Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flensborg.

Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og kultur i græn­selan­det. Husets værk­ste­der bruges til kurser, vej­led­nin­ger og selv­stæn­digt arbejde. Der­u­d­over finder udstil­lin­ger, møder, arran­ge­men­ter og kul­tur­pro­jek­ter sted i huset. I 2019 har der været 22.399 bru­gere i huset og vi sørger for kre­a­tive og gode rammer for enhver bruger.

Læs nær­mere om huset på www.aktivitetshuset.de

Vi søger en leder til Træ­værk­ste­det, der kan arbejde min. 2 timer om efter­mid­da­gen per uge (f.eks. kl. 16 – 18 eller 17 – 19) og der­u­d­over vare­tage indi­vi­du­elle vej­led­nin­ger og kurser. Dit arbejde vil hoved­sa­ge­ligt bestå af ved­li­ge­hol­delse og vide­re­ud­vik­ling af husets træ­værk­ste­der, at sørge for gode arbejds­be­tin­gel­ser i værk­ste­det, kom­mu­ni­ka­tion med og ser­vi­ce­ring af husets bru­gere og kurser/vejledninger.

Arbejds­ti­den udgør mindst 2 timer pr. uge og du er ansat på mini­job-basis med en løn på 19,21 Euro i timen.

Du skal:

 • Være tospro­get dansk og tysk
 • Have et godt kend­skab til det danske mindretal
 • Have Mas­chin­ens­chein (TSM1)
 • Være kre­a­tiv i udvik­ling af ideer til kurser
 • Være enga­ge­ret og fleksibel
 • Være ser­vi­ce­o­ri­en­te­ret og imødekommende
 • Være i stand til at arbejde selvstændigt
 • Være grun­dig og pålidelig

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

For at høre nær­mere omkring stil­lin­gen er du vel­kom­men til at kon­takte Akti­vi­tets­hu­sets leder Sarah Kep­pler på tlf. +49 461 150 140.

Ansøg­nin­gen med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: søndag den 17. marts 2024.

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Eger­n­førde. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Kappel Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Kappel Børne- og ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Kappel Børne- og Ung­doms­hus er en integreret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. juli…

Unge­ko­or­di­na­tor (bar­sel­vi­ka­riat)

Bræn­der du for ung­doms­ar­bej­det? Er du en iværk­sæt­ter og ildsjæl med gåpå­mod? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde i net­værk og med pro­jek­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at være med til at udvikle og skabe noget nyt inden­for områ­det? Så er her en…

Pedel til Spej­der­hu­set i Sporskifte

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 2 ugent­lige arbejds-timer til Spej­der­hu­set i Sporskifte. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et sam­ar­bejde med vores pedel­team om Spej­der­hu­sets dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i hen­hold til…

Kul­turko­or­di­na­tor (bar­selsvi­ka­riat) – internt stillingsopslag

SdU søger hur­tigst muligt en Kul­turko­or­di­na­tor med 10,0 ugent­lige timer som bar­selsvi­kar for vores unge- og kul­turko­or­di­na­tor. I sam­ar­bejde med SdU’s Kon­cert­ud­valg og DEKK Udval­get gælder det om at til­ret­te­lægge, mar­keds­føre og især gen­nem­føre de adskil­lige planlagte…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Ren­gø­rings­as­si­stent til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Eger­n­førde. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang, såfremt samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Din opgave vil være, at holde huset rent og din arbejds­tid vil pri­mært ligge uden for husets åbningstider.

Du skal:

 • gerne være tospro­get dansk og tysk
 • være enga­ge­ret og fleksibel
 • være i stand til at arbejde selv­stæn­digt og iht. husets hygiejneplaner
 • være grun­dig og pålidelig

Oplys­nin­ger omkring husets struk­tur kan ind­hen­tes hos lede­ren Wol­f­gang Lau­sten eller hos sou­chef Sabine Gra­nitzki på tlf. 04351–476330.

Løn udbe­ta­les iht. den aktu­elle overenskomst med Verdi.

Ansøg­nin­gen med rele­vante bilag stiles til:
SdU, Nor­der­strasse 76, 24939 Flens­borg eller mail til: job@sdu.de

Ansøg­nings­frist: søndag den 17. marts 2024.

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Eger­n­førde. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Kappel Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Kappel Børne- og ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Kappel Børne- og Ung­doms­hus er en integreret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. juli…

Unge­ko­or­di­na­tor (bar­sel­vi­ka­riat)

Bræn­der du for ung­doms­ar­bej­det? Er du en iværk­sæt­ter og ildsjæl med gåpå­mod? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde i net­værk og med pro­jek­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at være med til at udvikle og skabe noget nyt inden­for områ­det? Så er her en…

Pedel til Spej­der­hu­set i Sporskifte

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 2 ugent­lige arbejds-timer til Spej­der­hu­set i Sporskifte. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et sam­ar­bejde med vores pedel­team om Spej­der­hu­sets dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i hen­hold til…

Kul­turko­or­di­na­tor (bar­selsvi­ka­riat) – internt stillingsopslag

SdU søger hur­tigst muligt en Kul­turko­or­di­na­tor med 10,0 ugent­lige timer som bar­selsvi­kar for vores unge- og kul­turko­or­di­na­tor. I sam­ar­bejde med SdU’s Kon­cert­ud­valg og DEKK Udval­get gælder det om at til­ret­te­lægge, mar­keds­føre og især gen­nem­føre de adskil­lige planlagte…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Kappel Børne- og Ungdomshus

Pæda­gog­med­hjæl­per til Kappel Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Kappel Børne- og ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi.

Kappel Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og en mindre klu­baf­de­ling. Vi er nor­me­ret til 60 børn i fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen og har 25 unge i klub­ben om afte­nen. Insti­tu­tio­nen ligger cen­tral i Kappel og har skole og bør­ne­have i nabolaget.

Vi leder efter en uddan­net pæda­gog­med­hjæl­per, der er enga­ge­ret, flek­si­bel, udad­vendt og som ser glæden ved at arbejde med børn og unge.

Vi for­ven­ter at du:

 • har et posi­tivt livssyn
 • er rum­me­lig og i stand til at skabe trygge rammer
 • kan etab­lere og ved­li­ge­holde pro­fes­sio­nelle rela­tio­ner til for­æl­dre, skole, kollegaer
 • er flek­si­bel 
 • kan indgå i et kollegateam
 • kan se mulig­he­der frem for begrænsninger
 • er i besid­delse af køre­kort eller villig til at gå i gang med det

Vi er en posi­tiv per­so­na­le­gruppe, der vil glæde sig til at kunne arbejde og udvikle sig sammen med dig. Vi vægter per­son­lige kom­pe­ten­cer højt og ser frem til, at høre hvad du bræn­der for og hvilke mulig­he­der du ser i dit pæda­go­gi­ske arbejde. Vi har utro­lig glade og åbne børn og unge, så også de ser frem til et godt sam­ar­bejde med dig.

Bliver du nys­ger­rig og vil gerne høre mere, så kon­takt os eller kom forbi!

Oplys­ning omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos leder Lone Sch­nei­der eller sous­chef Sascha Clasen på tlf. 04642–3343.

Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansøgere.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: søndag den 10. marts 2024.

 

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Eger­n­førde. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Kappel Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Kappel Børne- og ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Kappel Børne- og Ung­doms­hus er en integreret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. juli…

Unge­ko­or­di­na­tor (bar­sel­vi­ka­riat)

Bræn­der du for ung­doms­ar­bej­det? Er du en iværk­sæt­ter og ildsjæl med gåpå­mod? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde i net­værk og med pro­jek­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at være med til at udvikle og skabe noget nyt inden­for områ­det? Så er her en…

Pedel til Spej­der­hu­set i Sporskifte

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 2 ugent­lige arbejds-timer til Spej­der­hu­set i Sporskifte. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et sam­ar­bejde med vores pedel­team om Spej­der­hu­sets dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i hen­hold til…

Kul­turko­or­di­na­tor (bar­selsvi­ka­riat) – internt stillingsopslag

SdU søger hur­tigst muligt en Kul­turko­or­di­na­tor med 10,0 ugent­lige timer som bar­selsvi­kar for vores unge- og kul­turko­or­di­na­tor. I sam­ar­bejde med SdU’s Kon­cert­ud­valg og DEKK Udval­get gælder det om at til­ret­te­lægge, mar­keds­føre og især gen­nem­føre de adskil­lige planlagte…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. juli 2025.

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang, hvis samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Din opgave vil være at holde huset rent og din arbejds­tid vil pri­mært ligge uden for husets åbningstider.

Du skal:

 • gerne være tospro­get dansk og tysk
 • være enga­ge­ret og fleksibel
 • være i stand til at arbejde selv­stæn­digt og iht. husets hygiejneplaner
 • være grun­dig og pålidelig

Oplys­nin­ger omkring husets struk­tur kan ind­hen­tes hos lede­ren Jenny Jensen-Fangel eller hos sou­chef Thomas Wein­s­chenk på tlf. 0461–71805.

Løn udbe­ta­les iht. den aktu­elle overenskomst med Verdi.

Ansøg­nin­gen med rele­vante bilag stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­borg eller mail til: job@sdu.de

Ansøg­nings­frist: søndag den 10. marts 2024.

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Eger­n­førde. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Kappel Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Kappel Børne- og ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Kappel Børne- og Ung­doms­hus er en integreret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. juli…

Unge­ko­or­di­na­tor (bar­sel­vi­ka­riat)

Bræn­der du for ung­doms­ar­bej­det? Er du en iværk­sæt­ter og ildsjæl med gåpå­mod? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde i net­værk og med pro­jek­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at være med til at udvikle og skabe noget nyt inden­for områ­det? Så er her en…

Pedel til Spej­der­hu­set i Sporskifte

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 2 ugent­lige arbejds-timer til Spej­der­hu­set i Sporskifte. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et sam­ar­bejde med vores pedel­team om Spej­der­hu­sets dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i hen­hold til…

Kul­turko­or­di­na­tor (bar­selsvi­ka­riat) – internt stillingsopslag

SdU søger hur­tigst muligt en Kul­turko­or­di­na­tor med 10,0 ugent­lige timer som bar­selsvi­kar for vores unge- og kul­turko­or­di­na­tor. I sam­ar­bejde med SdU’s Kon­cert­ud­valg og DEKK Udval­get gælder det om at til­ret­te­lægge, mar­keds­føre og især gen­nem­føre de adskil­lige planlagte…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Unge­ko­or­di­na­tor (bar­sel­vi­ka­riat)

Unge­ko­or­di­na­tor (bar­sel­vi­ka­riat)

Bræn­der du for ung­doms­ar­bej­det? Er du en iværk­sæt­ter og ildsjæl med gåpå­mod? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde i net­værk og med pro­jek­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at være med til at udvikle og skabe noget nyt inden­for området?

Så er her en ene­stå­ende mulig­hed for at kunne omsætte inter­esse og fag­lig­hed til et spæn­dende job med udfor­drin­ger og ansvar.

Du får en spæn­dende opgave i SdU’s vidt­for­gre­nede arbejde og bliver en del af vores ca. 230 med­ar­bej­dere. Arbej­der tager udgangs­punkt i SdU’s vision og stra­tegi. Arbej­der sker i overens-stem­melse med sty­rel­sens og lands­mø­dets beslut­nin­ger, SdU’s vedtæg­ter samt lovgivning.

Dine pri­mære opga­ver:
På områ­det Idræt, Unge og Kultur løser vi sammen med vore pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­ner en af SdU’s ker­ne­op­ga­ver. Såle­des skal du være indstil­let på at tage ansvar for SdU’s fri­vil­lige ung­doms­ar­bejde, som er under kon­stant udvik­ling. Kon­kret vil du arbejde med SdU’s udvalg og deres por­te­følje af lejre og akti­vi­te­ter. Du vil være pæda­go­gisk ansvar­lig for den prak­ti­ske uddan­nelse af vores unge fri­vil­lige (JuLeiCa) og du vil over­tage en del net­værks­ar­bejde med danske ung­doms­grup­per og orga­ni­sa­tio­ner sideløbende.

 • Du udvik­ler nye pro­jek­ter og til­pas­ser eksi­ste­rende kon­cep­ter løbende.
 • Du formår at udar­bejde mål, akti­vi­te­ter og hand­lings­pla­ner på området.
 • Du under­støt­ter unge­ud­val­gene under SdU.
 • Du invol­ve­rer fri­vil­lige i kon­krete opgaver.
 • Du er opsø­gende inden­for min­dre­tal­lets ung­doms­re­la­te­rede aktiviteter.

Dit ansvar
Du er medansvar­lig for emnet Unge i orga­ni­sa­tio­nen. Du styr­ker sam­ar­bej­det med sam­ar­bejds­part­nere, som de danske min­dre­talsor­ga­ni­sa­tio­ner og fler­talsor­ga­ni­sa­tio­ner, som består i net­værks­ska­bende rela­tio­ner og pro­jek­ter på tværs af organisationerne.

Din fag­lige og per­son­lige baggrund

 • Du har en sam­funds­fag­lig eller pæda­go­gisk uddan­nelse eller anden rele­vant baggrund.
 • Du har erfa­ring med udvik­lings­pro­ces­ser og med at arbejde med en udpræ­get grad af selv­le­delse og syste­ma­tik. Du er selv­stæn­dig, ini­ti­a­tivrig, hand­le­kraf­tig, kva­li­tets­be­vidst og resul­ta­t­o­ri­en­te­ret person.
 • Du har erfa­ring med opsø­gende virk­som­hed og kan agere situ­a­tions­be­stemt med en aner­ken­dende tilgang.
 • Du er visio­nær, udad­vendt og rum­me­lig. Du har en vel­ud­vik­let evne til at kom­mu­ni­kere og sam­ar­bejde på alle niveauer.
 • Du kan kom­mu­ni­kere såvel mundt­lig som skrift­ligt på både dansk og tysk.

SdU lægger stor vægt på at til­trække og fast­holde den rig­tige med­ar­bej­der. Udover en god løn til­by­des du et fan­ta­stisk arbejds­miljø, gode per­so­na­le­for­hold med bl.a. gode efter­ud­dan­nel-ses­mu­lig­he­der mv.

Du får frihed under ansvar i en spæn­dende orga­ni­sa­tion med mange udfor­drin­ger og en fri og lige­til omgangs­form blandt gode kolleger.

Du refe­rer til SdU’s områ­de­le­der for områ­det Idræt, Unge og Kultur. Arbejds­ti­den er på 28,25 timer ugent­ligt. Der kan fore­komme aften- og wee­ken­d­ar­bejde. Arbejds­sted er på SdU’s kontor, der er belig­gende i Nor­der­str. 76, 24939 Flensburg.

Stil­lin­gen for­ven­tes besat fra den 18. marts 2024 eller sna­rest der­ef­ter. Ved samme kva­li­fik­taion fore­træk­kes han­di­cap­pede ansøgere.

For at høre nær­mere omkring stil­lin­gen er du vel­kom­men til at kon­takte SdU’s Områ­de­le­der Hin­n­erk Peter­sen på +49 461 14408 235 eller mail: hinnerk@sdu.de.  

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg, eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: søndag den 3. marts 2024.

Værk­steds­le­der af Træ­værk­ste­det i Aktivitetshuset

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en værk­steds­le­der med min. 2 ugent­lige timer fra den 1. sep­tem­ber 2023 til Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg. Akti­vi­tets­hu­set er det danske min­dre­tals pro­jekt- og kul­tur­hus og har til opgave at udvikle og præ­sen­tere dansk kunst og…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Eger­n­førde. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Kappel Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Kappel Børne- og ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi. Kappel Børne- og Ung­doms­hus er en integreret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hu­set (genop­slag)

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Børne- og Ung­doms­hu­set i Har­re­s­lev. Vi søger en ren­gø­rings­as­si­stent, der kan arbejde 15 timer per uge med til­træ­delse hur­tigst muligt. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. juli…

Unge­ko­or­di­na­tor (bar­sel­vi­ka­riat)

Bræn­der du for ung­doms­ar­bej­det? Er du en iværk­sæt­ter og ildsjæl med gåpå­mod? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde i net­værk og med pro­jek­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at være med til at udvikle og skabe noget nyt inden­for områ­det? Så er her en…

Pedel til Spej­der­hu­set i Sporskifte

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 2 ugent­lige arbejds-timer til Spej­der­hu­set i Sporskifte. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et sam­ar­bejde med vores pedel­team om Spej­der­hu­sets dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i hen­hold til…

Kul­turko­or­di­na­tor (bar­selsvi­ka­riat) – internt stillingsopslag

SdU søger hur­tigst muligt en Kul­turko­or­di­na­tor med 10,0 ugent­lige timer som bar­selsvi­kar for vores unge- og kul­turko­or­di­na­tor. I sam­ar­bejde med SdU’s Kon­cert­ud­valg og DEKK Udval­get gælder det om at til­ret­te­lægge, mar­keds­føre og især gen­nem­føre de adskil­lige planlagte…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…