En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Er du spon­tan, aktiv og altid fuld af ideer?
Arbejd med unge om efter­mid­da­gen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde.

Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 15. okto­ber 2021 en med­hjæl­per på 15 ugent­lige timer til klu­baf­de­lin­gen. Stil­lin­gen er tids­be­græn­set til den 31. juli 2022 med mulig­hed for for­læn­gelse. Løn efter gæl­dende overenskomst med Verdi.

Lyks­borg­gade B&U er en inte­gre­ret dansk insti­tu­tion med en fri­tids­hjems- og Klubafdeling.

Siden 2019 har vi et klub­til­bud i Sporskifte. Til­bud­det retter sig i første omgang til unge fra 5. — 6. klasse fra Okse­ve­jens skole, men der vil også være mulig­hed for andre unge i byde­len at kigge ind og være med.

Arbejds­ti­den vil derfor hoved­sa­ge­ligt ligge i efter­mid­dag- og aften­ti­merne fra kl. 15:00 til 20:00, til dels wee­ken­d­ar­bejde når der er arran­ge­men­ter eller over­nat­nin­ger. Arbejds­ste­det vil være i Sporskifte hvor man til dag­ligt arbej­der sammen med en pæda­gog. Der vil være et tæt sam­ar­bejde med klub­tea­met på Lyksborggade.

Det vi for­ven­ter af dig er, at du:

  • Er fyldt 18 år
  • Har et gyl­digt 1.-hjælpsbevis og ren straf­fe­at­test (Erwei­ter­tes Führungszeugnis)
  • Inter­esse i unge men­ne­sker og deres kultur.
  • Er igang­sæt­tende, moti­ve­ret, udad­vendt, aktiv og kan arbejde selv­stæn­dig og i team. At du er åben og modig over­for nye udfordringer.
  • Har køre­kort B og er villig til at køre med insti­tu­tio­nens busser.

Er du inter­es­se­ret? Så kig ind og få en snak!

Ansø­gere med funk­tions­ned­sæt­telse har for­trin­s­ad­gang ved besæt­telse af stil­lin­gen, såfremt mindst samme kva­li­fi­ka­tion er til stede.

Nær­mere oplys­nin­ger omkring husets struk­tur, arbejds­for­hold, åbning­sti­der mm. kan ind­hen­tes hos leder Lars Gref­frath eller sous­chef Sabine Pra­s­chl, Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus på tlf. 0461–26592 eller på mail; lyksborggade@sdu.de

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til:
Syds­lesvig danske Ung­doms­for­e­ning, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller via mail: job@sdu.de

Ansøg­nings­frist: tors­dag den 30. sep­tem­ber 2021

En pæda­gog til Engelsby Børne- og Ung­doms­hus (Bar­selsvi­ka­riat) — genopslag

   SdU søger til den 1. sep­tem­ber 2021 eller sna­rest muligt en uddan­net pæda­gog med 32 ugent­lige timer til Engelsby Børne- og ung­doms­hus. Stil­lin­gen er et bar­selsvi­ka­riat og derfor begræn­set. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn efter…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Er du spon­tan, aktiv og altid fuld af ideer?Arbejd med unge om efter­mid­da­gen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 15. okto­ber 2021 en med­hjæl­per på 15 ugent­lige timer til klu­baf­de­lin­gen. Stillingen…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

 

 

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  
SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner. SdU driver end­vi­dere 11 børne- og ung­doms­huse, kur­sus­cen­tret Chri­sti­ans­lyst, spej­der­går­den Tydal, Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, Idræts­hal­len i Flens­borg, Træ­nings­hal­len i Slesvig, en række idrætsan­læg, klub- og båd­huse, samt lej­r­fa­ci­li­te­ter for de til­slut­tede for­e­nin­ger og landsdelsorganisationer.

Bræn­der du for idræt, ung­doms­ar­bejde og kultur og over­ve­jer at blive Bufdi? Så har vi brug for dig! 

Som Budfi hos os vil du få mulig­he­den til at kunne gøre dine fri­tids­in­ter­es­ser til en del af dit arbejde. Du vil skulle hjælpe os med at rea­li­sere vores store opgave over Syds­lesvigs idræts‑, kultur- og ung­doms­liv og komme hele vejen rundt. Her har vi nemlig brug for prak­ti­ker, der kender Syds­lesvig og bræn­der for at gøre livet i min­dre­tal­let endnu bedre for alle.

I din stil­ling som Bufdi vil på daglig basis hjælpe os med vores prak­ti­ske gøre­mål i alle områ­der og afde­lin­ger. Du vil komme back­s­tage, for at afvikle vores adskil­lige arran­ge­men­ter inden­for idræt og kultur i tæt sam­ar­bejde med vores koor­di­na­to­rer og sam­ar­bejds­part­ner som f.eks Akti­vi­tets­hu­set eller Volx­bad rundt omkring. Du vil hjælpe os med at rea­li­sere vores kom­mu­ni­ka­tions­stra­tegi for de soci­ale medier og over­tage mindre opga­ver i vores kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling. Sam­ti­dig bliver du afgø­rende aktør for sik­rin­gen af SdUs dag­lige interne og eksterne kom­mu­ni­ka­tion mht. post, recep­tions­ar­bejde samt udbring­ning og opsæt­ning af mar­ke­ting- og infomaterialer. 

Ud over alt det, vil vi til­byde dig at kunne del­tage i vores for­skel­lige ture og kur­sustil­bud og bidrage til din per­son­lige udvik­ling, ved at give dig mulig­hed for at vokse med de opga­ver, du bræn­der mest for.

Vi for­ud­sæt­ter at du:

• har afslut­tet skolen. Der er ingen øvre alders­grænse.
• har køre­kort ”klasse B”.
• kan dansk i skrift og tale.
• har et åbent sind, er en team­player, ansvarsbevidst,…

Ansæt­tel­ses­for­hold:

Afløn­ning: SdU udbe­ta­ler den højest mulige løn for en BFD (390 €/måned). For­æl­dre til unge under 25 år har stadig ret tid at mod­tage børnepenge.

Arbejds­tid: 38,5 timer/uge. Der er også mulig­hed for en BFD på deltid.

Arbejds­sted: Flens­borg

Ansæt­tel­ses­tids­rum: Mindst 6 måne­der, men gerne et helt år.

Ansæt­tel­sen er vel­eg­net når du f.eks er færdig med skolen og ikke er kommet ind på ønske­stu­diet, eller er i job, men vil prøve noget nyt – i et spæn­dende og vari­e­rende arbejds­om­råde. Du får prak­tisk erfa­ring i et job med mange for­skel­lige opga­ver som vil gavne din per­son­lige udvik­ling i en orga­ni­sa­tion, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. 

Har du spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­takte Hin­n­erk Peter­sen på 01784507406.

Ansøg­nin­gen sendes til: hinnerk@sdu.de eller Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flensburg

En pæda­gog til Engelsby Børne- og Ung­doms­hus (Bar­selsvi­ka­riat) — genopslag

   SdU søger til den 1. sep­tem­ber 2021 eller sna­rest muligt en uddan­net pæda­gog med 32 ugent­lige timer til Engelsby Børne- og ung­doms­hus. Stil­lin­gen er et bar­selsvi­ka­riat og derfor begræn­set. Ved samme kva­li­fi­ka­tio­ner fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn efter…

En pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Er du spon­tan, aktiv og altid fuld af ideer?Arbejd med unge om efter­mid­da­gen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 15. okto­ber 2021 en med­hjæl­per på 15 ugent­lige timer til klu­baf­de­lin­gen. Stillingen…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…