Eger­n­førde

Børne- og Ungdomshus

Børne- og ung­doms­hu­set i Eger­n­førde er et vig­tigt ele­ment i børne- og ung­doms­ar­bej­det for Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger og vare­ta­ger det pro­fes­sio­nelle pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­nelle arbejde i orga­ni­sa­tio­nen i Eger­n­førde og omegn.

Vi til­by­der fami­li­erne fra det danske min­dre­tal mulig­hed for kva­li­ta­tiv pas­ning før og efter sko­le­ti­den, hvor fokus er lagt på den sprog­lige, kul­tu­relle dan­nelse, samt pæda­go­gi­ske akti­vi­te­ter, hvor det fag­lige udgangs­punkt tager sit afsæt i såvel danske som tyske læreplaner.

Kon­takt

Hans-Chri­stian-Ander­sen-Weg 6
24340 Eck­er­n­förde
+49 4351 476330 (kontor)
+49 4351 476332 (per­so­nale)
egernfoerde@sdu.de

Leder:
Wol­f­gang Lausten

Fri­tids­hjem­s­af­de­ling

3 fri­tids­hjems­grup­per a 15 børn, typisk for børn fra 6 til 10 år. Åbnings­tid fra kl 11:15 til kl. 17:45. Åbnings­tid i feri­erne fra kl. 07:30 til kl. 15:00

Klu­baf­de­ling

En pas­nings­klub for børn i alde­ren fra 10 til 12 år. En ung­dom­s­klub for unge fra 13 år og opad. Åbnings­tid for begge klub­ber fra kl. 13:10 til kl. 17:45 plus en hel del weekendaktiviteter.

Åbning­sti­der

Husets feri­e­ti­der følger sko­le­for­e­nin­gens feri­e­plan for dag­sin­sti­tu­tio­ner. I hen­hold til denne plan er huset lukket tre uger i som­mer­fe­rien og i tiden mellem jul og nytår. Hustet holder åbent i såvel påske­fe­rien og efterårsferien.

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Hans-Chri­stian-Ander­sen-Weg 6
24340 Eck­er­n­förde
+49 4351 476330 (kontor)
+49 4351 476332 (per­so­nale)
egernfoerde@sdu.de