Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger pr. 1. januar 2024 en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. decem­ber 2024.

Husum Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret insti­tu­tion med en fri­tids­hjem­s­af­de­ling på 100 børn og en klu­baf­de­ling med ca. 30 børn.

Huset lægger meget vægt på faglig udvik­ling og soci­ale kom­pe­ten­cer. Vi arbej­der i basis­grup­per, har dog en åben, funk­tions­op­delt struk­tur. Husets dag­lig­dag er meget præget af en sport­s­lig ind­falds­vin­kel. Vi har et tæt sam­ar­bejde med en lokal idræts­for­e­ning og til­by­der nær­mest dag­ligt en sport­sak­ti­vi­tet. Der­u­d­over arbej­der vi mål­ret­tet med alle læreplansemner.

Vi leder efter en person, der er enga­ge­ret, flek­si­bel, udad­vendt og som ser glæden ved at arbejde med børn.

Vi er en posi­tiv per­so­na­le­gruppe, der vil glæde sig til at kunne arbejde sammen med dig. Vi vægter per­son­lige kom­pe­ten­cer højt og ser frem til, at høre hvad du bræn­der for.

Som kva­li­fi­ka­tions­krav for­ven­tes der en dansk eller tysk med­hjæl­per­ud­dan­nelse (PAU eller SPA). Skulle man ikke være i besid­delse af denne, for­plig­ter man sig til at del­tage i den af Dansk Sko­le­for­e­ning og SdU lan­ce­rede pædagogmedhjælperuddannelse.

Bliver du nys­ger­rig og vil gerne høre mere, så kon­takt os eller kom forbi!

Oplys­ning omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos leder Kim Ole Gref­frath eller sous­chef Wencke Wie­se­g­art på tele­fon 04841–3356 eller på mail: husum@sdu.de.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: mandag den 11. decem­ber 2023.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger pr. 1. januar 2024 en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. december…

Pedel til Spej­der­går­den Tydal

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 38,25 ugent­lige arbejds­ti­mer til Spej­der­går­den Tydal. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et tæt team­sam­ar­bejde med vores nuvæ­rende med­ar­bej­dere om Tydals dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus’ klu­baf­de­ling i Husu­mer Str. i Slesvig. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med verdi. Ved samme kvalifikation…

Pæda­gog til Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en uddan­net pæda­gog (m/kv/d) med 25,0 ugent­lig timer til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus. Til­træ­del­sen vil være den 1. januar 2024. Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus er nor­me­ret til tre fri­tids­hjems­grup­per á 20 børn. Vi har et…

Pæda­gog til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

SdU søger til den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 25 ugent­lige timer til Nysta­dens børne- og ung­doms­hus. Fri­tids­hjem­met er en moderne inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling med over 100 børn og unge og en engageret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken/Flensborg

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken i Flens­borg. Stil­lin­gen er på 22,5 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den er fra kl. 6:30 – 11:30. Der må påreg­nes wee­ken­d­ar­bejde. Løn i hen­hold til gældende…

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus (Bar­selsvi­ka­riat)

SdU søger en pæda­gog med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. til­træ­delse vil være fra den 8. januar 2024 eller hur­tigst muligt og frem til den 5. marts 2025. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog med 34 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. februar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Slesvig Børne- og…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Pedel til Spej­der­går­den Tydal

Pedel til Spej­der­går­den Tydal

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 38,25 ugent­lige arbejds­ti­mer til Spej­der­går­den Tydal. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et tæt team­sam­ar­bejde med vores nuvæ­rende med­ar­bej­dere om Tydals dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang, såfremt samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt sær­lige ople­vel­ser i natu­ren – Spej­der­går­den Tydal. Siden Dansk Spej­der­korps Syds­lesvig købte Tydal i 1963 har de 74 hektar i Tre­neda­len leve­ret unikke rammer for lejre, grup­pe­ture, kurser, lej­rsko­ler og akti­vi­te­ter for børn og unge. Den­gang som i dag er Tydal et fyrtårn for stærke fæl­les­ska­ber, beta­gende ople­vel­ser i det fri og spæn­dende udfordringer.

Din opgave vil være ved­li­ge­hol­delse og repa­ra­tions­ar­bej­der på Tydals areal og byg­nin­ger. Vi leder efter dig, som gerne vil arbejde med dine hænder og har inter­esse for en arbejds­plads, hvor opga­verne er adskil­lige og vari­e­rer på et dag­ligt plan. Du vil have kon­takt til både gæster og eksterne fir­maer hvor vi for­ven­ter en venlig og pro­fes­sio­nel optræ­den. Vi leder efter en han­dy­man, som kan med­virke til at Spej­der­går­den Tydal også frem­over vil være et vel­fun­ge­rende og ind­by­dende sted for vores gæster. Sam­ti­dig må du være omhyg­ge­lig og flek­si­bel og gerne gøre en ekstra ind­sats, hvis dette er påkrævet.

Du skal:

 • være dansk­ta­lende
 • have en hånd­værks­mæs­sig baggrund
 • være klar til mange for­skel­lig­ar­tede opga­ver i løbet af en travl hverdag
 • være ser­vi­ce­min­ded
 • kunne arbejde selvstændigt
 • være flek­si­bel
 • være indstil­let på skif­tende arbejds­ti­der, også aften/weekendarbejde

Oplys­nin­ger om husets struk­tur, åbning­sti­der, arbejds­for­hold m.v. kan ind­hen­tes hos leder Neele Fahse, Tydal, tlf. 04609–91030, eller via mail på: neele@sdu.de. Læs mere på: www.tydal.dk.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg, eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: søndag den 10. decem­ber 2023.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger pr. 1. januar 2024 en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. december…

Pedel til Spej­der­går­den Tydal

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 38,25 ugent­lige arbejds­ti­mer til Spej­der­går­den Tydal. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et tæt team­sam­ar­bejde med vores nuvæ­rende med­ar­bej­dere om Tydals dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus’ klu­baf­de­ling i Husu­mer Str. i Slesvig. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med verdi. Ved samme kvalifikation…

Pæda­gog til Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en uddan­net pæda­gog (m/kv/d) med 25,0 ugent­lig timer til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus. Til­træ­del­sen vil være den 1. januar 2024. Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus er nor­me­ret til tre fri­tids­hjems­grup­per á 20 børn. Vi har et…

Pæda­gog til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

SdU søger til den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 25 ugent­lige timer til Nysta­dens børne- og ung­doms­hus. Fri­tids­hjem­met er en moderne inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling med over 100 børn og unge og en engageret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken/Flensborg

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken i Flens­borg. Stil­lin­gen er på 22,5 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den er fra kl. 6:30 – 11:30. Der må påreg­nes wee­ken­d­ar­bejde. Løn i hen­hold til gældende…

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus (Bar­selsvi­ka­riat)

SdU søger en pæda­gog med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. til­træ­delse vil være fra den 8. januar 2024 eller hur­tigst muligt og frem til den 5. marts 2025. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog med 34 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. februar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Slesvig Børne- og…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus’ klu­baf­de­ling i Husu­mer Str. i Slesvig. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med verdi. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansøgere.

Klub­ben har til­holds­sted oppe ved Træ­nings­hal­len i det vest­lige Slesvig. Klub­ben er delt op i en afde­ling for unge, der kommer lige efter sko­le­ti­den og en afde­ling for unge, der kommer fra kl. 16.00. Klub­ben har åben fem dage om ugen fra kl. 13:00 – 19:00. For tiden er vi 100 unge i klub­ben. Vi har gode faci­li­te­ter både inde og ude. Vi har lov til at bruge sport­s­plad­sen og områ­det omkring, som giver rig mulig­hed for udfol­delse og diverse akti­vi­te­ter. Des­u­den kan vi bruge Træ­nings­hal­len, når den er fri. Vi råder over en bus til ture ud af huset.

Vi leder efter en person, der er enga­ge­ret, flek­si­bel, udad­vendt og som ser glæden ved at arbejde med unge. Stil­lin­gens timer vil ligge inden­for klub­bens åbningstid.

Vi er en posi­tiv per­so­na­le­gruppe, der vil glæde sig til at kunne arbejde sammen med dig.

Bliver du nys­ger­rig og vil gerne høre mere, så kon­takt os eller kom forbi!

Oplys­ning omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos leder Lene Thom­sen-Bradtke på tlf. 04621–9789994.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: søndag den 3. decem­ber 2023.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger pr. 1. januar 2024 en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. december…

Pedel til Spej­der­går­den Tydal

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 38,25 ugent­lige arbejds­ti­mer til Spej­der­går­den Tydal. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et tæt team­sam­ar­bejde med vores nuvæ­rende med­ar­bej­dere om Tydals dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus’ klu­baf­de­ling i Husu­mer Str. i Slesvig. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med verdi. Ved samme kvalifikation…

Pæda­gog til Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en uddan­net pæda­gog (m/kv/d) med 25,0 ugent­lig timer til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus. Til­træ­del­sen vil være den 1. januar 2024. Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus er nor­me­ret til tre fri­tids­hjems­grup­per á 20 børn. Vi har et…

Pæda­gog til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

SdU søger til den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 25 ugent­lige timer til Nysta­dens børne- og ung­doms­hus. Fri­tids­hjem­met er en moderne inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling med over 100 børn og unge og en engageret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken/Flensborg

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken i Flens­borg. Stil­lin­gen er på 22,5 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den er fra kl. 6:30 – 11:30. Der må påreg­nes wee­ken­d­ar­bejde. Løn i hen­hold til gældende…

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus (Bar­selsvi­ka­riat)

SdU søger en pæda­gog med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. til­træ­delse vil være fra den 8. januar 2024 eller hur­tigst muligt og frem til den 5. marts 2025. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog med 34 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. februar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Slesvig Børne- og…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Pæda­gog til Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Pæda­gog til Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en uddan­net pæda­gog (m/kv/d) med 25,0 ugent­lig timer til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus. Til­træ­del­sen vil være den 1. januar 2024.

Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus er nor­me­ret til tre fri­tids­hjems­grup­per á 20 børn. Vi har et ønske om at gene­tab­lere en fri­tids- og ung­dom­s­klub og her har vi brug for dig!

Vi har et godt sam­ar­bejde med Jes Kruse Skolen og råder over et vel­eg­net hus samt udea­real til for­må­let. Vi til­by­der en attrak­tiv arbejds­plads i udvik­ling, hvor du vil møde nogle dej­lige kol­le­ger og hvor du har en stor medind­fly­delse på din dag­lig­dag. Lige­le­des til­by­des et inspi­re­rende og enga­ge­ret arbejds­miljø, hvor du kan udvikle dig pæda­go­gisk, fag­ligt og per­son­ligt. Ud over det til­by­der vi en god pen­sions­ord­ning (Betri­e­bli­che Alter­s­vorsorge) og et til­skud til f.eks. e‑bike leasing.

Vi ønsker, at ansøgeren:

 • Alle­rede har en bag­grund i arbej­det med unge men­ne­sker (gerne også i SdU sammenhæng)
 • Er god til at skab rela­tio­ner med unge
 • Kan arbejde med aner­ken­dende relationer
 • Er en tyde­lig og nær­væ­rende voksen, der har over­blik og er omstillingsparat
 • Har stort fag­ligt enga­ge­ment, som kan føre pro­jek­ter fra idé til plan­læg­ning og udfø­relse samt dokumentation
 • Kan arbejde projektorienteret
 • Kan sam­ar­bejde i teams
 • Har køre­kort klasse B

Vi til­by­der en dejlig flok unge men­ne­sker, som bare venter på dig.

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, hvis mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede. Løn efter gæl­dende overenskomst med BUPL.

Nær­mere oplys­nin­ger omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold og arbejds­ti­der kan ind­hen­tes hos insti­tu­tions­le­de­ren Wol­f­gang Lau­sten eller sous­chef Sabine Gra­nitztki på tlf. 04351–476330 / 332 eller på mail: egernfoerde@sdu.de.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: søndag den 3. decem­ber 2023.

Ansæt­tel­ses­sam­ta­ler for­ven­tes at afhol­des i uge 50.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger pr. 1. januar 2024 en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. december…

Pedel til Spej­der­går­den Tydal

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 38,25 ugent­lige arbejds­ti­mer til Spej­der­går­den Tydal. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et tæt team­sam­ar­bejde med vores nuvæ­rende med­ar­bej­dere om Tydals dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus’ klu­baf­de­ling i Husu­mer Str. i Slesvig. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med verdi. Ved samme kvalifikation…

Pæda­gog til Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en uddan­net pæda­gog (m/kv/d) med 25,0 ugent­lig timer til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus. Til­træ­del­sen vil være den 1. januar 2024. Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus er nor­me­ret til tre fri­tids­hjems­grup­per á 20 børn. Vi har et…

Pæda­gog til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

SdU søger til den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 25 ugent­lige timer til Nysta­dens børne- og ung­doms­hus. Fri­tids­hjem­met er en moderne inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling med over 100 børn og unge og en engageret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken/Flensborg

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken i Flens­borg. Stil­lin­gen er på 22,5 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den er fra kl. 6:30 – 11:30. Der må påreg­nes wee­ken­d­ar­bejde. Løn i hen­hold til gældende…

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus (Bar­selsvi­ka­riat)

SdU søger en pæda­gog med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. til­træ­delse vil være fra den 8. januar 2024 eller hur­tigst muligt og frem til den 5. marts 2025. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog med 34 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. februar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Slesvig Børne- og…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Pæda­gog til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

Pæda­gog til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

SdU søger til den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 25 ugent­lige timer til Nysta­dens børne- og ung­doms­hus. Fri­tids­hjem­met er en moderne inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling med over 100 børn og unge og en enga­ge­ret medarbejdergruppe.

 • Bræn­der du for høj fag­lig­hed, pæda­go­gisk reflek­sion, udvik­ling og kan omsætte dette til prak­tisk pæda­go­gisk virke?
 • Har du lyst at arbejde med en bred mål­gruppe fra 6 – 16 år i et team, hvor du vil være basis­pæ­da­gog i fritidshjemsafdelingen?

Så er det dig vi venter på!

Vi for­ven­ter at du:

 • er uddan­net pædagog
 • er enga­ge­ret, ini­ti­a­tivrig, visio­nær og kan lide udfordring
 • kan etab­lere og ved­li­ge­holde pro­fes­sio­nelle rela­tio­ner til for­æl­dre, skole, myn­dig­he­der, kollegaer
 • er flek­si­bel
 • er i stand til at gen­nem­føre for­skel­lige akti­vi­te­ter med bør­nene og de unge
 • er posi­tiv, soci­alt, rum­me­ligt, aner­ken­dende, empa­tisk og kon­struk­tiv kritisk
 • er god til at skabe trygge rammer og bidrage til pro­fes­sio­nens og husets udvikling
 • er i stand til at fore­tage doku­men­ta­tions­ar­bejde både i hen­hold til børn/ unge og det pæda­go­gi­ske virke
 • er i besid­delse af kørekort

Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes handikappede.

Vi har et godt pro­fes­sio­nelt miljø for både børn og voksne. Der­u­d­over til­by­der vi en flok kær­lige, nys­ger­rige og til tider kræ­vende børn og unge.

Vi har et godt for­æl­dre­sam­ar­bejde og værds­æt­ter dette højt og arbej­der ud fra et system­te­o­re­tisk per­spek­tiv, for at kunne iværk­sætte mål­ret­tede hand­le­pla­ner for det enkelte individ.

Vi arbej­der ud fra en huma­ni­stisk pæda­go­gisk ind­falds­vin­kel og med afsæt i ny pæda­go­gisk forsk­ning og teori. Udgangs­punk­tet er SdU over­ord­net mål­sæt­ning, insti­tu­tio­nens virk­som­heds­plan og lære­plan, sam­ti­dig med at vi anven­der SMMTE model­len i vores interne og eksterne dokumentationsarbejde.

Vi til­by­der en spæn­dende pæda­gogstil­ling samt en god løn med udgangs­punkt i den gæl­dende overenskomst med BUPL Sydslesvig.

Oplys­nin­ger omkring huset struk­tur, arbejds­for­hold, åbning­sti­der, pæda­go­gik m.v. kan ind­hen­tes hos leder Kim Mühl­hau­sen eller sous­chef Svea Wanger på tlf. 0461–43136.

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg, eller mail: job@sdu.de.

Ansøg­nings­frist: søndag den 3. decem­ber 2023.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger pr. 1. januar 2024 en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. december…

Pedel til Spej­der­går­den Tydal

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 38,25 ugent­lige arbejds­ti­mer til Spej­der­går­den Tydal. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et tæt team­sam­ar­bejde med vores nuvæ­rende med­ar­bej­dere om Tydals dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus’ klu­baf­de­ling i Husu­mer Str. i Slesvig. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med verdi. Ved samme kvalifikation…

Pæda­gog til Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en uddan­net pæda­gog (m/kv/d) med 25,0 ugent­lig timer til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus. Til­træ­del­sen vil være den 1. januar 2024. Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus er nor­me­ret til tre fri­tids­hjems­grup­per á 20 børn. Vi har et…

Pæda­gog til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

SdU søger til den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 25 ugent­lige timer til Nysta­dens børne- og ung­doms­hus. Fri­tids­hjem­met er en moderne inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling med over 100 børn og unge og en engageret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken/Flensborg

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken i Flens­borg. Stil­lin­gen er på 22,5 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den er fra kl. 6:30 – 11:30. Der må påreg­nes wee­ken­d­ar­bejde. Løn i hen­hold til gældende…

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus (Bar­selsvi­ka­riat)

SdU søger en pæda­gog med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. til­træ­delse vil være fra den 8. januar 2024 eller hur­tigst muligt og frem til den 5. marts 2025. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog med 34 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. februar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Slesvig Børne- og…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken/Flensborg

Ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken/Flensborg

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken i Flens­borg. Stil­lin­gen er på 22,5 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den er fra kl. 6:30 – 11:30. Der må påreg­nes wee­ken­d­ar­bejde. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med Ver.di.  Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang, såfremt samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Du skal:

 • være dansk­ta­lende
 • have erfa­ring med rengøring
 • være ser­vi­ce­min­ded i for­hold til både børn og voksne
 • kunne indgå i et team og arbejde selvstændigt
 • være indstil­let på aften/weekendarbejde

Yder­lige oplys­nin­ger omkring husets struk­tur kan ind­hen­tes hos hal­in­spek­tør Gerwin Wäch­ter på tlf. 0178–4507411.

Ansøg­nin­gen med rele­vante bilag stiles til:

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­borg eller mail til: job@sdu.de

Ansøg­nings­frist: søndag den 3. decem­ber 2023.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger pr. 1. januar 2024 en pæda­gog­med­hjæl­per med 38,25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. december…

Pedel til Spej­der­går­den Tydal

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en pedel med 38,25 ugent­lige arbejds­ti­mer til Spej­der­går­den Tydal. Vi søger en dygtig pedel som kan indgå i et tæt team­sam­ar­bejde med vores nuvæ­rende med­ar­bej­dere om Tydals dag­lige ved­li­ge­hol­delse. Løn i…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus’ klu­baf­de­ling i Husu­mer Str. i Slesvig. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/ hus­af­tale med verdi. Ved samme kvalifikation…

Pæda­gog til Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en uddan­net pæda­gog (m/kv/d) med 25,0 ugent­lig timer til Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus. Til­træ­del­sen vil være den 1. januar 2024. Eger­n­førde Børne- og Ung­doms­hus er nor­me­ret til tre fri­tids­hjems­grup­per á 20 børn. Vi har et…

Pæda­gog til Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

SdU søger til den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt en uddan­net pæda­gog med 25 ugent­lige timer til Nysta­dens børne- og ung­doms­hus. Fri­tids­hjem­met er en moderne inte­gre­ret dag­in­sti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling med over 100 børn og unge og en engageret…

Ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken/Flensborg

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger hur­tigst muligt en ren­gø­rings­as­si­stent til Idrætshallen/Idrætsparken i Flens­borg. Stil­lin­gen er på 22,5 ugent­lige timer. Arbejds­ti­den er fra kl. 6:30 – 11:30. Der må påreg­nes wee­ken­d­ar­bejde. Løn i hen­hold til gældende…

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus (Bar­selsvi­ka­riat)

SdU søger en pæda­gog med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. til­træ­delse vil være fra den 8. januar 2024 eller hur­tigst muligt og frem til den 5. marts 2025. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog med 34 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. februar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Slesvig Børne- og…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 33 ugent­lige arbejds­ti­mer til Slesvig Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. januar 2024 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse?• Har du lyst til at arbejde med børn og unge?• Har du lyst til en ny udfor­dring?• Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…