To pæda­gog­med­hjæl­pere til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

​Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. august 2023 to med­hjæl­pere til fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. Stil­lin­gerne er på 35 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt være mandag til fredag, mellem klok­ken 10:00 – 17:30. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi.

Lyks­borg­gade B&U er en inte­gre­ret dansk insti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og Klu­baf­de­ling. Fri­tids-hjem­met er nor­me­ret til 105 børn, hvoraf 90 er i huset og én gruppe på 15 figu­re­rer som ”ude­gruppe”, det vil sige der er en gruppe på 15 børn der dag­ligt tager på ture ud af huset. Der er søgt om en yder­li­gere gruppe på 20 børn til august 2023. Alders­grup­pen er hoved­sa­ge­ligt børn i alde­ren 6 – 10 år.

Huset er funk­tions­op­delt så alle børn færdes i hele huset og vælger frit akti­vi­te­ter og tilbud.

En stil­ling på Lyks­borg­gade BoU bety­der for dig, at du kommer til at arbejde med en stor og dejlig flok børn, kan udfolde dine egne ideer og per­son­lige kom­pe­ten­cer da vores syn retter sig fremad og ser mulig­he­der frem for begrænsninger.

Som med­hjæl­per til­knyt­tes du et fast per­so­na­le­team samt en fast gruppe børn, som inde­bæ­rer for­æl­dre­kon­takt og tvær­fag­ligt sam­ar­bejde med skolen og andre insti­tu­tio­ner. Vi byder på en god og spæn­dende arbejds­plads, søde og dyg­tige kol­le­gaer med god sans for humor.

Vores for­vent­nin­ger:

 • Har køre­kort B og er villig til at køre med insti­tu­tio­nens busser.
 • Har et gyl­digt 1.-hjælpsbevis og ren straf­fe­at­test (Erwei­ter­tes Führungszeugnis)

Som kva­li­fi­ka­tions­krav for­ven­tes der en dansk eller tysk med­hjæl­per­ud­dan­nelse (PAU eller SPA). Skulle man ikke være i besid­delse af denne, for­plig­ter man sig ved ansæt­telse at del­tage i den af Dansk Sko­le­for­e­ning og SdU lan­ce­rede pædagogmedhjælperuddannelse.

Ud over det for­melle for­ven­ter vi, at du kan arbejde selv­stæn­digt og i teams, og ellers er en reflek­te­rende, åben, udad­vendt, igang­sæt­tende, nys­ger­rig person, der bræn­der for at udvikle din pæda­go­gi­ske prak­sis og kan lide natur og ude liv.

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Er du inter­es­se­ret? Så kig ind og få en snak!

Nær­mere oplys­nin­ger omkring husets struk­tur, arbejds­for­hold, åbning­sti­der mm. kan ind­hen­tes hos leder Lars Gref­frath eller sous­chef Sabine Pra­s­chl, Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus på tlf. 0461–26592 eller på mail; lyksborggade@sdu.de.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:

Syds­lesvig danske Ung­doms­for­e­ning, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller via mail: job@sdu.de

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 15. juni 2023.

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

​Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. august 2023 to med­hjæl­pere til fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. Stil­lin­gerne er på 35 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt være mandag til fredag, mellem klok­ken 10:00 – 17:30. Løn efter gæl­dende overenskomst med…

Social media og Unge­ko­or­di­na­tor til Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en Social media og Unge­ko­or­di­na­tor med 10 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præsentere…

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Social media og Unge­ko­or­di­na­tor til Aktivitetshuset

Social media og Unge­ko­or­di­na­tor til Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en Social media og Unge­ko­or­di­na­tor med 10 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flensborg.

Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og kultur i græn­selan­det. Husets værk­ste­der bruges til kurser, vej­led­nin­ger og selv­stæn­digt arbejde. Der­u­d­over finder udstil­lin­ger, møder, arran­ge­men­ter og kul­tur­pro­jek­ter sted i huset. Vi sørger for kre­a­tive og gode rammer for enhver bruger. Læs nær­mere om huset på www.aktivitetshuset.de

Vi søger en Social media og Unge­ko­or­di­na­tor på 10 timer/uge. Arbej­det vil hoved­sa­ge­ligt bestå i at ser­vi­cere de soci­ale medier mht. fokus på unge, at argere som spar­rings­part­ner for unge og deres pro­jek­tidéer og at ud-vikle og rea­li­sere tilbud for unge.

Ved­kom­mende skal arbejde med føl­gende opgaver:

 • Øge syn­lig­he­den på kul­tu­relle dan­nel­ses- og akti­vi­tet­stil­bud til unge gennem 
  • digi­tale kana­ler med korte tek­ster og foto/film på Ins­ta­gram, Whats-App-grup­per og
  • per­son­lig kon­takt, præ­sen­ta­tio­ner, eksemp­ler til elever, lærere, ambas­sa­dø­rer og udvalg.
 • Opbygge et net­værk til unge og holde kon­tak­ten til dem
 • Agere som spar­rings­part­ner for unge, der har en idé til et pro­jekt og hjælpe dem med realiseringen
 • Udvikle, for­be­rede og rea­li­sere tilbud som fx kurser eller kul­tur­pro­jek­ter for unge og give rund­vis­nin­ger i Aktivitetshuset
 • Agere som kon­takt­per­son for pæda­go­ger og inter­es­se­rede, for at finde udstil­lings­mu­lig­he­der, akti­vi­te­ter, rum og plads til unge

Du skal:

 • Være tospro­get dansk og tysk
 • Have et godt kend­skab til det danske mindretal
 • I høj grad være i stand til at arbejde selvstændigt
 • Have køre­kort og gerne egen bil
 • Kunne omgås med de soci­ale medier
 • Have en grund­vi­den inden for foto og film
 • Være kre­a­tiv, udad­vendt og engageret
 • Være kom­mu­ni­ka­tions­stærk og serviceminded
 • Være påli­de­lig og ansvarlig

Vi til­by­der en spæn­dende stil­ling samt en god løn- og pen­sions­ord­ning med udgangs­punkt i den gæl­dende overenskomst med VERDI. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

For at høre nær­mere omkring stil­lin­gen er du vel­kom­men til at kon­takte Akti­vi­tets­hu­sets leder Sarah Kep­pler på +49 461 150 140.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg, eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 8. juni 2023.

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

​Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. august 2023 to med­hjæl­pere til fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. Stil­lin­gerne er på 35 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt være mandag til fredag, mellem klok­ken 10:00 – 17:30. Løn efter gæl­dende overenskomst med…

Social media og Unge­ko­or­di­na­tor til Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en Social media og Unge­ko­or­di­na­tor med 10 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præsentere…

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flensborg.

Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og kultur i græn­selan­det. Husets værk­ste­der bruges til kurser, vej­led­nin­ger og selv­stæn­digt arbejde. Der­u­d­over finder udstil­lin­ger, møder, arran­ge­men­ter og kul­tur­pro­jek­ter sted i huset. I 2019 har der været 22.399 bru­gere i huset og vi sørger for kre­a­tive og gode rammer for enhver bruger.

Læs nær­mere om huset på www.aktivitetshuset.de

Vi søger en leder til Træ­værk­ste­det, der kan arbejde min. 2 timer om efter­mid­da­gen per uge (f.eks. kl. 16 – 18 eller 17 – 19) og der­u­d­over vare­tage indi­vi­du­elle vej­led­nin­ger og kurser. Dit arbejde vil hoved­sa­ge­ligt bestå af ved­li­ge­hol­delse og vide­re­ud­vik­ling af husets træ­værk­ste­der, at sørge for gode arbejds­be­tin­gel­ser i værk­ste­det, kom­mu­ni­ka­tion med og ser­vi­ce­ring af husets bru­gere og kurser/vejledninger.

Arbejds­ti­den udgør mindst 2 timer pr. uge og du er ansat på mini­job-basis med en løn på 15,50 Euro i timen.

Du skal:

 • Være tospro­get dansk og tysk
 • Have et godt kend­skab til det danske mindretal
 • Have Mas­chin­ens­chein (TSM1)
 • Være kre­a­tiv i udvik­ling af ideer til kurser
 • Være enga­ge­ret og fleksibel
 • Være ser­vi­ce­o­ri­en­te­ret og imødekommende
 • Være i stand til at arbejde selvstændigt
 • Være grun­dig og pålidelig

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

For at høre nær­mere omkring stil­lin­gen er du vel­kom­men til at kon­takte Akti­vi­tets­hu­sets leder Sarah Kep­pler på tlf. +49 461 150 140.

Ansøg­nin­gen med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 8. juni 2023.

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

​Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. august 2023 to med­hjæl­pere til fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. Stil­lin­gerne er på 35 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt være mandag til fredag, mellem klok­ken 10:00 – 17:30. Løn efter gæl­dende overenskomst med…

Social media og Unge­ko­or­di­na­tor til Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en Social media og Unge­ko­or­di­na­tor med 10 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præsentere…

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…
FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og friluftsliv? 

SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal.

Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt sær­lige ople­vel­ser i natu­ren – Spej­der­går­den Tydal. Siden Dansk Spej­der­korps Syds­lesvig købte Spej­der­går­den i 1963 har de over 74 hektar i Tre­e­neda­len leve­ret unikke rammer for lejre, grup­pe­ture, kurser, lej­rsko­ler og akti­vi­te­ter for børn og unge. Den­gang som i dag er Tydal et fyrtårn for stærke fæl­les­ska­ber, beta­gende ople­vel­ser i det fri og spæn­dende udfor­drin­ger – til lands, vands og sågar i luften.

Bræn­der du for fril­ufts­liv, ung­doms­ar­bejde og kultur, og over­ve­jer at blive FSJ kultur? Så har vi brug for dig!

Som FSJ kultur hos os vil du få mulig­hed for at gøre dine fri­tids­in­ter­es­ser til en del af dit arbejde. I din stil­ling vil du på lige fod indgå i per­so­na­le­tea­met omkring Spej­der­går­den Tydal og dens tilbud for børn, unge og voksne. Opga­verne vil være meget vari­e­ret og strække sig fra pro­jekt­o­ri­en­te­ret udvik­ling af stedet og akti­vi­tet­stil­bud­det, til opga­ver knyt­tet til den almene drift. Du vil ofte arbejde under åben himmel, få tæt kon­takt til ste­dets gæster og være afgø­rende for den gode kun­de­kon­takt og PR-ind­sats på adskil­lige platforme.

Som spej­der­gård er Tydal præget af de fri­vil­li­ges ind­sats. Du vil også få en vigtig rolle i at støtte de fri­vil­lige, og sam­ar­bejde omkring kon­krete pro­jek­ter og akti­vi­te­ter på stedet.

Som FSJ’ler på Tydal vil du få over­dra­get en god por­tion ansvar, en 74 hektar stor lege­plads for per­son­lig udvik­ling og en unik mulig­hed for at kom­bi­nere både prak­ti­ske og mere højt­fly­vende opga­ver og til­gange i en kæmpe pakke. Der er plads til at være kre­a­tiv og gen­nem­føre dit helt eget pro­jekt, samt indgå i en pro­fes­sio­nel hver­dag med både store og små opga­ver omkring udlej­ning, ved­li­ge­hol­delse og håndværk.

Har du 12 måne­der på høj­kant, lyst til at udvikle dig per­son­ligt, er dygtig med andre men­ne­sker og har en sans for akti­vi­te­ter og opga­ver i det fri?

Så søg!

Vi for­ud­sæt­ter at du:

 • kan dansk i skrift og tale
 • har køre­kort ”klasse B”
 • har et åbent sind, er en team­player og at du er ansvarsbevidst

Ansæt­tel­ses­for­hold:
Afløn­ning: 425 €/måned

Arbejds­tid: 38,25 timer/uge. Arbejds­ti­den kan vari­ere, dvs. at der også er wee­kend­vag­ter i den travle peri­ode om sommeren.

Arbejds­sted: Spej­der­går­den Tydal, Tüdal 1, 24852 Eggebek

Ansæt­tel­ses­tids­rum: 12 måne­der. Start 01.08.2023 eller senest 01.09.2023

Bolig: Der er mulig­hed for at bo på Tydal, selvom det ikke er et krav.

Har du spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­takte Neele Fahse på +49 (0) 4609 91030

Ansøg­nin­gen sendes til: neele@sdu.de eller Spej­der­går­den Tydal, Tüdal 1, 24852 Eggebek

Om SdU
SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner. SdU driver end­vi­dere 11 børne- og ung­doms­huse, Spej­der­går­den Tydal, Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, Idræts­hal­len i Flens­borg, Træ­nings­hal­len i Slesvig, en række idrætsan­læg, klub- og båd­huse, samt lej­r­fa­ci­li­te­ter for de til­slut­tede for­e­nin­ger og landsdelsorganisationer.

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

​Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. august 2023 to med­hjæl­pere til fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. Stil­lin­gerne er på 35 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt være mandag til fredag, mellem klok­ken 10:00 – 17:30. Løn efter gæl­dende overenskomst med…

Social media og Unge­ko­or­di­na­tor til Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en Social media og Unge­ko­or­di­na­tor med 10 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præsentere…

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig!

• Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?
• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?
• Har du lyst til en ny udfor­dring?
• Har du lyst til at indgå i et team?

Hvis du kan svare med ja, så kon­takt SdU’s områ­de­le­der Guido Peter­sen på tele­fon 0461–14408-216 og få yder­li­gere oplysninger.

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

​Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. august 2023 to med­hjæl­pere til fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. Stil­lin­gerne er på 35 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt være mandag til fredag, mellem klok­ken 10:00 – 17:30. Løn efter gæl­dende overenskomst med…

Social media og Unge­ko­or­di­na­tor til Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en Social media og Unge­ko­or­di­na­tor med 10 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præsentere…

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…