SdU i Corona-tiden

Prak­ti­ske infor­ma­tio­ner og hvor­dan vi holder sammen

For­e­nings­li­vet

Børne- og Ungdomshuse

#Soci­al­me­dia

Kon­takt

#hold­kon­takt

I den her tid er kon­tak­ten til hin­an­den udfor­dret som aldrig før. Vi som paraply­or­ga­ni­sa­tion for fri­ti­den i det danske min­dre­tal vil opfor­dre jer til ikke at give op. Hold kon­tak­ten til hin­an­den. Og gør det på en for­svar­lig måde.

Det er på tide at udvise omsorg, tål­mo­dig­hed og respekt. Det er vig­tigt, at vi alle over­hol­der de gæl­dende spil­le­reg­ler i den her kamp mod en pandemi.

Bliv kre­a­tiv og tør at gå nye veje. De digi­tale mulig­he­der ved hånden gør det muligt. Brug dem og skab fæl­les­skab på tværs af enhver fysisk afstand. Hold sammen og hold ud!

Del det her bud­skab med din omver­den og støt hin­an­den i at holde kon­tak­ten. Brug vores hash­tag og skab inspira­tion for andre.

#hold­kon­takt

Corona og foreningslivet

Her finder du altid de aktu­elle gui­de­li­nes for vores fri­vil­lige fæl­les­ska­ber i den her tid (sidst opda­te­ret 22.09.2021):

Fra på mandag af træder nye Corona-regler i kraft. Der er en del ændrin­ger. Der lægges nu sær­ligt fokus på de tre G’er (“Geimpft, Gene­sen, Gete­stet”). Det har som kon­se­kvens, at det fri­vil­lige fri­tids­liv igen bliver under­lagt en del stram­mere regler, end det har været til­fælde de sidste par uger. Sko­lerne får til­sendt et bekræf­tel­ses­do­ku­ment til de min­dre­årige elever, som er et bevis for, at de testes 2 gange per uge i skolen. De min­dre­årige elever skal derfor ikke leve op til test­plig­ten, hvis de kan frem­vise en under­skre­vet bekræf­telse fra skolen.

Som altid har vi udar­bej­det et over­sigts­do­ku­ment, så I nem­mere kan finde frem til de regler, som I skal over­holde for at kunne til­byde jeres akti­vi­te­ter. Tak for jeres forsat ihær­dig ind­sats under sær­de­les van­ske­lige forudsætninger.

Den nuvæ­rende for­ord­ning gælder fore­lø­big til og med den 17. oktober.

Og for en sik­ker­heds skyld: Uanset hvad der gælder i Dan­mark hhv. hvad DGI melder ud ift. for­e­nings­li­vet under Cor­ona­kri­sen, gælder der til enhver tid de regler og bestem­mel­ser som den tyske rege­ring hhv. “Lan­des­tag SH” melder ud.

Bestil­ling af pla­ka­ter og desinfektionsmateriale

Vi under­støt­ter jer i over­hol­delse af kra­vene ifm. udø­velse af diverse akti­vi­te­ter og tilbud i for­e­nin­ger og grup­perne i disse Cor­o­na­ti­der ved at til­byde jer, at I gratis kan bestille et mode­rat antal af pla­ka­ten med hygiej­ne­reg­lerne hos os. I er vel­kom­men til selv at printe den.

Hvis I fx har behov for en vej­r­be­stan­dig udgave, hjæl­per vi gerne med det. I kan bestille pla­ka­ten i:

  • A4 og A3
  • I papir (til inden­dørs brug) eller pla­stik (til uden­dørs brug)

Hent pla­ka­terne i for­e­nings­po­sten (SdU cloud).

Der­u­d­over til­by­der vi at i kan bestille des­in­fek­tions­ma­te­ri­ale (cen­tral bestil­ling) via SdU.

OBS! For at kunne udfylde bestil­lings­blan­ket­terne digi­talt, skal du lige down­lo­ade dem.

Remin­der:

Vi vil alle­rede nu minde jer om, at I husker at få afholdt jeres gene­ral­for­sam­ling, så snart det er for­svar­ligt at afholde denne i over­ens­stem­melse med de krav som for­ord­nin­gen har fastlagt.

#hold­kon­takt i foreningslivet

De fri­vil­lige fæl­les­ska­ber lider hårdt under ikke at kunne mødes. Jeres med­lem­mer savner jer og det gør I omvendt sik­kert også. Så nu er det ekstra vig­tigt at holde fast i fæl­les­ska­bet og gøre sig synlig for hin­an­den på måske endda nye veje end dem I plejer at gå.

Hold derfor kon­tak­ten med jeres med­lem­mer ved at gøre jeres forening/ gruppe, tilbud eller akti­vi­tet synlig, via den digi­tale vej. Grib chan­cen og gå online med din forening!

Det kan sag­tens være en udfor­dring at komme i gang med at tænke for­e­nings­li­vet på en digi­tal måde. Men det kan anbe­fa­les at kaste sig ud i det. SdU hjæl­per dig gerne og støt­ter ethvert forsøg. Så ring eller skriv ende­lig. Så hjæl­per vi dig med …

#hold­kon­takt

For­e­nings-selfie:

Som et kon­kret bud på hvor­dan man kunne komme i gang, har vi skre­vet en kort vej­led­ning (PDF), hvor­dan sådan en film kunne se ud.

Se på eksemp­lerne for hvor­dan andre for­e­nin­ger holder kon­takt digitalt.

Som altid, sidder I inde med spørgs­mål, har behov for yder­li­gere hjælp, er I vel­kom­men til at ringe eller skrive til os.

#hold­kon­takt

LUF Ska­te­bo­ar­ding

Se hvad LUF ellers har gang i på deres Instagramprofil.

Lisette fra DAN

Lisette fra DAN under­vi­ser hendes hold hjem­me­fra i denne facebookgruppe.

Corona og Børne- og Ungdomshusene

Efter at vi efter som­mer­fe­rien igen er gået over til normal drift, under hen­syn­ta­gen til Cor­o­na­ti­dens hygiejne‑, afstands og beskyt­tel­ses­vær­n­reg­ler, har vi siden den 24.8.2020 opdelt vores børn i såkaldte kohorter.

Ved opde­lin­gen af kohor­ter er det inten­tio­nen at læne os så lang som muligt op til vores sam­ar­bej­dende skole. Dette er dog ikke altid muligt, da flere af vores Børne- og Ung­doms­huse rek­rut­te­rer elever fra flere skoler.

Da alle vores huse der­u­d­over består af 2 afde­lin­ger, sidder vi inde med en yder­li­gere udfor­dring. I fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen er der dannet flere kohorte, med et grup­pe­an­tal der vari­e­rer, og hvor grund­la­get for opde­lin­gen er sko­ler­nes kohor­te­struk­tur. I klu­baf­de­lin­gen må vi tage mak­si­mal imod 15 børn ad gange i en kohorte.

Da opde­lin­gen i kohor­te­en­he­der, både i per­so­na­le­mæs­sigt og hvad de fysi­ske rammer angår, er meget res­sour­ce­kræ­vende, har vi været nød til de fleste steder at pri­o­ri­tere fri­tids­hjem­s­ar­bej­det. Klu­b­ar­bej­det finder dog stadig sted i det vante omfang, dog har man til dels været nød til at til­passe åbningstiderne.

Såle­des er den insti­tu­tio­nelle hver­dag ken­de­teg­net ved at kohor­terne, dvs. enhe­derne, ikke må have kon­takt til hin­an­den og der, hvor man mødes eller kunne mødes, er afstand­s­kri­te­rier og mund­bind pligt. Den åbne struk­tur, som har udmær­ket alle vores huse, er ikke muligt for øje­blik­ket og børn, der gerne vil lege med venner fra en anden kohorte, må vi skuffe. En del akti­vi­te­ter er såle­des ikke muligt at rea­li­sere eller kun under van­ske­lige betin­gel­ser. Vores devise er dog at have en posi­tiv til­gang og til­byde en hver­dag, der er præget af pæda­go­gisk udvik­ling og mang­fol­dig­hed. Bør­nene skal kunne til­bringe deres timer hos os, uden at disse bærer alt for meget præg af Corona og dets kon­se­kven­ser, men hvor fæl­les­ska­bet og glæden er det præ­gende ele­ment, så vidt pan­de­mien til­la­der dette.

Lige­le­des har det krævet et stort logi­stisk og orga­ni­sa­to­risk arbejde, for at kunne til­passe de aktu­elle regler til husets fysi­ske rammer og pæda­go­gisk prak­sis. At det for bør­nene og de unge er vilkår, der kan have nega­tiv kon­se­kven­ser for deres udvik­ling, dan­nelse og soci­a­li­se­ring, bekla­ger vi dybt og kan kun håbe på at vi hur­tigst muligt kan vende til­bage til en dag­lig­dag, som vi har kendt inden Corona tog over.

Digi­tal offen­siv — BoU holder kontakten

For at holde kon­tak­ten med vores børn og unge, pro­du­ce­rer vores huse for­skel­lige indslag som deles på Famly og Ins­ta­gram. Sådan håber vi at kunne støtte vores små og store bru­gere i disse van­ske­lige tider.

Der er blevet pro­du­ce­ret videoer og kon­kur­ren­cer som bl.a. gæk­ke­breve, bage­op­skrif­ter og andre kre­a­tive tilbud som du kan se nedenfor.

#hold­kon­takt