Sarah Elgeti Quartet 21 FebruarFeb 2020 20:00Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Kon­cert

… extrem intel­li­gen­ter, ung­laublich cooler New Nordic Jazz…“ – Der Spie­gel DE

”A fluid impro­vi­ser with bold tone, wide-ran­ging tastes and a pen­chant for melody” — Bill Mil­kowski, JazzTi­mes Maga­zine — US

”Saxophonist/flautist Sarah Elgeti is the latest Danish wonder to emerge on the inter­na­tio­nal stage” — Jan “Bas” Johan­sen, Who Is Who Of Jazz, UK

Disse cita­ter er bare nogle af de mange entu­si­a­sti­ske pres­seud­sagn, som Sarah Elgeti Quar­tet har mod­ta­get — ikke mindst i for­bin­delse med udgi­vel­sen af de to studie albums “Into the Open” og “Syn­chro­nize”. Først­nævnte blev bl.a. nomi­ne­ret til en Danish Music Award i kate­go­rien Årets Nye Jazznavn.

Det nye album “Dawn Comes Quietly” udkom i Dan­mark i juli 2019 med release under Copen­ha­gen Jazz Festi­val. Man vil kunne høre for­ny­else i Sarah Elge­tis kom­po­si­tio­ner både klang- og karak­ter­mæs­sigt med en udvi­det besætning.
Elgeti tager her bl.a. afsæt i egne digte, der kred­ser om de arke­ty­pi­ske nor­di­ske og græske myto­lo­gi­ske for­tæl­lin­ger om livets rejse. Musik­ken er nuti­dig jazz, der for­e­ner det lyri­ske udtryk med det pågå­ende og ekspressive.

De mange for­skel­lig­ar­tede ind­tryk fra disse rejser afspej­ler sig i kvar­tet­tens sti­li­sti­ske bredde: Fra bløde bal­la­der over funky latin gro­oves til bebop inspi­re­rede swingnumre i skæve taktarter.

Siden udgi­vel­sen af ”Into the Open” har bandet spil­let et hav af kon­cer­ter, og begej­strede an- mel­del­ser er kommet ind fra Dan­mark, USA, Eng­land, Ita­lien, Japan, Bra­si­lien og Tys­kland, hvor kvar­tet­ten også har været på suc­ces­fulde turnéer.

Sarah Elgeti — saxo­fon, fløjte, komposition
Nils Raae — keys, harmonika
Lars John­sen — bas
Henrik Holst Hansen — slagtøj

Bil­let­ter: ssf-billetten.de, +49 461 14408 125, SSFs sekre­ta­ri­a­ter, Akti­vi­tets­hu­set, sh:z Tick­et­cen­ter, Niko­lai­str. 7 FL, Rei­sebüro Peelwatt, Marie-Curie-Ring 39 FL og ved indgangen

Arran­gør: Syds­lesvigsk For­e­ning & Syds­lesvigs danske Ungdomsforeninger

Import to Google Calendar

Loca­tion

Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Directions

Could not find route!

  • Sche­dule
  • Guests
  • Atten­dance
  • Forecast
  • Kom­men­ta­rer

Weat­her data is cur­rently not avai­lable for this location

Weat­her Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org