Har­re­s­lev

Børne- og Ungdomshus

Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hus er en funk­tions­op­delt fri­tids­in­sti­tu­tion, klub og hel­dags­skole, der bestræ­ber sig på i det pæda­go­gi­ske arbejde at skabe sam­men­hæng mellem under­vis­ning og ele­ver­nes fritid.

Igen­nem vores for­skel­lige pæda­go­gi­ske tiltag, samt en aner­ken­dende og rela­tions­o­ri­en­te­ret til­gang til børn og unge, skaber vi trygge rammer for udvik­ling, læring og soci­ale fællesskaber.

Kon­takt

Süder­str. 86
24955 Har­ris­lee
+49 461 71805
harreslev@sdu.de

Leder:
Jenny Jensen-Fangel

Fri­tids­hjem­s­af­de­ling

Mandag-Tors­dag: 11:00–17:30 (11:00–15 til pakke 2)
Fredag: 11:00–17:00 (11:00–15 til pakke 2)

Klu­baf­de­ling

Åben tilbud til børn i alde­ren 6–14 år.

Mandag-Tors­dag: 14:30–18:00
Fredag: 14:30–17:00

Aftens­klub

Åben tilbud til børn og unge i alde­ren 10–18 år.

Mandag-Tors­dag: 17:00–20:00
(Vi har ingen nor­me­ring til klub- og aftens­klub tilbuddet)

Hel­dags­skole: Mor­genåb­ning:

Mandag-Fredag kl. 7:00–8:00
Skif­tende tilbud mandag, onsdag, tors­dag kl.
14:00–15:00 med mulig­hed for spis­ning og lektiehjælp.

Åbning­sti­der

Vi følger sko­le­for­e­nin­gens luk­ke­ti­der for dag­in­sti­tu­tio­nerne (bør­ne­ha­verne). Det bety­der, at vi har lukket i uge 2,3 og 4 i sko­lens som­mer­fe­rie, samt mellem jul og nytår.

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Har­re­s­lev Børne- og Ungdomshus

Süder­str. 86
24955 Har­ris­lee
+49 461 71805
harreslev@sdu.de