Sen­de­mands­møde SKRIFT­LIG!

30 Novem­berNov 2020 00:0018 Decem­berDec 2020 12:00

Sty­relseSdU

SdU’s Sen­de­mands­møde og beslut­nings­ta­gen uden afhol­delse af en fysisk for­sam­ling

Efter at det ordi­nære sen­de­mands­møde den 21. marts hhv. den 7. novem­ber 2020 måtte afly­ses pga. cor­ona­kri­sen, søges beslut­nin­gerne, der er nød­ven­dige for for­e­nin­gens drift og plan­læg­ning af kom­mende år, nu truf­fet uden afhol­delse af en fysisk for­sam­ling under hen­vis­ning til Gesetz zur Abmil­der­ung der Folgen der COVID-19-Pan­de­mie im Zivil‑, Insol­venz- und Straf­ver­fa­hrens­re­cht af 27. marts 2020. Det drejer sig sær­ligt om Arti­kel 2, § 5 stk. (3): Abwei­chend von § 32 Absatz 2 des Bür­ger­li­chen Gesetz­bu­chs ist ein Beschluss ohne Ver­sam­m­lung der Mit­g­lie­der gültig, wenn alle Mit­g­lie­der betei­ligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin min­de­stens die Hälfte der Mit­g­lie­der ihre Stim­men in Text­form abge­ge­ben haben und der Beschluss mit der erfor­der­li­chen Mehr­heit gefasst wurde.

Der skal såle­des gen­nem­fø­res flere afstem­nin­ger, som bl.a. frem­går af den oprin­de­lig udsendte dags­or­den for det ordi­nære sen­de­mands­møde den 21. marts hhv. 7. novem­ber 2020:

 1. Tæl­lekom­mis­sio­nen
  Tæl­lekom­mis­sio­nen består af Linn Gros­ser (PR- og kom­mu­ni­ka­tion),
  René Lange (Idrætsko­or­di­na­tor) og Katja Kohrt (Direk­tions­se­kre­tær).
 2. For­man­dens beret­ning til god­ken­delse
  For­man­dens beret­ning kan læses i SdU’s års­be­ret­ning 2019
 3. Års­regn­ska­bet til god­ken­delse
  Ved spørgs­mål er du vel­kom­men til at kon­takte øko­no­mi­chef Hauke Müller.
 4. Fast­sæt­telse af kon­tin­gent
  Sty­rel­sen fore­slår uæn­dret kon­tin­gent:
  • for akti­vi­tets­med­lem­mer 2,50 €
  • for for­e­nings­med­lem­mer 2,50 €
 5. Bud­get­for­slag for det inde­væ­rende år til god­ken­delse
  Ved spørgs­mål er du vel­kom­men til at kon­takte øko­no­mi­chef Hauke Müller.
 6. Valg
  Præ­sen­ta­tio­nerne af kan­di­da­terne for SdU’s for­ret­nings­ud­valg og sty­rel­sen ligger i SdU’s cloud.

Bilag til Sen­de­mands­mø­det

Sty­rel­sen har på sit møde den 29. okto­ber 2020 ved­ta­get, at udsætte vedtægts­æn­drin­gerne til det næst­kom­mende sen­de­mands­møde.

Afstem­nin­gen sker i form af brevvalg og SdU har den 30. novem­ber udsendt valg­pa­pi­rerne til de dele­ge­rede i for­e­nin­ger, udvalg og børne- og ung­doms­huse. Valg­pa­pi­rerne skal være SdU i hænde igen senest den 18. decem­ber 2020 inden kl. 12.00.

Val­gre­sul­ta­terne offent­lig­gø­res den 22. decem­ber 2020 på SdU’s hjem­meside.

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar
 • Tids­plan

 • Gæster

 • Til­ste­de­væ­relse

 • Vej­r­ud­sigt

 • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io