Instruk­tion til air­track

13 Novem­berNov 2019 16:3018:30

Gym­na­stik og Fit­ness

Kur­su­sind­hold
Klar­gø­ring, pak­ning og trans­port af måtten vil blive vist og afprø­vet, lige­som der vil blive givet instruk­tion i de for­skel­lige anven­del­ses­mu­lig­he­der og infor­ma­tion om sik­ker­heds­krav.

Måtten er kendt som et alsi­digt træ­nings­red­skab for såvel nybe­gyn­dere som øvede gym­na­ster. Det er sam­ti­digt et red­skab, som vækker moti­va­tion til leg hos den udø­vende. Måtten er derfor også meget anven­de­lig til moto­risk træ­ning for såvel børn som voksne.

Mål­gruppe
Instruk­tø­rer, hjæl­pe­in­struk­tø­rer, pæda­go­ger, lærere og alle der ønsker viden og inspira­tion til brug af air­track til leg og træ­ning.

Instruk­tør
Jan Hjort Jensen, Aaben­raa

Pris
Del­ta­gel­sen i kurset er gratis! Ved udbli­velse opkræ­ves der 10 €

Til­mel­ding
Online til­mel­ding på www.dgi.dk/201914553001 senest den 4. novem­ber 2019

Husk idræt­støj!

Efter fuld­ført kursus udste­des der et air­track-køre­kort, som giver lov til at leje SdU´s air­track-måtte.

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flens­burg

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io