En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus

 

 

En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 28 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. sep­tem­ber 2020 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.

Slesvig Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret dag­sin­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og en klu­baf­de­ling. Vi er nor­me­ret til 105 børn i fri­tids­af­de­lin­gen og har 55 unge i klub­ben. Insti­tu­tio­nen ligger i den nord­lige del af Slesvig og har skole og bør­ne­have i nabo­la­get. Vores hus er for­holds­vis nyt og opbyg­get med store lyse rum, der giver rig mulig­hed for kre­a­ti­vi­tet og udfol­delse. Vi har en hyg­ge­lig lege­plads med gynger og bål­plads og nytter des­u­den sko­lens sport­s­plads og loka­li­te­ter til bl.a. lek­tie­læs­ning og leg i gym­na­stiksa­lene. Vi råder over to busser og bruger dem gerne til at komme ud i natu­ren og på tur med.

Vort hus er funk­tions­op­delt og bør­nene bevæ­ger sig frit i huset og kan tage imod de akti­vi­te­ter, vi til­by­der.

Vi leder efter en person, der er enga­ge­ret, flek­si­bel, udad­vendt og som ser glæden ved at arbejde med børn. Stil­lin­gens timer vil ligge inden­for fri­tids­hjem­mets åbnings­tid.

Vi for­ven­ter, at du
• har et posi­tivt livs­syn
• er rum­me­lig og i stand til at skabe trygge rammer
• kan skabe og ved­li­ge­holde en pro­fes­sio­nel rela­tion til for­æl­dre, skole og kol­le­gaer
• kan indgå i et kol­le­ga­team
• kan se mulig­he­der frem for begræns­nin­ger

Vi er en posi­tiv per­so­na­le­gruppe, der vil glæde sig til at kunne arbejde sammen med dig. Vi vægter per­son­lige kom­pe­ten­cer højt og ser frem til, at høre hvad du bræn­der for.

Bliver du nys­ger­rig og vil gerne høre mere, så kon­takt os eller kom forbi!

Oplys­ning omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos lede­ren Lene Thom­sen-Bradtke eller sous­chef Sabrina Vagt på tlf. 04621–9789994.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 20. august 2020.

En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus

   SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 28 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. sep­tem­ber 2020 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus

   Måske det bedste arbejde ved siden af dit studie!Er du spon­tan, aktiv og fuld af ideer?Arbejd med unge om eftermiddagen/aften og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. sep­tem­ber 2020 en…

En pæda­gog til Husum Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

   SdU søger hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 22,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med BUPL Syds­lesvig. Husum Børne- og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus

 

 

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus

Måske det bedste arbejde ved siden af dit studie!
Er du spon­tan, aktiv og fuld af ideer?
Arbejd med unge om eftermiddagen/aften og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde.

Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. sep­tem­ber 2020 en pæda­gog­med­hjæl­per på 25 ugent­lige timer til klu­baf­de­lin­gen. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. juli 2021. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi.

Lyks­borg­gade B&U er en inte­gre­ret dansk insti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling. I klu­baf­de­lin­gen er der for tiden omkring 80 med­lem­mer for­delt på fri­tids­klub (10–12 årige) og ung­dom­s­klub (13–18 årige).

Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt ligge i efter­mid­dag- og aften­ti­merne mellem kl. 15:30 til 21:00, til dels wee­ken­d­ar­bejde når der er arran­ge­men­ter eller over­nat­nin­ger. Du kommer til at være del af klub­tea­met på Lyks­borg­gade samt sam­ar­bejde med det øvrige per­so­nale på insti­tu­tio­nen og klub­ben i Sporskifte.

Det vi for­ven­ter af dig er, at du:

  • Er fyldt 18 år
  • Har et gyl­digt 1.-hjælpsbevis og ren straf­fe­at­test (Erwei­ter­tes Führungszeug­nis)
  • Har køre­kort B og er villig til at køre insti­tu­tio­nens busser
  • Inter­esse i unge men­ne­sker og deres kultur
  • Er igang­sæt­tende, moti­ve­rende, udad­vendt, aktiv og kan arbejde selv­stæn­dig og i team. At du er åben og modig over­for nye udfor­drin­ger.

Er du inter­es­se­ret? Så kig ind og få en snak!

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Nær­mere oplys­nin­ger omkring husets struk­tur, arbejds­for­hold, åbning­sti­der mm. kan ind­hen­tes hos leder Lars Gref­frath eller sous­chef Sabine Pra­s­chl, Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus på tlf. 0461 26592 eller på mail; lyksborggade@sdu.de

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller på mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 20. august 2020.

En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus

   SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 28 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. sep­tem­ber 2020 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus

   Måske det bedste arbejde ved siden af dit studie!Er du spon­tan, aktiv og fuld af ideer?Arbejd med unge om eftermiddagen/aften og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. sep­tem­ber 2020 en…

En pæda­gog til Husum Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

   SdU søger hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 22,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med BUPL Syds­lesvig. Husum Børne- og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

En pæda­gog til Husum Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

 

 

En pæda­gog til Husum Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

SdU søger hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 22,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med BUPL Syds­lesvig.

Husum Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret insti­tu­tion med en fri­tids­hjem­s­af­de­ling på 80 børn og en klu­baf­de­ling med ca. 35 børn.

Huset lægger meget vægt på faglig udvik­ling og soci­ale kom­pe­ten­cer. Vi arbej­der i basis­grup­per, har dog en åben, funk­tions­op­delt struk­tur. Husets dag­lig­dag er meget præget af en sport­s­lig ind­falds­vin­kel. Vi har et tæt sam­ar­bejde med en lokal idræts­for­e­ning og til­by­der nær­mest dag­ligt en sport­sak­ti­vi­tet. Svøm­ning, moto­rik, cri­cket m.m. vil være en del af dit arbejde med børn og unge. Der­u­d­over arbej­der vi mål­ret­tet med alle lære­plan­sem­ner.

Vi søger en uddan­net pæda­gog med inter­esse for og vilje til at udvikle vores klub/ ung­dom­s­klu­b­ar­bejde. Musi­ske og kre­a­tive kva­li­fi­ka­tio­ner kunne være en fordel.

Ellers for­ven­ter vi, at du er et åbent og lyt­tende men­ne­ske, der kan stå inde for sine argu­men­ter, lige­le­des som du kan respek­tere og accep­tere andres argu­men­ta­tion og hold­ning. Du skal være en team­player, men du skal også være i stand til at arbejde selv­stæn­dig og mål­ret­tet Vi for­ven­ter, at du er i besid­delse af køre­kort B.

Vi kan byde på en spæn­dende arbejds­plads med mulig­hed for udvik­ling, faglig spar­ring og mulig­hed for mede­jer­skab.

Er du top moti­ve­ret til at lave et godt pæda­go­gisk arbejde, så er det dig vi søger til Husum Børne- og Ung­doms­hus.

Oplys­nin­ger omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos leder Kim Ole Gref­frath eller sous­chef Wencke Wie­se­g­art på tele­fon 04841–3356 eller på mail: husum@sdu.de.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion sendes til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 20. august 2020.

En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus

   SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 28 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. sep­tem­ber 2020 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus

   Måske det bedste arbejde ved siden af dit studie!Er du spon­tan, aktiv og fuld af ideer?Arbejd med unge om eftermiddagen/aften og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. sep­tem­ber 2020 en…

En pæda­gog til Husum Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

   SdU søger hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 22,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med BUPL Syds­lesvig. Husum Børne- og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

 

 

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv?

SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal.

Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt sær­lige ople­vel­ser i natu­ren — Spej­der­går­den Tydal. Siden Dansk Spej­der­korps Syds­lesvig købte Spej­der­går­den i 1963 har de over 70 hektar i Tre­e­neda­len leve­ret unikke rammer for lejre, grup­pe­ture, kurser, lej­rsko­ler og akti­vi­te­ter for børn og unge. Den­gang som i dag er Tydal et fyrtårn for stærke fæl­les­ska­ber, beta­gende ople­vel­ser i det fri og spæn­dende udfor­drin­ger — til lands, vands og sågar i luften.

Bræn­der du for fril­ufts­liv, ung­doms­ar­bejde og kultur, og over­ve­jer at blive FSJ kultur? Så har vi brug for dig!

Som FSJ kultur hos os, vil du få mulig­hed for at gøre dine fri­tids­in­ter­es­ser til en del af dit arbejde. I din stil­ling vil du på lige fod indgå i per­so­na­le­tea­met omkring Spej­der­går­den Tydal og dens tilbud for børn, unge og voksne. Opga­verne vil være meget vari­e­ret og strække sig fra pro­jekt­o­ri­en­te­ret udvik­ling af stedet og akti­vi­tet­stil­bud­det, til opga­ver knyt­tet til den almene drift. Du vil ofte arbejde under åben himmel, få tæt kon­takt til ste­dets gæster og være afgø­rende for den gode kun­de­kon­takt og PR-ind­sats på adskil­lige plat­forme.

Som spej­der­gård er Tydal præget af de fri­vil­li­ges ind­sats. Du vil også få en vigtig rolle i at støtte de fri­vil­lige, og sam­ar­bejde omkring kon­krete pro­jek­ter og akti­vi­te­ter på stedet.

Som FSJ’ler på Tydal vil du få over­dra­get en god por­tion ansvar, en 74 hektar stor lege­plads for per­son­lig udvik­ling og en unik mulig­hed for at kom­bi­nere både prak­ti­ske og mere højt­fly­vende opga­ver og til­gange i en kæmpe pakke. Der er plads til at være kre­a­tiv og gen­nem­føre dit helt eget pro­jekt, samt indgå i en pro­fes­sio­nel hver­dag med både store og små opga­ver omkring udlej­ning, ved­li­ge­hol­delse og hånd­værk.

Har du 12 måne­der på høj­kant, lyst til at udvikle dig per­son­ligt, er dygtig med andre men­ne­sker og har en sans for akti­vi­te­ter og opga­ver i det fri?

Så søg!

Vi for­ud­sæt­ter at du:
• kan dansk i skrift og tale
• har køre­kort ”klasse B”
• har et åbent sind, er en team­player og at du er ansvars­be­vidst

Ansæt­tel­ses­for­hold:
Afløn­ning: 390 €/måned

Arbejds­tid: 38,5 timer/uge. Arbejds­ti­den kan vari­ere, dvs. at der også er wee­kend­vag­ter i den travle peri­ode om som­me­ren.

Arbejds­sted: Spej­der­går­den Tydal, Tüdal 1, 24852 Egge­bek

Ansæt­tel­ses­tids­rum: 12 måne­der. Start 01.08.2020 eller senest 01.09.2020

Bolig: Der er mulig­hed for at bo på Tydal, selvom det ikke er et krav.

Har du spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­takte Neele Fahse på +49 (0) 178 450 74 09

Ansøg­nin­gen sendes til: neele@sdu.de eller Spej­der­går­den Tydal, Tüdal 1, 24852 Egge­bek

Om SdU
SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner. SdU driver end­vi­dere 11 børne- og ung­doms­huse, Spej­der­går­den Tydal, Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, Idræts­hal­len i Flens­borg, Træ­nings­hal­len i Slesvig, en række idrætsan­læg, klub- og båd­huse, samt lej­r­fa­ci­li­te­ter for de til­slut­tede for­e­nin­ger og lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner.

En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus

   SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 28 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. sep­tem­ber 2020 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus

   Måske det bedste arbejde ved siden af dit studie!Er du spon­tan, aktiv og fuld af ideer?Arbejd med unge om eftermiddagen/aften og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. sep­tem­ber 2020 en…

En pæda­gog til Husum Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

   SdU søger hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 22,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med BUPL Syds­lesvig. Husum Børne- og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

 

 

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig!

• Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? 
• Har du lyst til at arbejde med børn og unge? 
• Har du lyst til en ny udfor­dring? 
• Har du lyst til at indgå i et team?

Hvis du kan svare med ja, så kon­takt SdU’s områ­de­le­der Guido Peter­sen på tele­fon 0461–14408-216 
og få yder­li­gere oplys­nin­ger.

Freiwil­li­ges sozi­a­les Jahr im Sport

• Har du lyst til at lave et Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr im Sport hos Slesvig Idræts­for­e­ning?
• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?
• Har du mod på nye udfor­drin­ger?
• Vil du over­tage ansvar men også indgå i tea­m­ar­bejde? 

Svarer du ja på spørgs­må­lene, så kan Slesvig IF være noget for dig. Vi har føl­gende sports­grene: gym­na­stik for de små, fod­bold, hånd­bold, bad­min­ton, stav­gang og bowling.

Er du inter­es­se­ret i et FSJ hos Slesvig IF så kon­takt Ulrike Barten på 0461/99574717 eller sif-handball@gmx.de.

En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus

   SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 28 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. sep­tem­ber 2020 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus

   Måske det bedste arbejde ved siden af dit studie!Er du spon­tan, aktiv og fuld af ideer?Arbejd med unge om eftermiddagen/aften og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. sep­tem­ber 2020 en…

En pæda­gog til Husum Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

   SdU søger hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 22,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med BUPL Syds­lesvig. Husum Børne- og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

 

 

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  
SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner. SdU driver end­vi­dere 11 børne- og ung­doms­huse, kur­sus­cen­tret Chri­sti­ans­lyst, spej­der­går­den Tydal, Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, Idræts­hal­len i Flens­borg, Træ­nings­hal­len i Slesvig, en række idrætsan­læg, klub- og båd­huse, samt lej­r­fa­ci­li­te­ter for de til­slut­tede for­e­nin­ger og lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner.

Bræn­der du for idræt, ung­doms­ar­bejde og kultur og over­ve­jer at blive Bufdi? Så har vi brug for dig! 

Som Budfi hos os vil du få mulig­he­den til at kunne gøre dine fri­tids­in­ter­es­ser til en del af dit arbejde. Du vil skulle hjælpe os med at rea­li­sere vores store opgave over Syds­lesvigs idræts‑, kultur- og ung­doms­liv og komme hele vejen rundt. Her har vi nemlig brug for prak­ti­ker, der kender Syds­lesvig og bræn­der for at gøre livet i min­dre­tal­let endnu bedre for alle.

I din stil­ling som Bufdi vil på daglig basis hjælpe os med vores prak­ti­ske gøre­mål i alle områ­der og afde­lin­ger. Du vil komme back­s­tage, for at afvikle vores adskil­lige arran­ge­men­ter inden­for idræt og kultur i tæt sam­ar­bejde med vores koor­di­na­to­rer og sam­ar­bejds­part­ner som f.eks Akti­vi­tets­hu­set eller Volx­bad rundt omkring. Du vil hjælpe os med at rea­li­sere vores kom­mu­ni­ka­tions­stra­tegi for de soci­ale medier og over­tage mindre opga­ver i vores kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling. Sam­ti­dig bliver du afgø­rende aktør for sik­rin­gen af SdUs dag­lige interne og eksterne kom­mu­ni­ka­tion mht. post, recep­tions­ar­bejde samt udbring­ning og opsæt­ning af mar­ke­ting- og info­ma­te­ri­a­ler. 

Ud over alt det, vil vi til­byde dig at kunne del­tage i vores for­skel­lige ture og kur­sustil­bud og bidrage til din per­son­lige udvik­ling, ved at give dig mulig­hed for at vokse med de opga­ver, du bræn­der mest for.

Vi for­ud­sæt­ter at du:

• har afslut­tet skolen. Der er ingen øvre alders­grænse.
• har køre­kort ”klasse B”.
• kan dansk i skrift og tale.
• har et åbent sind, er en team­player, ansvars­be­vidst,…

Ansæt­tel­ses­for­hold:

Afløn­ning: SdU udbe­ta­ler den højest mulige løn for en BFD (390 €/måned). For­æl­dre til unge under 25 år har stadig ret tid at mod­tage bør­ne­penge.

Arbejds­tid: 38,5 timer/uge. Der er også mulig­hed for en BFD på deltid.

Arbejds­sted: Flens­borg

Ansæt­tel­ses­tids­rum: Mindst 6 måne­der, men gerne et helt år.

Ansæt­tel­sen er vel­eg­net når du f.eks er færdig med skolen og ikke er kommet ind på ønske­stu­diet, eller er i job, men vil prøve noget nyt – i et spæn­dende og vari­e­rende arbejds­om­råde. Du får prak­tisk erfa­ring i et job med mange for­skel­lige opga­ver som vil gavne din per­son­lige udvik­ling i en orga­ni­sa­tion, der lægger vægt på et godt arbejds­miljø. 

Har du spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­takte Hin­n­erk Peter­sen på 01784507406.

Ansøg­nin­gen sendes til: hinnerk@sdu.de eller Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg

En pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus

   SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 28 ugent­lige timer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. sep­tem­ber 2020 eller sna­rest muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus

   Måske det bedste arbejde ved siden af dit studie!Er du spon­tan, aktiv og fuld af ideer?Arbejd med unge om eftermiddagen/aften og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. sep­tem­ber 2020 en…

En pæda­gog til Husum Børne- og Ung­doms­hus (genop­slag)

   SdU søger hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 22,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med BUPL Syds­lesvig. Husum Børne- og…

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…