Kopen­ha­gen Laptop Orche­stra

07 JuniJun 2019 19:30

DEKK

Kopen­ha­gen Laptop Orche­stra (Duo) spil­ler live, impro­vi­se­ret, elek­tro­nisk musik og udfor­sker tid, rytme, rum og aku­sti­ske struk­tu­rer. Musik­kens karak­ter gene­re­res ved hjælp af skræd­der­syet software i real­time.
Orke­stret stræ­ber efter impro­vi­sa­to­risk frihed, men benyt­ter sam­ti­dig com­pu­te­rens mulig­he­der for at danne kon­trol­le­rede vari­a­tio­ner. Resul­ta­tet bliver klu­bin­spi­re­rede beats, melo­dier og lyd­ver­de­ner.
Kopen­ha­gen Laptop Orche­stra kan beteg­nes som et musi­kalsk net­værk. Drevet af data­struk­tu­rer, affødt af moderne musik­tek­no­logi men alli­ge­vel med dybe rødder i århund­re­dets musik­tra­di­tion. ”Vi står på skul­drene af free jazz, nuti­dig klas­sisk musik, new age, mikro­to­na­li­tet og elek­tro­ni­ske musik­gi­gan­ter”.
Lap­top­mu­si­ker­nes energi og dyna­mik bliver kana­li­se­ret igen­nem et net­værks­kon­strukt af software – levende og men­ne­ske­ligt, men alli­ge­vel til­fæl­digt og ale­a­to­risk.
Kopen­ha­gen Laptop Orche­stra er væsent­ligt mere modu­lar end andre bands. Kon­cer­terne er sted-spe­ci­fikke og ind­dra­ger ste­dets lyde, arki­tek­tur, aku­sti­ske egen­ska­ber og histo­rie for at forme unikke, musi­kal­ske ople­vel­ser.

http://laptoporchestra.dk/ https://www.facebook.com/laptoporkester

Fanny Wree kon­stru­e­rer dyster elek­tro­nisk pop, der agerer lyd­bil­lede til sene nætter på mørke klub­ber, da voka­len både har evnen til at virke inklu­de­rende og koldt distan­ce­rende. Det er et limbo mellem des­pe­ra­tion og håb­løs­hed, klok­ken 5 om mor­ge­nen på dan­se­gul­vet, der udgør omdrej­nings­punk­tet for mange af pro­duk­tio­nerne. Det er den der for­nem­melse af, at man er ude af stand til at vur­dere, om det er den bedste idé at for­følge mør­kets dra­gende for­fø­rer eller at tage hjem og sove.
Bag pro­jek­tet finder man en 25-årige san­ge­r­inde, sangskri­ver og pro­du­cer, Fanny Wree Albrekt­sen, der til daglig beskæf­ti­ger sig med lyd­de­sign på Sonic Col­lege. Selvom hendes elek­tro­pop vil finde et natur­ligt hjem i et dystert uni­vers, er det ikke ens­be­ty­dende med, at musik­ken er en afdæm­pet.
Inten­siv brug af hårdt­slå­ende beats sikrer et fast greb om pop­pens puls, der ind­kaps­ler lyt­te­ren i skæ­rin­ger­nes skyg­ger. Hendes strin­gente fast­hol­delse af mar­kante beats er et afgø­rende ele­ment i pro­duk­tio­nerne.

https://www.youtube.com/watch?v=kWRYguivVT4
https://www.facebook.com/FannyWree/

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io