For­e­nings­kul­tur­ud­val­get

Fami­lie, dan­nelse og samvær

I for­e­nings­kul­tur­ud­val­get plan­læg­ger og udfø­rer vi mange for­skel­lig­ar­tede fami­liear­ran­ge­men­ter, kurser og foredrag.

En stor fami­lie­op­le­velse er Fami­lie­ak­ti­vi­tets­da­gen der finder sted hvert forår. Her byder vi på for­skel­lige spæn­dende akti­vi­te­ter som T‑s­hirt-tryk, musik og soci­alt samvær for alle generationer.

Unge­le­der­kur­ser, som danner grund­lag for det tyske Jugend­grup­pen­lei­te­rausweis (Juleica), afhol­des ca. hvert 2. år.

FKU afhol­der flere spæn­dende fored­rag om året, hvor dyg­tige fored­rags­hol­dere, gerne med en pæda­go­gisk vinkel på til gavn for instruk­tø­rer, for­æl­dre og ansatte.

Som afslut­ning på året, samler for­e­nings­kul­tur­ud­val­get alle SdU’s udvalg til en fest­lig aften med fælles jule­hygge, hvor der dannes net­værk og synergi blandt udvalgene.

Har du lyst til at være en del af FKU, så kon­takt gerne udval­gets for­mand Kim Mühl­hau­sen på kimm@sdu.de

Kalen­der

Kon­takt

For­mand

Kim Mühl­hau­sen
kimm@sdu.de

Unge- og Kulturkoordinator

Nina Wei­ssbeck
nina@sdu.de
+49 461 14408 237
+49 178 4507405