eSport

koor­di­na­tion, kon­cen­tra­tion, reak­tion og fæl­leskab

E‑sport eks­plo­de­rer blandt de unge. Hvor com­pu­ter­spil i går var en subkul­tur for enga­ge­rede nørder, er det i dag blevet til main­stream og mere end en døgn­flue. 

SdU arbej­der på at kunne til­byde faci­li­te­ter og træ­ning til de unge i Syds­lesvig.

Kalen­der

0 Events loaded

Vis mere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Du har ingen begi­ven­he­der denne dag

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Du har ingen begi­ven­he­der

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Udlø­bet
I gang

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invi­te­ret
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Udlø­bet
  I gang
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Begi­ven­heds info

  • Pla­ce­ring

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Orga­nizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  Begi­ven­he­den er udlø­bet

  Begi­ven­hed er i gang

  Ved­hæft­nin­ger

  Import to Google Calen­dar

  Pla­ce­ring

  stec_replace_location

  Rute­vej­led­ning

  Kunne ikke finde rute!

  Detal­jer

  stec_replace_details

  Ingen tids­plan

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Du er invi­te­ret til denne begi­ven­hed!
  Places left: 0

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

  Vejr rap­port

  I dag stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

  Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Vej­r­ud­sigt

  Dato

  Vej­r­ud­sigt

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Næste 24 timer

  Gene­re­ret af Forecast.io

  Kon­takt

  Idrætsko­or­di­na­tor

  René Lange
  rene@sdu.de
  +49 461 14408 236
  +49 178 4507403

  10 gode grunde til at esport hører hjemme i frem­ti­dens for­e­nings­liv

  Læs en række gode grunde til at din for­e­ning skal opstarte esport.

  1.

  Dan­skere i alle alders­grup­per spil­ler com­pu­ter­spil, og antal­let vokser år efter år.

  2.

  96 % af 13–19-årige drenge spil­ler com­pu­ter og 49 % spil­ler dag­ligt.

  70 % af 13–19-årige piger spil­ler com­pu­ter og 5 % dag­ligt [kilde: Medi­e­ud­vik­lin­gen, 2017].

  3.

  I Dan­mark har vi nogle af ver­dens bedste esport­s­spil­lere og ‑hold. Dan­skere bril­le­rer på den inter­na­tio­nale scene i spil­tit­ler som CS:GO, League of Legends og FIFA.

  4.

  Med esport i for­e­nin­gen kan I akti­vere nye mål­grup­per og skabe fæl­les­ska­ber. Esport kan dyrkes af med­lem­mer på tværs af alder, køn og bag­grund og kan danne nye og unikke fæl­les­ska­ber i jeres for­e­ning.

  5.

  Esport er ben­hård kon­kur­rence mod andre vir­ke­lige men­ne­sker, som sti­mu­le­rer børn og unge til kri­tisk at arbejde med deres psy­ki­ske, fysi­ske og soci­ale svag­he­der.

  6.

  Esport kan styrke spil­le­rens evner til at kom­mu­ni­kere, arbejde sammen og indgå i et hold­fæl­les­skab.

  7.

  Esport kan styrke spil­le­rens tak­ti­ske og stra­te­gi­ske kom­pe­ten­cer indi­vi­du­elt og i sam­ar­bejde.

  8.

  Esport kan styrke spil­le­rens koncentrations‑, koor­di­na­tions- og reak­tions­ev­ner.

  9.

  Med esport vil spil­le­ren gennem vel­struk­tu­re­ret træ­ning opleve en for­bed­ring af egne evner. Der­i­gen­nem vil spil­le­ren ofte få et styr­ket selv­værd og udvik­let sin evne til at lære.

  10.

  Dyg­tig­gø­relse inden­for esport for­ud­sæt­ter god fysisk form, og derfor kan esport moti­vere børn og unge til fysisk akti­vi­tet og en sun­dere livs­stil. Fysisk træ­ning bør derfor altid indgå som fast ele­ment i esport­stræ­nin­gen.

  DGI Træ­ner­gu­ide

  Træ­ner­gu­i­den giver over­blik og over­skud.

  Selv den bedste træner mang­ler ofte tid og inspira­tion til udvik­ling.
  Træ­ner­gu­i­den hjæl­per dig med begge dele.

  DGI Træ­ner­gu­i­den kan du:

  • Vælge mellem masser af alle­rede opret­tede øvel­ser
  • Oprette dine egne øvel­ser
  • Sam­men­sætte øvel­serne til dine egne lek­tio­ner
  • Få over­blik­ket over træ­nings­lek­tio­nerne i din kalen­der

  Træ­ner­gu­i­den som App

  Træ­ner­gu­i­den er udvik­let som app, der alle­rede er down­lo­a­det af over 50.000 træ­nere.

  Find din for­e­ning!