Sty­rel­sen

SdU´s poli­ti­ske ledelse

Sty­rel­sen er SdU’s øver­ste myn­dig­hed mellem to Sen­de­mands­mø­der og har det over­ord­nede ansvar for bud­get­tet og drif­ten af institutionerne.

Sty­rel­sen opret­ter, god­ken­der og ned­læg­ger udvalg, her­un­der arbejds- og ad hoc-udvalg samt udvalg omkring SdU’s institutioner.

Sty­rel­sen består af for­ret­nings­ud­val­get og 8 yder­li­gere styrelsesmedlemmer. 

Alle 11 sty­rel­ses­med­lem­mer vælges af Sen­de­mands­mø­det for to år ad gangen. Ansatte kan ikke vælges til styrelsen.

Afgår et sty­rel­ses­med­lem i utide, kan sty­rel­sen sup­plere sig indtil først­kom­mende Sen­de­mands­møde. Sty­rel­ses­mø­de­rne er åbne. Sty­rel­sen fast­sæt­ter sin egen forretningsorden.

AllFor­ret­nings­ud­val­get
For­mand

Kay von Eitzen

1. næst­for­mand

Mads Lau­sten

2. næst­for­mand

Søren Brix

Sty­rel­ses­med­lem

Wiebke Ernst

Sty­rel­ses­med­lem

Linea Kopf

Sty­rel­ses­med­lem

Cle­mens Schneidewind

Sty­rel­ses­med­lem

Isa­belle Barkholz

Sty­rel­ses­med­lem

Troels Peter­sen

Sty­rel­ses­med­lem

Kir­sten Fuhrmann-Torp

For­mand

Kay von Eitzen

E‑Mail:kay@sdu.de

1. næst­for­mand

Mads Lau­sten

2. næst­for­mand

Søren Brix

Foto: Martin Ziemer (www.martinziemer.com)

:soeren@sdu.de

Foto:Foto: Martin Ziemer

Sty­rel­ses­med­lem

Wiebke Ernst

Sty­rel­ses­med­lem

Linea Kopf

Sty­rel­ses­med­lem

Cle­mens Schneidewind

Sty­rel­ses­med­lem

Isa­belle Barkholz

Sty­rel­ses­med­lem

Troels Peter­sen

Sty­rel­ses­med­lem

Kir­sten Fuhrmann-Torp

Kalen­der

For­ret­nings­ud­val­get

 

For­ret­nings­ud­val­get er teg­nings­be­ret­ti­get efter § 26 BGB og består af for­man­den, 1. næst­for­mand og 2. næst­for­mand. Sam­men­slut­nin­gen tegnes ved under­skrift af to forretningsudvalgs­medlemmer i fællesskab.

For­ret­nings­ud­val­get vare­ta­ger SdU’s dag­lige drift, indstil­ler bud­get­ter til sty­rel­sen og har ansva­ret for ansæt­telse og afske­di­gelse af per­so­nale. Per­so­na­lesa­ger behand­les efter “Betri­ebs­ver­fas­sungs­ge­setz” og efter de til enhver tid gæl­dende afta­ler mellem drifts­råd og SdU.

Afgår et forretnings­udvalgsmedlem i utide, rykker de øvrige op, og sty­rel­sen konsti­tuerer et valgt sty­rel­ses­med­lem til 2. næst­for­mand indtil først­kom­mende hovedsendemandsmøde.