Krav

01
Dit værk skal på den ene eller anden måde være rea­li­se­ret med digi­tal tek­no­logi og/eller beskæf­tige sig med emnet “digi­tal”

02
Såfremt værket kun kan præ­sen­te­res med bestemte tek­ni­ske appa­ra­ter, skal disse appa­ra­ter stil­les til rådig­hed, med­min­dre andet afta­les med DEKK.

03
Et værk kan enten være data, mate­ri­ale (print, skrift­stykke, objekt m.m.) eller være en kom­bi­ne­ret teknik (fx en installation).

04
Hvis værket for­ud­sæt­ter en bestemt form for præ­sen­ta­tion, skal der frem­læg­ges en beskri­velse heraf.

05
Dit værk behø­ves ikke at rea­li­se­res for at du kan del­tage i kon­kur­ren­cen. Selve ideen er nok (fx et kon­cept, en skitse, et idépapir).

 

Fernisering/prisuddeling

11.11.2022, kl. 17.00
på Flens­borg Bibli­o­tek, Nor­der­str. 59

Afle­ve­ring af værker

Værker kan sendes som filer via e‑mail (ved­hæft­ning, link m.m.) eller afle­ve­res hos DEKK.

Aftal nær­mere med DEKK udval­get:
dekk@sdu.de/0461 14408218

Aflevering/indsendelse skal senest ske den:
01.11.2022, kl. 16.00. (OBS! ændret dato)

Priser
01. plads: 512 €
02. plads: 256 €
03. plads: 128 €

Ung­doms­pri­serne*
01. plads: 128 €
02. plads: 64 €
03. plads: 32 €

Fernisering/prisuddeling

11.11.2022, kl. 17.00
på Flens­borg Bibli­o­tek, Nor­der­str. 59

Afle­ve­ring af værker

Værker kan sendes som filer via e‑mail (ved­hæft­ning, link m.m.) eller afle­ve­res hos DEKK.

Aftal nær­mere med DEKK udval­get:
dekk@sdu.de/0461 14408218

Aflevering/indsendelse skal senest ske den:
01.11.2022, kl. 16.00. (OBS! ændret dato)

Priser
01. plads: 512 €
02. plads: 256 €
03. plads: 128 €

Ung­doms­pri­serne*
01. plads: 128 €
02. plads: 64 €
03. plads: 32 €

Krav

01
Dit værk skal på den ene eller anden måde være rea­li­se­ret med digi­tal tek­no­logi og/eller beskæf­tige sig med emnet “digi­tal”

02
Såfremt værket kun kan præ­sen­te­res med bestemte tek­ni­ske appa­ra­ter, skal disse appa­ra­ter stil­les til rådig­hed, med­min­dre andet afta­les med DEKK.

03
Et værk kan enten være data, mate­ri­ale (print, skrift­stykke, objekt m.m.) eller være en kom­bi­ne­ret teknik (fx en installation).

04
Hvis værket for­ud­sæt­ter en bestemt form for præ­sen­ta­tion, skal der frem­læg­ges en beskri­velse heraf.

05
Dit værk behø­ves ikke at rea­li­se­res for at du kan del­tage i kon­kur­ren­cen. Selve ideen er nok (fx et kon­cept, en skitse, et idépapir).

 

Ung­doms­pri­serne for­de­les mellem unge der er maks. 16 år og som ikke alle­rede har fået til­delt en af hovedpriserne.