Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 32 ugent­lige timer til Klu­baf­de­lin­gen i Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.  

Husum Børne- og Ung­doms­hus er en inte­gre­ret insti­tu­tion med en fri­tids­hjem­s­af­de­ling på 100 børn og en klu­baf­de­ling med ca. 30 børn. 

Huset lægger meget vægt på faglig udvik­ling og soci­ale kom­pe­ten­cer. Vi arbej­der i basis­grup­per, har dog en åben, funk­tions­op­delt struk­tur. Husets dag­lig­dag er meget præget af en sport­s­lig ind­falds­vin­kel. Vi har et tæt sam­ar­bejde med en lokal idræts­for­e­ning og til­by­der nær­mest dag­ligt en sport­sak­ti­vi­tet. Der­u­d­over arbej­der vi mål­ret­tet med alle lære­plan­sem­ner. 

Vi leder efter en person, der er enga­ge­ret, flek­si­bel, udad­vendt og som ser glæden ved at arbejde med unge. Musi­kal­ske fær­dig­he­der, lyst til ude liv og kre­a­tive værk­ste­der eller fær­dig­he­der i IT ver­de­nen kunne være en fordel.  

Stil­lin­gens timer vil pri­mært ligge inden for klu­baf­de­lin­gens åbnings­tid kan dog inde­bære wee­kend arbejde og kolo­nier og timer i fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. 

Vi er en posi­tiv per­so­na­le­gruppe, der vil glæde sig til at kunne arbejde sammen med dig. Vi vægter per­son­lige kom­pe­ten­cer højt og ser frem til, at høre hvad du bræn­der for. 

Som kva­li­fi­ka­tions­krav for­ven­tes der en dansk eller tysk med­hjæl­per­ud­dan­nelse (PAU eller SPA). Skulle man ikke være i besid­delse af denne, for­plig­ter man sig til at del­tage i den af Dansk Sko­le­for­e­ning og SdU lan­ce­rede pæda­gog­med­hjæl­per­ud­dan­nelse. 

Bliver du nys­ger­rig og vil gerne høre mere, så kon­takt os eller kom forbi! 

Oplys­ning omkring husets struk­tur og arbejds­for­hold kan ind­hen­tes hos leder Kim Ole Gref­frath eller sous­chef Wencke Wie­se­g­art på tele­fon 04841–3356 eller på mail: husum@sdu.de.  

Ansøg­ning med rele­vant doku­men­ta­tion stiles til: 
Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg eller mail: job@sdu.de 

Ansøg­nings­frist:tors­dag den 3. februar 2022. 

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    ​Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

To pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 01. marts 2022 eller sna­rest muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Slesvig Børne- og…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 32,0 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 01. marts 2022 eller sna­rest muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Slesvig Børne- og…

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger en pæda­gog med 22,5 ugent­lige arbejds­ti­mer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. marts 2022 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Slesvig Børne- og…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

   SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Husum Børne- og Ung­doms­hus er en integreret…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 32 ugent­lige timer til Klu­baf­de­lin­gen i Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Husum Børne- og Ung­doms­hus er en…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

 

 

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  
SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner. SdU driver end­vi­dere 11 børne- og ung­doms­huse, kur­sus­cen­tret Chri­sti­ans­lyst, spej­der­går­den Tydal, Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, Idræts­hal­len i Flens­borg, Træ­nings­hal­len i Slesvig, en række idrætsan­læg, klub- og båd­huse, samt lej­r­fa­ci­li­te­ter for de til­slut­tede for­e­nin­ger og landsdelsorganisationer.

Bræn­der du for idræt, ung­doms­ar­bejde og kultur og over­ve­jer at blive Bufdi? Så har vi brug for dig! 

Som Budfi hos os vil du få mulig­he­den til at kunne gøre dine fri­tids­in­ter­es­ser til en del af dit arbejde. Du vil skulle hjælpe os med at rea­li­sere vores store opgave over Syds­lesvigs idræts‑, kultur- og ung­doms­liv og komme hele vejen rundt. Her har vi nemlig brug for prak­ti­ker, der kender Syds­lesvig og bræn­der for at gøre livet i min­dre­tal­let endnu bedre for alle.

I din stil­ling som Bufdi vil på daglig basis hjælpe os med vores prak­ti­ske gøre­mål i alle områ­der og afde­lin­ger. Du vil komme back­s­tage, for at afvikle vores adskil­lige arran­ge­men­ter inden­for idræt og kultur i tæt sam­ar­bejde med vores koor­di­na­to­rer og sam­ar­bejds­part­ner som f.eks Akti­vi­tets­hu­set eller Volx­bad rundt omkring. Du vil hjælpe os med at rea­li­sere vores kom­mu­ni­ka­tions­stra­tegi for de soci­ale medier og over­tage mindre opga­ver i vores kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling. Sam­ti­dig bliver du afgø­rende aktør for sik­rin­gen af SdUs dag­lige interne og eksterne kom­mu­ni­ka­tion mht. post, recep­tions­ar­bejde samt udbring­ning og opsæt­ning af mar­ke­ting- og infomaterialer. 

Ud over alt det, vil vi til­byde dig at kunne del­tage i vores for­skel­lige ture og kur­sustil­bud og bidrage til din per­son­lige udvik­ling, ved at give dig mulig­hed for at vokse med de opga­ver, du bræn­der mest for.

Vi for­ud­sæt­ter at du:

• har afslut­tet skolen. Der er ingen øvre alders­grænse.
• har køre­kort ”klasse B”.
• kan dansk i skrift og tale.
• har et åbent sind, er en team­player, ansvarsbevidst,…

Ansæt­tel­ses­for­hold:

Afløn­ning: SdU udbe­ta­ler den højest mulige løn for en BFD (390 €/måned). For­æl­dre til unge under 25 år har stadig ret tid at mod­tage børnepenge.

Arbejds­tid: 38,5 timer/uge. Der er også mulig­hed for en BFD på deltid.

Arbejds­sted: Flens­borg

Ansæt­tel­ses­tids­rum: Mindst 6 måne­der, men gerne et helt år.

Ansæt­tel­sen er vel­eg­net når du f.eks er færdig med skolen og ikke er kommet ind på ønske­stu­diet, eller er i job, men vil prøve noget nyt – i et spæn­dende og vari­e­rende arbejds­om­råde. Du får prak­tisk erfa­ring i et job med mange for­skel­lige opga­ver som vil gavne din per­son­lige udvik­ling i en orga­ni­sa­tion, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. 

Har du spørgs­mål, er du vel­kom­men til at kon­takte Hin­n­erk Peter­sen på 01784507406.

Ansøg­nin­gen sendes til: hinnerk@sdu.de eller Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Nor­der­str. 76, 24939 Flensburg

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

    ​Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

To pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 6,0 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 01. marts 2022 eller sna­rest muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Slesvig Børne- og…

To pæda­gog­med­hjæl­pere til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger to pæda­gog­med­hjæl­pere med 32,0 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 01. marts 2022 eller sna­rest muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Slesvig Børne- og…

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

   SdU søger en pæda­gog med 22,5 ugent­lige arbejds­ti­mer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. marts 2022 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig. Slesvig Børne- og…

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

   SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 25 ugent­lige timer til Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Husum Børne- og Ung­doms­hus er en integreret…

Pæda­gog­med­hjæl­per til Husum Børne- og Ungdomshus

SdU søger hur­tigst muligt en pæda­gog­med­hjæl­per med 32 ugent­lige timer til Klu­baf­de­lin­gen i Husum Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di.   Husum Børne- og Ung­doms­hus er en…

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…