Sen­de­mands­møde 2021 (vir­tu­elt) 20 MartsMar 2021 14:30

SdUSty­relse

Desværre blev vi i 2020 nødt til at udskyde vores Sen­de­mands­møde og i sidste ende afholde det skrift­ligt, da selv en redu­ce­ret udgave i novem­ber ikke kunne gen­nem­fø­res grun­det de nye restriktioner.

I skri­vende stund er sam­fun­det nær­mest lukket kom­plet ned og vi kan ikke gå ud fra, at vi den 20. marts kan mødes fysisk som vi plejer at gøre.

I 2020 har mange af os del­ta­get i for­skel­lige vir­tu­elle møder og haft gode erfa­rin­ger med den tek­ni­ske afvik­ling. Derfor vil vi i for­bin­delse med Sen­de­mands­mø­det 2021 satse på at gen­nem­føre dette virtuelt.

Da der skal vælges med­lem­mer til både For­ret­nings­ud­val­get og Sty­rel­sen, beder vi jer om at over­veje alle­rede nu, hvem I kan pege på og anbe­fale af kan­di­da­ter til sty­rel­ses­ar­bej­det ude fra jeres for­e­nin­ger og institutioner.

For­slag til dags­or­de­nen og skrift­lig indstil­ling af 1. næst­for­mand og 2. næst­for­mand skal være sekre­ta­ri­a­tet i hænde inden den 1. februar 2021.

Den 4. marts udsen­des den ende­lige dags­or­den samt bilag til alle til­meldte per mail.
SdU’s års­be­ret­ning udkom­mer digi­talt. Ønsker man en trykt udgave kan dette angi­ves ved tilmeldingen.

Til­mel­din­gen til Sen­de­mands­mø­det skal være os i hænde senest den 1. marts eller online: www.dgi.dk/202114000001

Fore­lø­big dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. For­man­dens beret­ning til drøftelse
 3. For­man­dens beret­ning til godkendelse
 4. Års­regn­ska­bet til drøftelse
 5. Reviso­rer­nes beretning
 6. Års­regn­ska­bet til godkendelse
 7. Drøf­telse af øvrige beretninger
 8. Behand­ling af ind­komne forslag
  a. For­slag til vedtægtsændringer
 9. Opta­gelse af nye for­e­nin­ger og landsdelsorganisationer
 10. Fast­sæt­telse af kontingent
 11. Frem­læg­gelse af bud­get­for­slag for det inde­væ­rende år til godkendelse
 12. Drøf­telse af det kom­mende arbejde
 13. Valg:
  a. 1. næst­for­mand for 2 år
  b. 2. næst­for­mand for 2 år
  c. 4 sty­rel­ses­med­lem­mer for 2 år
  d. En revisor (2 år)
  f. En revisor-suppleant
 14. Even­tu­elt.

Lige­le­des gør SdU opmærk­som på, at der igen kan søges om føl­gende lega­ter og priser:

 • Kul­tur­pri­sen
 • 18. April Fon­dens Ungdomslederpris
 • Løjt­nant Olav Møl­gaard og hustru Anna Sophie Møl­gaards min­de­le­gat til fordel for Sydslesvig
 • Det unge Grænseværn

Find alle rele­vante filer her…

 

Import to Google Calendar
 • Sche­dule
 • Guests
 • Atten­dance
 • Forecast
 • Kom­men­ta­rer

Weat­her data is cur­rently not avai­lable for this location

Weat­her Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org