­bej­det? Er du en iværk­sæt­ter og ildsjæl med gåpå­mod? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde i net­værk og med pro­jek­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at være med til at udvikle og skabe noget nyt inden­for området?

Så er her en ene­stå­ende mulig­hed for at kunne omsætte inter­esse og fag­lig­hed til et spæn­dende job med udfor­drin­ger og ansvar.

Du får en spæn­dende opgave i SdU’s vidt­for­gre­nede arbejde og bliver en del af vores ca. 230 med­ar­bej­dere. Arbej­der tager udgangs­punkt i SdU’s vision og stra­tegi. Arbej­der sker i overens-stem­melse med sty­rel­sens og lands­mø­dets beslut­nin­ger, SdU’s vedtæg­ter samt lovgivning.

Dine pri­mære opga­ver:
På områ­det Idræt, Unge og Kultur løser vi sammen med vore pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­ner en af SdU’s ker­ne­op­ga­ver. Såle­des skal du være indstil­let på at tage ansvar for SdU’s fri­vil­lige ung­doms­ar­bejde, som er under kon­stant udvik­ling. Kon­kret vil du arbejde med SdU’s udvalg og deres por­te­følje af lejre og akti­vi­te­ter. Du vil være pæda­go­gisk ansvar­lig for den prak­ti­ske uddan­nelse af vores unge fri­vil­lige (JuLeiCa) og du vil over­tage en del net­værks­ar­bejde med danske ung­doms­grup­per og orga­ni­sa­tio­ner sideløbende.

  • Du udvik­ler nye pro­jek­ter og til­pas­ser eksi­ste­rende kon­cep­ter løbende.
  • Du formår at udar­bejde mål, akti­vi­te­ter og hand­lings­pla­ner på området.
  • Du under­støt­ter unge­ud­val­gene under SdU.
  • Du invol­ve­rer fri­vil­lige i kon­krete opgaver.
  • Du er opsø­gende inden­for min­dre­tal­lets ung­doms­re­la­te­rede aktiviteter.

Dit ansvar
Du er medansvar­lig for emnet Unge i orga­ni­sa­tio­nen. Du styr­ker sam­ar­bej­det med sam­ar­bejds­part­nere, som de danske min­dre­talsor­ga­ni­sa­tio­ner og fler­talsor­ga­ni­sa­tio­ner, som består i net­værks­ska­bende rela­tio­ner og pro­jek­ter på tværs af organisationerne.

Din fag­lige og per­son­lige baggrund

  • Du har en sam­funds­fag­lig eller pæda­go­gisk uddan­nelse eller anden rele­vant baggrund.
  • Du har erfa­ring med udvik­lings­pro­ces­ser og med at arbejde med en udpræ­get grad af selv­le­delse og syste­ma­tik. Du er selv­stæn­dig, ini­ti­a­tivrig, hand­le­kraf­tig, kva­li­tets­be­vidst og resul­ta­t­o­ri­en­te­ret person.
  • Du har erfa­ring med opsø­gende virk­som­hed og kan agere situ­a­tions­be­stemt med en aner­ken­dende tilgang.
  • Du er visio­nær, udad­vendt og rum­me­lig. Du har en vel­ud­vik­let evne til at kom­mu­ni­kere og sam­ar­bejde på alle niveauer.
  • Du kan kom­mu­ni­kere såvel mundt­lig som skrift­ligt på både dansk og tysk.

SdU lægger stor vægt på at til­trække og fast­holde den rig­tige med­ar­bej­der. Udover en god løn til­by­des du et fan­ta­stisk arbejds­miljø, gode per­so­na­le­for­hold med bl.a. gode efter­ud­dan­nel-ses­mu­lig­he­der mv.

Du får frihed under ansvar i en spæn­dende orga­ni­sa­tion med mange udfor­drin­ger og en fri og lige­til omgangs­form blandt gode kolleger.

Du refe­rer til SdU’s områ­de­le­der for områ­det Idræt, Unge og Kultur. Arbejds­ti­den er på 28,25 timer ugent­ligt. Der kan fore­komme aften- og wee­ken­d­ar­bejde. Arbejds­sted er på SdU’s kontor, der er belig­gende i Nor­der­str. 76, 24939 Flensburg.

Stil­lin­gen for­ven­tes besat fra den 18. marts 2024 eller sna­rest der­ef­ter. Ved samme kva­li­fik­taion fore­træk­kes han­di­cap­pede ansøgere.

For at høre nær­mere omkring stil­lin­gen er du vel­kom­men til at kon­takte SdU’s Områ­de­le­der Hin­n­erk Peter­sen på +49 461 14408 235 eller mail: hinnerk@sdu.de.  

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg, eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: søndag den 3. marts 2024.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Kappel Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Kappel Børne- og ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Kappel Børne- og Ung­doms­hus er en integreret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. juli…

Pedel til Spej­der­hu­set i Sporskifte

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 2 ugent­lige arbejds-timer til Spej­der­hu­set i Sporskifte. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et sam­ar­bejde med vores pedel­team om Spej­der­hu­sets dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i hen­hold til…

Kul­turko­or­di­na­tor (bar­selsvi­ka­riat) – internt stillingsopslag

SdU søger hur­tigst muligt en Kul­turko­or­di­na­tor med 10,0 ugent­lige timer som bar­selsvi­kar for vores unge- og kul­turko­or­di­na­tor. I sam­ar­bejde med SdU’s Kon­cert­ud­valg og DEKK Udval­get gælder det om at til­ret­te­lægge, mar­keds­føre og især gen­nem­føre de adskil­lige planlagte…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…