Idræts­hal­len

idræts­lige og kul­tu­relle formål

Idræts­hal­len er blevet ind­viet i 1967 og råder over i alt 1200 plad­ser hvoraf der er 648 siddepladser.

Regler for benyt­telse af “Idræts­plad­sen” ved Idrætshallen

  1. Idræts­plad­sen ved Idræts­hal­len kan benyt­tes til idræts­lige og kul­tu­relle formål. Hertil hører også nye idræt­stil­bud (trend­sportar­ter), der er egnet til anlæg­gets faciliteter.
  2. Idræts­plad­sen må benyt­tes af de danske skoler og for­e­nin­gerne i SdU i hen­hold til de fore­lig­gende gæl­dende regler. Andre for­e­nin­ger inden for min­dre­tal­let og i flertals­befolkningen skal søge hal­be­sty­rel­sen om benyt­tel­sen af Idræts­plad­sen med sepa­rate ansøgninger.
  3. Plad­sen for­de­les til ansø­gere efter de samme regler som for Idræts­hal­len for en sæson ad gangen. Sæso­nen star­ter efter som­mer­fe­rien. Der til­la­des udø­velse af idræts­lige og kul­tu­relle akti­vi­te­ter, der sikrer en skån­som behand­ling af alle faciliteter.
  4. Omklæd­nin­gen sker i Idræts­hal­lens omklædningsrum.

Hal­be­sty­rel­sen er bemyn­di­get til at nægte til­la­delse til udø­velse af akti­vi­te­ter, der er til skade for faci­li­te­terne, både gene­relt og i visse peri­o­der (vej­r­for­hold).

Salg af mad og drik­ke­va­rer ved arran­ge­men­ter på Idræts­plad­sen sker gennem Idrætscaféen, Idræts­hal­len eller efter aftale med Idrætscaféen.

Der opkræ­ves leje for benyt­tel­sen af Idræts­plad­sen fra for­e­nin­ger, der ikke til­hø­rer det danske min­dre­tal. Der opkræ­ves leje af alle, der benyt­ter Idræts­plad­sen til sær­lige arran­ge­men­ter. Hal­be­sty­rel­sen fast­læg­ger lejens stør­relse pr. time eller for hele arrangementet.

Kon­takt

Idræts­hal­len
Molt­ke­str. 20c
24937 Flens­burg
+49 461 50350–21
+49 461–50350-28 (fax)

idraetshallen@sdu.de

Hal­be­sty­rer: Gerwin Wäch­ter

Idrætscaféen

Jutta Axt (besty­rer)
0152–58178883
idraetscafeen@gmx.de

Idræts­hal­len

Idræts­hal­len
Molt­ke­str. 20c
24937 Flens­burg
+49 461 50350–21
+49 461–50350–28 (fax)

idraetshallen@sdu.de

Hal­be­sty­rer: Ulli Schwitzkowski