Bad­min­ton

styrke, kon­di­tion, koor­di­na­tion, balance og bevæ­ge­lig­hed

closed accor­deon

Inspira­tion til idræts­un­der­vis­nin­gen: BAD­MIN­TON i SKOLEN / SFO

SdU bad­min­ton kan til­byde en spæn­dende bad­min­ton­dag for elever og lærere hhv. børn/pædagoger. For­må­let med dagen er at inspi­rere bør­nene til at spille bad­min­ton.

I får føl­gende ved et ”Bad­min­ton i SKOLEN / SFO” arran­ge­ment:

 • En SdU instruk­tør som plan­læg­ger og afvik­ler arran­ge­men­tet
 • Inspira­tion til idræts­un­der­vis­ning

Under­vi­sere er SdU’s uddan­nede bad­min­to­nin­struk­tø­rer.

Prisen for et Bad­min­ton i Skole og SFO arran­ge­ment er 50 Euro. Vi udste­der en fak­tura til skolen.

Krav:

En eller gerne flere idrætslærere/pædagoger skal del­tage, og de to timers prak­sis skal foregå i jeres dag­lige bold­spil­hal eller gym­na­stiksal (gerne i de nor­male idræt­sti­mer).

Bad­min­ton­da­gen koor­di­ne­res af SdU bad­min­ton. Aftale om dato, klas­se­år­gang, ele­van­tal, antal bad­min­ton­ba­ner i halen m.m., sker ved hen­ven­delse til:

SdU kon­to­ret, Chri­stel Bonde, christel@sdu.de eller 0461–14408217.

Der kan bestil­les en RSL/DGI bad­min­ton­ta­ske ”bad­min­ton i skole/SFO” hos Chri­stel.

Ved stor efter­spørgsel, vil book­ing ske efter ”først til mølle” prin­cip­pet.

Med sport­s­lig hilsen
SdU bad­min­ton
sign. Ale­xan­der Rambow
For­mand

Tur­ne­rin­ger

Hol­dene skal bestå af enten 2 herrer + 2 damer eller af 2 herrer og 1 dame!

MINI­ton (2–6 år)

Skal dit barn dyrke idræt, kan MINI­ton gennem for­skel­lige lege og øvel­ser vække bar­nets inter­esse for bad­min­ton.

SdU bad­min­ton er behjæl­pe­lig med at arran­gere en intro­duk­tions­dag fx. i jeres bør­ne­have. Vi stil­ler instruk­tør og rek­vi­sit­ter og I sørger for et lokale fx. en gym­na­stiksal samt stil­ler med børn og forældre/ bedste­for­æl­dre.

Er bør­ne­ha­ven eller en gruppe for­æl­dre inter­es­se­ret, kan der træf­fes aftale med Chri­stel Bonde på SdU-kon­to­ret, christel@sdu.de eller tlf. 0461–14408217.

Udlån af udstyr

Bea­ch­min­ton

SdU har 2 sæt bea­ch­min­ton (mar­ke­rin­ger til 2 bane samt 8 ketsjere + bolde)som I gratis kan låne til klu­bar­ran­ge­men­ter, uden­dørs træ­ning om som­me­ren mm.

Hen­ven­delse ang. lån af bea­ch­min­ton til SdU, recep­tio­nen tlf. 0461–144080 eller pr. mail til silke@sdu.de.

Air­bad­min­ton til uden­dør­stræ­ning

I cor­o­na­ti­den har det været umu­ligt at opret­holde et for­e­nings­til­bud og det fæl­les­skab der er omkring idræt­ten.
Der er godt nok kommet nogle lem­pel­ser i løbet at de sidste uger, men bad­min­tons­por­ten er en af de idræt­ter, der har det aller­svæ­rest med at opfylde alle kra­vene for at gen­op­tage inden­dør­stræ­ning.

Nu er der sta­dig­væk 2 måne­der til at vi for­hå­bent­ligt kan starte en ny sæson under mere nor­male for­hold.

For at opret­holde kon­tak­ten med jeres med­lem­mer kunne I evt. invi­tere dem til noget uden­dør­stræ­ning med ”air­bad­min­ton” — evt. som som­mer­af­slut­ning.

Air­bad­min­ton er en ny type bold der er udvik­let til uden­dørs brug – den er vindsta­bil og kan spil­les med almin­de­lige ketsjere.

Bolde kan bestil­les hos SdU. Prisen er 79 kr. for et rør med 3 bolde.

Air­Bad­min­ton kan spil­les uden­dørs på græs, i sand eller på hårdt under­lag som eksem­pel­vis asfalt.

Kalen­der

0 Events loaded

Vis mere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Du har ingen begi­ven­he­der denne dag

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Du har ingen begi­ven­he­der

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Udlø­bet
I gang

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invi­te­ret
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Udlø­bet
  I gang
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Begi­ven­heds info

  • Pla­ce­ring

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Orga­nizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  Begi­ven­he­den er udlø­bet

  Begi­ven­hed er i gang

  Ved­hæft­nin­ger

  Import to Google Calen­dar

  Pla­ce­ring

  stec_replace_location

  Rute­vej­led­ning

  Kunne ikke finde rute!

  Detal­jer

  stec_replace_details

  Ingen tids­plan

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Du er invi­te­ret til denne begi­ven­hed!
  Places left: 0

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

  Vejr rap­port

  I dag stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

  Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Vej­r­ud­sigt

  Dato

  Vej­r­ud­sigt

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Næste 24 timer

  Gene­re­ret af Forecast.io

  Kon­takt

  For­mand

  Ale­xan­der Rambow
  arambow89@gmail.com

  Idrætsko­or­di­na­tor

  René Lange
  rene@sdu.de
  +49 461 14408 236
  +49 178 4507403

  Sags­be­hand­ler for idræt­ter

  Chri­stel Bonde
  christel@sdu.de
  christel.bonde@dgi.dk

  +49 461 14408 217

  DGI Træ­ner­gu­ide

  Træ­ner­gu­i­den giver over­blik og over­skud.

  Selv den bedste træner mang­ler ofte tid og inspira­tion til udvik­ling.
  Træ­ner­gu­i­den hjæl­per dig med begge dele.

  DGI Træ­ner­gu­i­den kan du:

  • Vælge mellem masser af alle­rede opret­tede øvel­ser
  • Oprette dine egne øvel­ser
  • Sam­men­sætte øvel­serne til dine egne lek­tio­ner
  • Få over­blik­ket over træ­nings­lek­tio­nerne i din kalen­der

  Træ­ner­gu­i­den som App

  Træ­ner­gu­i­den er udvik­let som app, der alle­rede er down­lo­a­det af over 50.000 træ­nere.

  Find din for­e­ning!