Du er her: INFO · Sendemandsmødet

Sendemandsmødet

Sendemandsmødet er sammenslutningens øverste myndighed. Den består af styrelsen og de tilknyttede foreningers, lands­delsorganisationers og Børne- og Ungdomshusenes delegerede. Foreninger, landsdels­orga­nisationer og Børne- og Ungdomshuse har forlods hver én stemme og derudover én stemme for hver påbe­gyndt 50 medlemmer, for hvilke der er betalt kontingent. Dog kan ansatte ikke delegeres for Børne- og Ungdomshuse.

Ethvert sendemandsmøde indkaldes af styrelsen med endelig dagsorden mindst 14 dage forud. Ethvert lovligt indkaldt sende­mandsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antal re­præsenterede foreninger, landsdelsorganisa­tioner og Børne- og Ungdomshuse eller antal fremmødte delegerede. Kun tilstedeværende styrelsesmedlemmer og delege­rede har stemmeret. Hver delegeret har kun én stemme.

Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Beslutninger om optagelse og eksklusion af foreninger og landsdelsorganisationer kræver 2/3-flertal, beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af sammenslutningen kræver 3/4-flertal. Valg til styrelsen skal gennemføres skriftligt. Valg af formanden og næstformændene kræver absolut flertal. Blan­ke stemmer tæller ikke med som gyldige stemmer.

Alle beslutninger, der træffes af sende­mands­mødet, protokolleres, og protokollen underskrives af den respektive protokolfører, dirigent og hid­tidige formand.

Arkiv

Sendemandsmødet den 23. marts 2019:

Årsregnskab 2018

Sendemandsmødet den 24. marts 2018:

Protokol
Årsregnskab 2017

Sendemandsmødet den 25. marts 2017:

Protokol
Årsregnskab 2016

Sendemandsmødet den 19. marts 2016:

Protokol
Årsregnskab 2015

Midtvejsmødet den 28. november 2015:

Protokol

Sendemandsmødet den 28. marts 2015:

Protokol
Årsregnskab 2014

Sendemandsmødet den 29. marts 2014:

Protokol
Årsregnskabet 2013

Sendemandsmødet den 23. marts 2013:

Protokol

Hovedsendemandsmødet den 24. nov. 2012:

Protokol
Årsregnskabet 2012

Hovedsendemandsmødet den 19. nov. 2011:

Protokol
Årsregnskabet 2011

Hovedsendemandsmødet den 20. nov. 2010:

Protokol
Årsregnskabet 2010