Sen­de­mands­møde 2022 (vir­tu­elt) 19 MartsMar 2022 14:30

SdUSty­relse

I 2021 blev vi nødt til at afholde et vir­tu­elt Sen­de­mands­møde. Tek­nisk set gik det fint, men det var noget helt andet end et fysisk Sen­de­mands­møde med spæn­dende indslag og fest om aftenen.

For tiden bliver flere og flere arran­ge­men­ter aflyst fordi smit­ten mærk­bar rykker tæt­tere på. Læger og andre eks­per­ter siger nær­mest unison, at vi skal regne med at denne bølge mindst varer indtil påske. Derfor er alle tegn i sol og måne på, at vi i 2022 igen vil kunne komme i klemme i for­bin­delse med afhol­del­sen af et fysisk møde i den stør­rel­ses­or­den som Sendemandsmødet.

Da vi har brug for en del tid til for­be­re­del­sen af mødet, har vi derfor truf­fet den triste beslut­ning om igen at gen­nem­føre det kom­mende Sen­de­mands­møde digi­talt. Jeg håber på jeres forståelse.

Da der skal vælges med­lem­mer til både For­ret­nings­ud­val­get og Sty­rel­sen, beder vi jer om at over­veje alle­rede nu, hvem I kan pege på og anbe­fale af kan­di­da­ter til sty­rel­ses­ar­bej­det ude fra jeres for­e­nin­ger og institutioner.

For­slag til dags­or­de­nen og skrift­lig indstil­ling af for­man­den skal være sekre­ta­ri­a­tet i hænde inden den 1. februar 2022.

Den 3. marts udsen­des den ende­lige dags­or­den samt bilag til alle tilmeldte.

Til­mel­din­gen til Sen­de­mands­mø­det på: https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202214000001
Til­mel­dings­frist: 28. februar 2022.

Find alle rele­vante filer og bilag her…

Import to Google Calendar
  • Sche­dule
  • Guests
  • Atten­dance
  • Forecast
  • Kom­men­ta­rer

Weat­her data is cur­rently not avai­lable for this location

Weat­her Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org