SdU i Corona-tiden

Prak­ti­ske infor­ma­tio­ner og hvor­dan vi holder sammen

For­e­nings­li­vet

Børne- og Ungdomshuse

#Soci­al­me­dia

Kon­takt

Corona og foreningslivet

Her finder du altid de aktu­elle gui­de­li­nes for vores fri­vil­lige fæl­les­ska­ber i den her tid (sidst opda­te­ret 03.04.2022):

I den nyeste for­ord­ning fra landet Slesvig-Hol­sten er der en ændret til­gang til Corona-pan­de­mien. I 2 år har vi levet med regler og restrik­tio­ner. Men på det fri­vil­lige område er det nu anbe­fa­lin­ger, der gælder. Denne ændrede til­gang letter arbejds­byr­den meget for de fri­vil­lige i Syds­lesvig. Selvom reg­lerne er ophæ­vet, opfor­drer SdU deres for­e­nin­ger og grup­per til forsat at tage hensyn til de anbe­fa­lede hygiej­ne­for­an­stalt­nin­ger ved plan­læg­nin­gen af akti­vi­te­ter og over­veje, hvilke hygiej­ne­stan­dar­ter, der er rime­lige og giver mening i den sær­skilte kon­tekst. Vi er ikke helt ud af pan­de­mien endnu.

Som altid infor­me­rer vi jer ved even­tu­elle ændringer.

For­ord­nin­gen gælder fore­lø­big til og med den 30. april 2022.

Læs nær­mere i neden­stå­ende pdf ”Vig­tige infor­ma­tio­ner” og i lan­dets forordning.

Og for en sik­ker­heds skyld: Uanset hvad der gælder i Dan­mark hhv. hvad DGI melder ud ift. for­e­nings­li­vet under Cor­ona­kri­sen, gælder der til enhver tid de regler og bestem­mel­ser som den tyske rege­ring hhv. “Lan­des­tag SH” melder ud.

Bestil­ling af pla­ka­ter og desinfektionsmateriale

Vi under­støt­ter jer i over­hol­delse af kra­vene ifm. udø­velse af diverse akti­vi­te­ter og tilbud i for­e­nin­ger og grup­perne i disse Cor­o­na­ti­der ved at til­byde jer, at I gratis kan bestille et mode­rat antal af pla­ka­ten med hygiej­ne­reg­lerne hos os. I er vel­kom­men til selv at printe den.

Hvis I fx har behov for en vej­r­be­stan­dig udgave, hjæl­per vi gerne med det. I kan bestille pla­ka­ten i:

  • A4 og A3
  • I papir (til inden­dørs brug) eller pla­stik (til uden­dørs brug)

Hent pla­ka­terne i for­e­nings­po­sten (SdU cloud).

Der­u­d­over til­by­der vi at i kan bestille des­in­fek­tions­ma­te­ri­ale (cen­tral bestil­ling) via SdU.

OBS! For at kunne udfylde bestil­lings­blan­ket­terne digi­talt, skal du lige down­lo­ade dem.

Remin­der:

Vi vil alle­rede nu minde jer om, at I husker at få afholdt jeres gene­ral­for­sam­ling, så snart det er for­svar­ligt at afholde denne i over­ens­stem­melse med de krav som for­ord­nin­gen har fastlagt.

#hold­kon­takt i foreningslivet

De fri­vil­lige fæl­les­ska­ber lider hårdt under ikke at kunne mødes. Jeres med­lem­mer savner jer og det gør I omvendt sik­kert også. Så nu er det ekstra vig­tigt at holde fast i fæl­les­ska­bet og gøre sig synlig for hin­an­den på måske endda nye veje end dem I plejer at gå.

Hold derfor kon­tak­ten med jeres med­lem­mer ved at gøre jeres forening/ gruppe, tilbud eller akti­vi­tet synlig, via den digi­tale vej. Grib chan­cen og gå online med din forening!

Det kan sag­tens være en udfor­dring at komme i gang med at tænke for­e­nings­li­vet på en digi­tal måde. Men det kan anbe­fa­les at kaste sig ud i det. SdU hjæl­per dig gerne og støt­ter ethvert forsøg. Så ring eller skriv ende­lig. Så hjæl­per vi dig med …

#hold­kon­takt

For­e­nings-selfie:

Som et kon­kret bud på hvor­dan man kunne komme i gang, har vi skre­vet en kort vej­led­ning (PDF), hvor­dan sådan en film kunne se ud.

Se på eksemp­lerne for hvor­dan andre for­e­nin­ger holder kon­takt digitalt.

Som altid, sidder I inde med spørgs­mål, har behov for yder­li­gere hjælp, er I vel­kom­men til at ringe eller skrive til os.

#hold­kon­takt

LUF Ska­te­bo­ar­ding

Se hvad LUF ellers har gang i på deres Instagramprofil.

Lisette fra DAN

Lisette fra DAN under­vi­ser hendes hold hjem­me­fra i denne facebookgruppe.

#hold­kon­takt