SdU i Corona-tiden

Prak­ti­ske infor­ma­tio­ner og hvor­dan vi holder sammen

For at med­virke til at sænke smit­teud­bre­del­sen, genåb­nes admi­ni­stra­tio­nen med for­be­hold.

Vi glæder os over lang­somt at kunne starte op igen; dog vil vi bede om, at ordne så meget som muligt via tele­fon eller mail. Besøg på kon­to­ret skal med­deles for­in­den.

Alle vores idrætsan­læg og for­e­nings­huse er lukket indtil videre .

Akti­vi­tets­hu­set har åbnet med begræn­set åbnings­tid, der er ingen vej­led­nin­ger eller ser­vice til møder. Spej­der­går­den Tydal åbner i begræn­set omfang. Husk at holde afstand!

MEN alle afde­lin­ger arbej­der fort­sat for at skabe de bedste vilkår for vores med­lem­mer.

I fald af et besøg på Flens­burg­hus, gælder de almen gyl­dige Corona-for­holds­reg­ler som bl.a. over­hol­delse af mindste­af­stan­den, den rig­tige hånd­hy­giejne og brugen af mund­bind.

For­e­nings­li­vet

Børne- og Ung­doms­huse

#Soci­al­me­dia

Kon­takt

#hold­kon­takt

I den her tid er kon­tak­ten til hin­an­den udfor­dret som aldrig før. Vi som paraply­or­ga­ni­sa­tion for fri­ti­den i det danske min­dre­tal vil opfor­dre jer til ikke at give op. Hold kon­tak­ten til hin­an­den. Og gør det på en for­svar­lig måde.

Det er på tide at udvise omsorg, tål­mo­dig­hed og respekt. Det er vig­tigt, at vi alle over­hol­der de gæl­dende spil­le­reg­ler i den her kamp mod en pan­demi.

Bliv kre­a­tiv og tør at gå nye veje. De digi­tale mulig­he­der ved hånden gør det muligt. Brug dem og skab fæl­les­skab på tværs af enhver fysisk afstand. Hold sammen og hold ud!

Del det her bud­skab med din omver­den og støt hin­an­den i at holde kon­tak­ten. Brug vores hash­tag og skab inspira­tion for andre.

#hold­kon­takt

Corona og for­e­nings­li­vet

Her finder du altid de aktu­elle gui­de­li­nes for vores fri­vil­lige fæl­les­ska­ber i den her tid (sidst opda­te­ret 30.06.2020):

Den sene­ste for­ord­ning inde­hol­der ikke mange nye lem­pel­ser. De få ændrin­ger, som har en ind­virk­ning på for­e­nings­li­vet, har vi mar­ke­ret med gult i pdf-doku­men­tet nede­nun­der. Som noget nyt gælder for­ord­nin­gen i 6 uger, altså hele Slesvig-Hol­stens som­mer­fe­rie modsat de nor­malt 3 ugers gæl­dende for­ord­nin­ger. Vil I gerne afholde en lille som­mer­lejr, finder I også infor­ma­tio­ner om, hvor­dan det i over­ens­stem­mel­ser med den nye for­ord­ning kan lade sig gøre. Ved spørgs­mål er i altid vel­kom­men til at kon­takte os.

For for­e­nin­ger med idræt­stil­bud

Den 10.06 præ­ci­se­rede “Mini­ste­rium für Inne­res, länd­li­che Räume, Inte­gra­tion und Glei­ch­stel­lung”, at der for idræt­stil­bud med mak­si­malt 10 per­so­ner ikke læn­gere er et krav om mindste­af­stan­den. Det er derfor igen muligt at udøve idræt MED kro­p­s­kon­takt, så længe det kun er 10 per­so­ner, der træner sammen. Er I flere end 10 per­so­ner, gælder mindste­af­stan­den sta­dig­væk og idræt­ten udøves uden kro­p­s­kon­takt. Husk at opda­tere jeres hygiej­ne­kon­cept.

Bestil­ling af pla­ka­ter

Vi under­støt­ter jer i over­hol­delse af kra­vene ifm. udø­velse af diverse akti­vi­te­ter og tilbud i for­e­nin­ger og grup­perne i disse Cor­o­na­ti­der ved at til­byde jer, at I gratis kan bestille et mode­rat antal af pla­ka­ten med hygiej­ne­reg­lerne hos os. I er vel­kom­men til selv at printe den.

Hvis I fx har behov for en vej­r­be­stan­dig udgave, hjæl­per vi gerne med det. I kan bestille pla­ka­ten i:

 • A4 og A3
 • I papir (til inden­dørs brug) eller pla­stik (til uden­dørs brug)

Hent pla­ka­terne i for­e­nings­po­sten (SdU cloud).
OBS! For at kunne udfylde bestil­lings­blan­ket­ten digi­talt, skal du lige down­lo­ade den.

Remin­der:

Vi vil alle­rede nu minde jer om, at I husker at få afholdt jeres gene­ral­for­sam­ling, så snart det er for­svar­ligt at afholde denne i over­ens­stem­melse med de krav som for­ord­nin­gen har fast­lagt.

Og for en sik­ker­heds skyld: Uanset hvad der gælder i Dan­mark hhv. hvad DGI melder ud ift. for­e­nings­li­vet under Cor­ona­kri­sen, gælder der til enhver tid de regler og bestem­mel­ser som den tyske rege­ring hhv. “Lan­des­tag SH” melder ud.

#hold­kon­takt i for­e­nings­li­vet

De fri­vil­lige fæl­les­ska­ber lider hårdt under ikke at kunne mødes. Jeres med­lem­mer savner jer og det gør I omvendt sik­kert også. Så nu er det ekstra vig­tigt at holde fast i fæl­les­ska­bet og gøre sig synlig for hin­an­den på måske endda nye veje end dem I plejer at gå.

Hold derfor kon­tak­ten med jeres med­lem­mer ved at gøre jeres forening/ gruppe, tilbud eller akti­vi­tet synlig, via den digi­tale vej. Grib chan­cen og gå online med din for­e­ning!

Det kan sag­tens være en udfor­dring at komme i gang med at tænke for­e­nings­li­vet på en digi­tal måde. Men det kan anbe­fa­les at kaste sig ud i det. SdU hjæl­per dig gerne og støt­ter ethvert forsøg. Så ring eller skriv ende­lig. Så hjæl­per vi dig med …

#hold­kon­takt

For­e­nings-selfie:

Som et kon­kret bud på hvor­dan man kunne komme i gang, har vi skre­vet en kort vej­led­ning (PDF), hvor­dan sådan en film kunne se ud.

Se på eksemp­lerne for hvor­dan andre for­e­nin­ger holder kon­takt digi­talt.

Som altid, sidder I inde med spørgs­mål, har behov for yder­li­gere hjælp, er I vel­kom­men til at ringe eller skrive til os.

#hold­kon­takt

LUF Ska­te­bo­ar­ding

Se hvad LUF ellers har gang i på deres Ins­ta­gram­pro­fil.

Lisette fra DAN

Lisette fra DAN under­vi­ser hendes hold hjem­me­fra i denne face­book­gruppe.

Corona og Børne- og Ung­doms­hu­sene

Nød­grup­per
Der arbej­des forsat med nød­grup­per bestå­ende af maks. 10 børn. Betin­gel­serne for etab­le­ring af nød­grup­perne følger nøje den lov­giv­ning, der sidst er blevet ved­ta­get og udvi­det af soci­al­mi­ni­ste­riet i Slesvig-Hol­sten per 13.05.2020.

Kri­te­ri­erne for opta­gelse af børn i nød­grup­per vil såle­des nu være:

 • En stør­relse på maks. 10 børn (grup­pe­an­tal fast­lagt i den enkelte BoU´s drift­stil­la­delse)
 • Mindst 1 for­æl­der skal arbejde under for­hold, der i Tys­kland regnes til ”kri­ti­s­che Infra­struk­tur” og ikke har alter­na­tive pas­nings­mu­lig­he­der og grund­læg­gende for ene­for­sør­gende for­æl­dre, uaf­hæn­gig af deres pro­fes­sion
 • Soci­alt udsatte børn
 • For­æl­dre, der har eksa­men

Sam­ar­bej­det med sko­lerne
Vi er i kon­stant dialog med sko­lerne, der afstem­mes for­skel­lige tiltag og sam­ar­bej­det er vokset.

Det pæda­go­gi­ske arbejde
Vi er ved at have nået kapa­ci­tets­græn­serne, hvad det prak­ti­ske, pæda­go­gi­ske arbejde angår, betin­get i de krav, der stil­les til de fysi­ske rammer og afstands­reg­ler, samt at vi sta­dig­væk har med­ar­bej­dere i risi­ko­grup­pen.

Lige­le­des er klu­b­ar­bej­det gået i gang igen, og det er især de sår­bare unge, vi p. t. arbej­der i med i grup­per med 10 børn, efter tysk lov­giv­ning i corona-tiden.

De øvrige børn vil fra den 1. juni 2020 i begræn­set omfang, og under hen­syn­ta­gen til de gæl­dende regler, få mulig­he­den for at starte på vores børne- og ung­doms­huse igen.

Fort­sat arbej­des der med pæda­go­gi­ske emner, til dels via digi­tale kon­fe­ren­cer, som:

 • Resul­tats­af­ta­len
 • Hand­le­pla­ner i for­hold til børn
 • SMTTE-model­ler i for­hold til pæda­go­gi­ske opga­ver på insti­tu­tio­nen
 • Triv­sels- og beskyt­tel­ses­pla­ner
 • Udvi­dede lærer­pla­ner
 • Insti­tu­tio­ner­nes kon­cep­tio­ner
 • Basis­grup­per­nes opga­ver
 • Udvik­ling af lek­tie­si­tu­a­tio­nen
 • Udvik­lin­gen af klu­b­ar­bej­det
 • Medi­e­pæ­da­go­gi­ske tiltag
 • Insti­tu­tio­ner­nes for­skel­lige poli­tik­ker (mad, lek­tier, digi­tale)
 • Ud over dette er der blevet ordnet en hel del prak­ti­ske ting, ren­gø­ring, maling, renove­ring osv.

Kon­tak­ten til for­æl­drene, børn og unge
Den pri­mære kon­takt finder sted over Famly, hvor alle rele­vante oplys­nin­ger sendes ud. Dog består der selv­føl­ge­lig altid mulig­hed for at komme i kon­takt med insti­tu­tio­nen via tele­fon og e mail.

Digi­tal offen­siv — BoU holder kon­tak­ten

For at holde kon­tak­ten med vores børn og unge, pro­du­ce­rer vores huse for­skel­lige indslag som deles på Famly og Ins­ta­gram. Sådan håber vi at kunne støtte vores små og store bru­gere i disse van­ske­lige tider.

Der er blevet pro­du­ce­ret videoer og kon­kur­ren­cer som bl.a. gæk­ke­breve, bage­op­skrif­ter og andre kre­a­tive tilbud som du kan se neden­for.

#hold­kon­takt