SPØR­GE­SKE­MAUN­DER­SØ­GELSE

Lad os blive klo­gere på DIN fritid

Giv os ind­sigt i dit fri­tids­liv og vind flotte præmier.

Vi har i SdU brug for at få ind­blik i, hvor­dan det står til med det fri­vil­lige for­e­nings­liv og fri­tids­in­ter­es­ser i Syds­lesvig. Hvad savner den enkelte med­bor­ger i sin fritid? Til­by­des de idræt­ter som de unge efter­ly­ser i dag? Osv.

For at få et samlet bil­lede af situ­a­tio­nen, hen­ven­der rund­spør­gen sig til 4 for­skel­lige mål­grup­per, find det spør­ge­skema der hen­ven­der sig til dig herunder.

Under­sø­gel­sen afslut­tes den 16. okto­ber 2022.

Deltag i rund­spør­gen her…

Tak for din deltagelse.

1.

Rund­spørge til bestyrelsesmedlemmer

for­mænd, næst­for­mænd, kas­se­rere, sekre­tæ­rer, afde­lings­le­dere, bisid­dere mm.

Til dig, der har en post i besty­rel­sen og er med til at lægge ret­nin­gen for foreningen/gruppe og har et over­ord­net overblik/kendskab over for­e­nin­gens handlen.

Kan besva­res på dansk og tysk
Svar­tid: ca.  25 min

2.

Rund­spørge til instruk­tø­rer, træ­nere og (gruppe-)ledere i mindretallet

Til dig der er træner eller leder, uden at du sidder i besty­rel­sen, men har regel­mæs­sig kon­takt til medlemmerne?

Så kan du både bedømme, hvor­dan sam­ar­bej­det med besty­rel­sen fun­ge­rer, om du som træner har andre tanker om for­e­nin­gens kurs eller om du har ønsker eller behov som ikke bliver opfyldt.

Kan besva­res på dansk og tysk
Svar­tid:
ca. 15 min

3.

Rund­spørge til medlemmer

Til dig der del­ta­ger på et hold, går til kurser, del­ta­ger i for­e­nin­gens arran­ge­men­ter eller blot er støttemedlem.

Du kan bedst bedømme hvor­dan til­bud­det er, hvad der fun­ge­rer godt i foreningen/gruppen eller hvilke udfor­drin­ger man som udøver står over for.

Kan besva­res på dansk og tysk
Svar­tid: ca. 10 min

4.

Rund­spørge til ikke-medlemmer

Du er ikke medlem i en af min­dre­tal­lets idræts- /ungdomsforeninger eller grup­per (spej­der, FDF, MBU)? Så vil vi gerne høre, hvor­for? Din til­ba­ge­mel­ding kan hjælpe os og vores til­slut­tede for­e­nin­ger at rea­li­sere tilbud som netop du efterlyser.

Kan besva­res på dansk og tysk
Svar­tid: ca. 5 min

PRÆ­MIER

Deltag i rund­spør­gen og vind!

1x Apple iPad

Blandt alle del­ta­gere udlod­des den nyeste Apple iPad med 256 GB hukommelse.

Apple Inc. er ikke invol­ve­ret i konkurrencen.

1000 € til en foreningsfest

Den for­e­ning, der har den stør­ste andel af besva­rel­ser ift. dens sam­lede antal med­lem­mer får 1.000 € som er øre­mær­ket til en klubfest.