Sam­ar­bejds­rå­det

Børne- og Ung­doms­hu­se­nes forældrerepræsentation

Regler for Børne- og Ung­doms­hu­se­nes Samarbejdsråd

For­æl­dre­re­præ­sen­ta­tion iht. § 17 og § 18 Beirat “KiTaG”

I. Sam­ar­bejds­rå­det

Ved hvert af SdU´s Børne- og Ung­doms­huse opret­tes et samarbejdsråd.

Sam­ar­bejds­rå­dets opgave

§ 1

Inden for de gæl­dende rets­lige rammer og inden for de mål og rammer, der er fast­lagt ved over­ord­nede bestem­mel­ser fra SdU, vare­ta­ger sam­ar­bejds­rå­det føl­gende opgaver:

Sam­ar­bejds­rå­det drøf­ter og fast­sæt­ter prin­cip­per for Børne- og Ung­doms­hu­se­nes virk­som­hed, som:

- sam­ar­bejde mellem Børne- og Ung­doms­hu­set og hjem­met,
- sam­ar­bejde mellem Børne- og Ung­doms­hus og skole,
- Børne- og Ung­doms­hu­se­nes akti­vi­te­ter, her­un­der fælles arran­ge­men­ter, ferie-kolo­nier.
- syn­lig­gø­relse af Børne- og Ung­doms­hu­se­nes profil,
- udvik­ling af Børne- og ung­doms­hu­se­nes pæda­go­gi­ske virksomhed.

Sam­ar­bejds­rå­det med­vir­ker i beslut­nin­ger om:

- insti­tu­tio­nens budget efter for­slag fra Børne- og Ung­doms­hu­sets leder
- anven­delse af ind­komne midler i form af gaver, fri­vil­lige bidrag o.l.,
- fast­læg­gelse af nor­me­rings­plan iht. gæl­dende overenskomst
- fast­sæt­telse af åbning­sti­der,
- fast­sæt­telse af for­æl­dre­bi­drag
- pro­ce­dure for opta­gelse af børn og unge på Børne- og Ungdomshuset

Sam­ar­bejds­rå­det udta­ler sig til SdU i føl­gende sager:

- ansæt­telse af med­ar­bej­dere i Børne- og Ung­doms­hu­sene
- planer om ned­læg­gelse af Børne- og Ung­doms­huse,
- planer om sam­men­læg­ning med andet Børne- og Ung­doms­hus,
- planer om byg­nings­mæs­sige for­an­drin­ger ved Børne- og Ung­doms­hu­set,
- byg­nin­gens og anlæg­ge­nes benyt­telse til andre formål end til Børne- og Ung­doms­hu­set brug.

Sam­ar­bejds­rå­det kan udtale sig til SdU om andre spørgs­mål, der ved­rø­rer Børne- og Ungdomshuset.

Det påhvi­ler sam­ar­bejds­rå­det mindst en gang årligt at invi­tere insti­tu­tio­nens for­æl­dre og ung­dom­s­klub­bens med­lem­mer til et møde, hvor sam­ar­bejds­rå­det og Børne- og Ung­doms­hu­sets leder aflæg­ger beret­ning om rådets og insti­tu­tio­nens arbejde i det for­løbne år.

Sam­ar­bejds­rå­dets sammensætning

§ 2

Sam­ar­bejds­rå­det har 7 medlemmer:

- 1 for­æl­dre­re­præ­sen­tant fra den kreds der har børn i fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen på insti­tu­tio­nen,
- 1 for­æl­dre­re­præ­sen­tant fra den kreds der har klubbørn / unge i insti­tu­tio­nen,
- 1 for­æl­dre­re­præ­sen­tant af ung­dom­s­klub­ben med­lem­mer
- 1 med­lem­s­re­præ­sen­tant fra ung­dom­s­klub­ben, der vælges blandt ung­dom­s­klub­bens med­lem­mer, ung­dom­s­klu­bre­præ­sen­tan­ten har ikke stemmeret.

Såfremt det ikke er muligt at vælge for­æl­dre­re­præ­sen­tan­terne ved denne frem­gangs­måde, kan der vælges 3 for­æl­dre­re­præ­sen­tan­ter ud af de til­ste­de­væ­rende forældre.

- 1 repræ­sen­tant for pæda­go­gerne ved Børne- og Ung­doms­hu­set
- 1 repræ­sen­tant for pæda­gog­med­hjæl­perne ved Børne- og Ung­doms­hu­set
- samt lede­ren af Børne- og Ungdomshuset

Valg

§ 3

For­æl­dre­re­præ­sen­tan­terne vælges hvert år på et møde for insti­tu­tio­nens for­æl­dre, Børne- og Ung­doms­hu­sets leder ind­kal­der til med mindst 14 dages varsel. Mødet afhol­des senest 6 uger efter sommerferien.

Ved samme møde vælges en 1. og 2. sup­ple­ant, som ind­træ­der i sam­ar­bejds­rå­det, når en for­æl­dre­re­præ­sen­tant udtræder.

Des­u­den vælges sen­de­mænd til sen­de­mands­mø­det fra for­æl­dre­kred­sen ifl. SdU´s vedtæg­ter § 9. Hvert Børne- og Ung­doms­hus har for­lods én stemme og der­u­d­over én stemme for hver påbe­gyndt 50 med­lem­mer / børn. Ansatte kan ikke dele­ge­res for Børne- og Ungdomshuse.

Med­lem­s­re­præ­sen­tan­ten og en sup­ple­ant vælges på et klub­møde, som afhol­des før for­æl­dre­mø­det, hertil ind­kal­des med mindst 1 uges varsel.

SdU´s ansatte kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.

Repræ­sen­tan­terne fra pæda­go­gerne og pæda­gog­med­hjæl­perne vælges for et år ad gangen på et møde, som Børne- og Ung­doms­hu­sets leder ind­kal­der til umid­del­bart efter sommerferien.

Et medlem af sam­ar­bejds­rå­det udtræ­der, når med­lem­mets barn udmel­des eller med­lem­ska­bet i ung­dom­s­klub­ben ophører.

Stem­me­ret

§ 4

Samt­lige med­lem­mer af sam­ar­bejds­rå­det har stem­me­ret, und­ta­gen ungdomsklubrepræ-sentanten.

På sam­ar­bejds­rå­dets første møde vælges en af for­æl­dre­re­præ­sen­tan­terne som formand.

Børne- og Ung­doms­hu­sets leder fun­ge­rer som sam­ar­bejds­rå­dets sekre­tær og er ansvar­lig for, at de trufne beslut­nin­ger gennemføres.

Møde­virk­som­hed

§ 5

Sam­ar­bejds­rå­dets møder er åbne for insti­tu­tio­nens for­æl­dre, ung­dom­s­klub­med­lem­mer og ansatte.

Sam­ar­bejds­rå­det kan beslutte, at et sam­ar­bejds­rå­ds­møde holdes som et lukket møde, eller at enkelte dags­or­dens­punk­ter kan behand­les på et lukket møde.

I sær­lige til­fælde kan repræ­sen­tan­ter fra sty­rel­sen og/eller SdU´s direk­tion del­tage i sam­ar­bejds­rå­dets møder.

Ved Børne- og Ung­doms­hu­sets leders fravær del­ta­ger souschefen/stedfortræderen.

§ 6

Sam­ar­bejds­rå­det afhol­der møde, når det ønskes af for­man­den, af Børne- og Ung­doms­hu­sets leder, eller når mindst to af rådets med­lem­mer ønsker det, med angi­velse af punk­ter til dags­or­de­nen. Der­u­d­over afhol­des møde, når det ønskes af sty­rel­sen og/eller SdU´s direktion.

§ 7

For­man­den fast­sæt­ter dags­or­de­nen i samråd med Børne- og Ung­doms­hu­sets leder. Der ind­kal­des til møder med mindst 8 dages varsel.

Sam­ar­bejds­rå­det er beslut­nings­dyg­tigt, når mere end halv­de­len af med­lem­merne er til stede. Alle beslut­nin­ger træf­fes ved almin­de­ligt stem­me­f­ler­tal. Ved stem­me­lig­hed er for­man­dens stemme afgørende.

Der føres en beslut­nings­pro­tokol, som opbe­va­res på Børne- og Ungdomshuset.

Sam­ar­bejds­rå­det fast­sæt­ter sin egen forretningsorden.

Skrift­lige hen­ven­del­ser til sam­ar­bejds­rå­det. Udta­lel­ser fra samarbejdsrådet

§ 7a

Skrift­lige hen­ven­del­ser til sam­ar­bejds­rå­det fra SdU sendes til for­man­den for sam­ar­bejds­rå­det og Børne- og Ung­doms­hu­sets leder.

Udta­lel­ser fra sam­ar­bejds­rå­det under­skri­ves af for­man­den og sendes gennem Børne- og Ung­doms­hu­sets leder.

II. For­æl­dre­re­præ­sen­ta­tio­nen

§ 8

Sam­ar­bejds­rå­dets for­æl­dre­re­præ­sen­ta­tion er sam­ti­dig for­æl­dre­re­præ­sen­tan­ter iht. § 18 KiTaG.

God­kendt på sty­rel­ses­mø­det den 5. juli 2017